Warunki handlowe

  1. Niniejszy dokument stanowi umowę ramową i określa warunki wszelkich przyszłych umów dotyczących świadczenia usług, zawartych między wyżej podpisanym/ą (dalej jako ‘Klient’), a Ebury Partners UK Limited (dalej jako ‘EBURY’).
  1.1. Wejście w życie niniejszej umowy zależne jest od otrzymania przez EBURY należycie podpisanego egzemplarza umowy wraz z dokumentacją, żądaną przez EBURY związaną z wykonywaniem przez EBURY obowiązków wobec Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (Financial Conduct Authority) zgodnie z brytyjską Ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Money Laundering Regulations) z 2007 r. lub dowolnymi innymi przepisami prawa. EBURY (FRN: 900797) posiada autoryzację brytyjskiego Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (Financial Conduct Authority) i podlega regulacjom jako Istytucja Pieniądza Elektronicznego (Electronic Money Institution).

  2 . Definicje:

  Beneficjent oznacza Klienta lub dowolnego odbiorcę płatności wyznaczonego w formie  pisemnej (także elektronicznej) lub słownej przez Klienta;

  Data Przekazania oznacza dzień, w którym środki zostaną przelane przez EBURY zgodnie z otrzymanymi od Beneficjenta Klienta  instrukcjami płatniczymi, pod warunkiem że Klient w całości zapłaci za zakupione środki i będzie przestrzegać niniejszej Umowy. Data Przekazania musi być Dniem Roboczym;

  Data Zamówienia oznacza dzień, w którym Klient złoży Zamówienie w EBURY;

  Zabezpieczenie wyrażone jest jako procent wartości Zamówienia EBURY lub jako wartość bezwzględna. Zabezpieczenie może być wymagane przez EBURY jako warunek Zamówienia z wyjątkiem zaistnienia przypadku siły wyższej, Zabezpieczenie  nie podlega zwrotowi do momentu terminu płatności Zamówienia;

  Dzień Roboczy oznacza dzień, w którym bank są otwarte dla celów prowadzenia ogólnej działalności bankowej w krajach wszystkich podmiotów zaangażowanych w Zamówienie;
  EBURY oznacza Ebury Partners UK Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 7088713, z siedzibą pod adresem 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, Wielka Brytania;

  Formularz Aplikacyjny oznacza Część 1 Umowy oraz  inne informacje przekazane przez Klienta przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji w imieniu Klienta;

  Instrukcje Przekazania oznaczają informacje identyfikacyjne, zawierające między innymi numer rachunku bankowego i numer identyfikacyjny banku, zgodnie z którymi EBURY przekaże środki Klienta Beneficjentowi;

  Klient oznacza stronę zawierającą niniejszą Umowę z EBURY;

  Kontrakt Forward oznacza wiążącą umowę, w której Klient postanawia, że we wskazanym dniu lub we wskazanym okresie czasu w przyszłości nabędzie od EBURY określoną kwotę środków w jednej walucie i sprzeda EBURY określoną kwotę środków w innej walucie;

  Linia kredytowa oznacza dowolną z linii transakcyjnych, linię rozliczeniową lub kwotowy limit wystawienia na ryzyko związane z Walutą Obcą przyznane Klientowi przez EBURY;

  Niewypłacalny oznacza niewypłacalnego lub w inny sposób niezdolnego do spłaty swoich długów w terminie wymagalności lub po złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania (z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej) upadłościowego, układowego lub naprawczego;

  Płatność oznacza rozliczone środki otrzymywane przez EBURY bezpośrednio od Klienta lub od innych podmiotów działających w jego imieniu;

