Konferencja live w Katowicach. Biznes bez granic: Czechy, Polska, Słowacja Zarejestruj się

Polityka rozpatrywania reklamacji

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia wobec jakiegokolwiek aspektu naszej usługi, prosimy o informację. Mogą Państwo skontaktować się z Ebury pisemnie (pocztą lub składając reklamację osobiście w naszym biurze), ustnie (osobiście w naszym biurze lub telefonicznie pod numerem +48 22 128 70 21 lub drogą e-mailową na adres: ([email protected]). Prosimy o adresowanie korespondencji do Departamentu Compliance.

Dział Reklamacji jest przygotowany na Państwa ewentualne reklamacje i będzie współpracował z Państwem w celu rozwiązania problemu.

Procedura składania reklamacji

Ebury Partners UK Limited ustanowiła wewnętrzną procedurę reklamacji, aby mieć pewność, że Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób sprawny i przez właściwą osobę. Aby pomóc nam w jak najszybszej analizie i rozwiązaniu problemu, prosimy o przekazanie nam następujących informacji:

 • Nazwę Państwa firmy, adres i numer referencyjny klienta
 • Opis problemu, z którym się Państwo zetknęli
 • Państwa ewentualne sugestie dotyczące rozwiązania problemu
 • Kopie wszystkich istotnych dla sprawy dokumentów, np. listów
 • Numer telefonu, pod którym możemy się z Państwem skontaktować
 • Czy chcieliby Państwo otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą poczty elektronicznej (jeżeli tak, prosimy to prosimy wskazać adres e-mail do kontaktu)

Natychmiast podejmiemy próbę rozwiązania Państwa problemu dbając o to, aby cała procedura była dla Państwa jak najmniej uciążliwa. Pierwszym krokiem jest dla nas wyjaśnienie, na czym polega problem i określenie, co możemy zrobić, aby został on rozwiązany. Więcej informacji od Państwa, dotyczących problemu pomoże nam w jego sprawnym rozwiązaniu.

Może się zdarzyć, że rozwiązanie problemu będzie wymagało więcej czasu. Jeżeli nie uda nam się go rozwiązać do następnego dnia i jeżeli jeszcze nie otrzymacie od nas propozycji rozwiązania problemu wtedy:

 • Wyślemy potwierdzenie skargi na piśmie w ciągu 5 dni roboczych.
 • Poinformujemy, kto zajmie się Państwa skargą i jak można się z tą osobą skontaktować.

Jeżeli Państwa reklamacja okaże się wyjątkowo złożona, o postępach będziemy informowali na bieżąco.

Postaramy się rozwiązać problem i dostarczyć Państwu odpowiedź na reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji.

Jeśli Państwa przypadek jest szczególnie skomplikowany, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni. W takim wypadku Ebury skieruje do Państwa stosowne pismo przed upływem ww. terminu, w którym poinformujemy Państwa o przyczynach, dla których nie jest w stanie udzielić Państwu ostatecznej odpowiedzi, wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia Państwu sprawy oraz określimy, kiedy otrzymają Państwo taką odpowiedź.

W naszej ostatecznej odpowiedzi znajdzie się:

 • podsumowanie wyników naszego dochodzenia odnośnie stanu faktycznego i uzasadnienia pod względem prawnym, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Państwa oczekiwaniami,
 • wyczerpującą informację na temat naszego stanowiska dotyczącego zgłoszonych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzoru umowy lub umowy,
 • imię i nazwisko osoby, która udzieliła odpowiedzi, ze wskazaniem zajmowanego przez nią stanowiska;
 • określenie terminu, w którym kwestie podniesienie w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z Państwa wolą zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
 • Jeżeli to Państwa dotyczy, powiadomienie o prawie do o wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub wniesienia powództwa do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany oraz sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy.

Przekażemy Państwu odpowiedź w wersji papierowej lub na innym trwałym nośniku, a także na Państwa wniosek – pocztą elektroniczną.

Rzecznik Finansowy

Polski parlament ustanowił instytucję Rzecznika Finansowego jako oficjalnego niezależnego eksperta w rozstrzyganiu skarg między konsumentami a podmiotami rynku finansowego.

Jeżeli złożyli Państwo reklamację i nie są Państwo w pełni zadowoleni z rozwiązania dostarczonego przez Ebury, mogą Państwo bezpośrednio skontaktować się z ww. instytucją pod adresem:

Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Adres strony internetowej : https://rf.gov.pl/
E-mail: [email protected] – lub [email protected]
Numer telefonu: 22 333 73 26 or 22 333 73 27
Numer faksu 22 333 73 29

Państwa opinia jest dla nas kluczowa. Państwa sugestie pozwolą nam w przyszłości oferować produkty jeszcze bardziej dostosowane do Państwa potrzeb.