  Podmiot Zablokowany oznacza dowolną osobę fizyczną lub podmiot zbiorowy:
  (i) wymienione w Załączniku 2 (Schedule 2) do brytyjskiej Ustawy o zwalczaniu terroryzmu (Terrorism Act) z 2000 r. (z późniejszymi zmianami);
  (ii) wymienione w Skonsolidowanym Wykazie Podmiotów Będących Celami Sankcji Finansowych (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) prowadzonym przez Ministerstwo Finansów Jej Królewskiej Mości (HM Treasury);
  (iii) będące własnością dowolnego podmiotu wymienionego w Załączniku 2 do brytyjskiej Ustawy o Zwalczaniu Terroryzmu (Terrorism Act) z 2000 r. lub w Skonsolidowanym Wykazie Podmiotów Będących Celami Sankcji Finansowych (Consolidated List of Financial Sanctions Targets) prowadzonym przez Ministerstwo Finansów Jej Królewskiej Mości (HM Treasury), kontrolowaną przez taki podmiot lub działającą w imieniu lub na rzecz takich podmiotów;
  (iv) z którymi EBURY nie może zawierać transakcji lub w inny sposób angażować się w transakcje na mocy jakichkolwiek przepisów o zwalczaniu terroryzmu;
  (v) które EBURY uzna za objętą zakazem zawierania transakcji na mocy jakichkolwiek aktualnie obowiązujących lub przyszłych sankcji władz; bądź
  (vi) dopuszczające się jakichkolwiek aktów terroryzmu, wspierającą terroryzm, zgodnie z definicją w brytyjskiej Ustawie o Zwalczaniu Terroryzmu (Terrorism Act) z 2000 r.;

  Pokwitowanie Transakcji i) oznacza, w zależności od okoliczności, pokwitowanie Zamówienia wysyłane Klientowi przez EBURY i opisujące szczegóły Zamówienia i/lub ii) pokwitowanie Kontraktu Forward wysyłane Klientowi przez EBURY i precyzyjnie określające szczegóły Kontraktu Forward;

  Regulacje oznaczają brytyjskie przepisy o usługach płatniczych (Payment Services Regulations) z 2009 r. (z każdoczesnymi zmianami);

  Rachunek oznacza pojedynczy rachunek bankowy prowadzony przez EBURY w celu przechowywania środków pieniężnych Klienta;

  Saldo Należności oznacza kwotę środków sprzedanych EBURY przez Klienta pomniejszoną o wpłacone Zabezpieczenie;

  Stopa Procentowa wynosi dwa procent (2 procent) powyżej stopy referencyjnej rynku międzybankowego w Londynie (London Interbank Offered Rate, dalej „LIBOR”). Wysokość Dziennej Stopy Procentowej wyliczana będzie poprzez podzielenie Stopy Procentowej przez 365;

  Strata (Straty) oznacza wszelkie straty rynkowe związane ze zmianami kursów wymiany walut, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami, stratami, roszczeniami, wyrokami, karami, grzywnami, wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami związanymi z obsługą prawną i księgową), kosztami badań, kwotami należnymi z tytułu zawartych ugód, kosztami sądowymi, a także innymi wydatkami związanymi ze sporami sądowymi;

  Strony oznaczają Klienta oraz EBURY;

  System Online oznacza każdy system elektroniczny lub interfejs udostępniany przez EBURY swoim Klientom w celu składania Zamówień, wprowadzania Instrukcji Płatniczych i zarządzania płatnościami. EBURY może bez uprzedzania i zgody Klienta, w dowolnym momencie zmieniać System Online lub zmieniać jego domenę;

  Umowa składa się z Części 1 – Formularza Aplikacyjnego (ze wszelkimi zmianami), Części 2 – Warunków Handlowych (ze wszelkimi zmianami) oraz Pokwitowań Transakcji;
  Osoba Upoważniona oznacza wszystkie osoby wymienione jako „Osoby Upoważnione” w Formularzu Aplikacyjnym;

  Usługi oznaczają świadczone przez EBURY usługi związane z wymianą walut oraz usługi powiązane, w tym między innymi kupno i sprzedaż walut obcych, dokonywanie lub przyjmowanie płatności transgranicznych, kupno i sprzedaż przekazów w Walucie Obcej, Zleceń z Limitem oraz Kontraktów Forward;

  Waluta Obca oznacza dowolną walutę inną niż polski złoty;

  Warunki Handlowe oznaczają warunki handlowe określone w Części 2 Umowy;

  Zamówienie oznacza każde zamówienie złożone EBURY telefonicznie, faksem, e-mailem lub online, bądź za pomocą innego uzgodnionego przez Strony środka komunikacji;

  Zamówienie z Limitem oznacza zamówienie z określonym oczekiwanym kursem wymiany walut i terminem realizacji, złożone przez Klienta i uzgodnione z EBURY telefonicznie, faksem, e-mailem lub online, bądź za pomocą innego uzgodnionego przez Strony środka komunikacji.

  3. Zamówienia

  3.1. Zamówienia

  3.1.1. Poprzez złożenie Zamówienia w EBURY Klient zgadza się na Warunki Handlowe i ponownie potwierdza swoje oświadczenia zawarte w punkcie 11 poniżej oraz poprawność informacji podanych w Formularzu Aplikacyjnym Klienta.

  3.1.2. Po otrzymaniu Zamówienia zgodnie z procedurą Zamówienia EBURY, EBURY wyda Klientowi Pokwitowanie Transakcji potwierdzające Zlecenie.

  3.1.3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność Zamówienia i zgadza się przechowywać kopie wszelkich przekazywanych EBURY Zamówień.

  3.1.4. Klient przejmuje wszelkie ryzyka związane ze zmianą Zamówienia w trakcie jego składania i dokładnie zapozna się z Pokwitowaniem Transakcji.

  3.1.5. Klient będzie korzystać z usług EBURY wyłącznie w celach handlowych. Klient nie może wykorzystywać usług EBURY do jakichkolwiek celów spekulacyjnych i inwestycyjnych. Klient zapewni stosowanie się do powyższego postanowienia przez Osoby Upoważnione. Wszelkie zyski osiągnięte z Zamówienia, które EBURY uzna za spekulacyjne, nie zostaną wypłacone Klientowi.

  3.1.6. Z zastrzeżeniem postanowień Warunków Handlowych i Formularza Aplikacyjnego, na EBURY nie ciąży obowiązek świadczenia Usług, chyba  że Klient otrzyma Pokwitowanie Transakcji.

  3.2. Pokwitowanie Transakcji

  3.2.1. Klient bezzwłocznie poinformuje EBURY, jeżeli nie otrzyma Pokwitowania Transakcji związanego ze swoim Zamówieniem.

  3.2.2. Klient zgadza się, że w celu realizacji Zamówienia na rzecz Klienta, EBURY przyjmuje, instrukcje Klienta za zgodne z informacjami podanymi w Pokwitowaniu Transakcji, jak również że Klient wykona swoje zobowiązania finansowe, o ile EBURY nie otrzyma od Klienta informacji o błędzie lub rozbieżności w ciągu 1 godziny od otrzymania przesłanego e-mailem Pokwitowania Transakcji lub przed wykonaniem Zamówienia lub zwolnieniem płatności zgodnie z Instrukcjami Przekazania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. EBURY nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienie, w odniesieniu do którego nie otrzyma informacji o błędzie lub rozbieżności przed upływem wskazanego wyżej terminu.

  3.3. Wykluczenie anulowania przez Klienta

  Po złożeniu Zamówienia w EBURY Zamówienie nie może zostać anulowane przez Klienta bez pisemnego zatwierdzenia EBURY, niezależnie od tego, czy takie Zamówienie zostało złożone telefonicznie, faksem, e-mailem, za pośrednictwem Systemu Online lub w inny sposób.

  3.4. Zawieszenie lub anulowanie Zamówienia przez EBURY

  EBURY może odrzucić, zawiesić, zignorować lub anulować Zamówienie lub odmówić wydania Pokwitowania Transakcji dla Zamówienia, jeżeli EBURY według własnego uznania stwierdzi, że:
  3.4.1. Zamówienie jest niejasne;

  3.4.2. Zamówienie wymaga podjęcia przez EBURY czynności w dniu innym niż Dzień Roboczy;

  3.4.3. Zamówienie nie zostało zatwierdzone przez podmiot do tego upoważniony (zgodnie z Formularzem Aplikacyjnym);

  3.4.4. Wykonanie Zamówienia wymagałoby od EBURY przekroczenia przyznanej Klientowi Linii kredytowej;

  3.4.5. Klient nie wywiązuje się z niniejszej Umowy;

  3.4.6. Świadczenie Usług byłoby bezprawne lub naruszałoby wymogi jakichkolwiek władz wykonawczych lub regulacyjnych;

  3.4.7. Klient jest Niewypłacalny; lub

  3.4.8. EBURY nie może właściwie świadczyć Usług z powodów będących poza kontrolą EBURY.

  Klient zwolni EBURY z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat powstałych w związku z wadliwością Zamówień, zaistniałą na skutek któregokolwiek z podanych w niniejszym punkcie powodów.

  4. Płatność

  4.1. Płatność

  4.1.1. Klient zapłaci EBURY wszelkie należne kwoty:

  4.1.1.1. Jak wyraźnie zagwarantowano w linii kredytowej;

  4.1.1.2. W przypadku Kontraktów Forward – zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej

  4.1.1.3. We wszystkich pozostałych przypadkach Płatność będzie wymagalna od Klienta na co najmniej jeden (1) Dzień Roboczy przed wykonaniem Usług przez EBURY. Elektroniczne przelewy środków będą dokonywane przez EBURY wyłącznie po zweryfikowaniu otrzymania płatności od Klienta. EBURY nie akceptuje gotówki ani czeków płatnych na żądanie. Nieprzekazanie pełnej kwoty Waluty Sprzedawanej stanowi istotne naruszenie niniejszych Warunków.

  4.1.1.4. Po terminie płatności EBURY może naliczać od wszelkich kwot należnych EBURY, które nie zostaną w całości otrzymane przez EBURY w postaci rozliczonych środków, odsetki w wysokości 4% powyżej stopy podstawowej Banku Anglii ujęte w stosunku rocznym, przy czym odsetki te naliczane będą codziennie do momentu otrzymania przez EBURY całości zaległej kwoty w formie rozliczonych środków.

  4.1.2. Banki mają stałe, ostateczne terminy przyjmowania i wysyłania płatności elektronicznych. EBURY nie odpowiada za opóźnienia lub brak realizacji Zamówień spowodowane zbyt późnym otrzymaniem środków lub instrukcji.

  4.2. Brak zapłaty

  4.2.1. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty z tytułu Zamówienia, gdy będzie to wymagane, EBURY będzie uprawnione do anulowania właściwego Zamówienia lub jego kontynuowania i podjęcia wszelkich kroków niezbędnych w związku z odzyskaniem należności.

  4.2.2. Klient zwolni EBURY z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat poniesionych przez EBURY w rezultacie nieuregulowania przez Klienta jakiejkolwiek należności, wraz z dziennymi odsetkami naliczanymi według stopy procentowej od wszelkich niezapłaconych kwot.

  4.2.3. EBURY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odsetek na mocy brytyjskiej Ustawy o opóźnionej spłacie długów handlowych (odsetkach) (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act) z 1998 r.

  4.3. Prawo potrącenia

  4.3.1. EBURY może, nie uprzedzając Klienta, w całości lub częściowo zaspokoić swoje roszczenia wobec Klienta wykorzystując Zabezpieczenie utrzymywane przez EBURY dla Klienta.

  4.3.2. W przypadku gdy Zabezpieczenie okaże się niewystarczające, Klient pozostanie odpowiedzialny wobec EBURY i na jej żądanie bezzwłocznie pokryje wszelkie straty poniesione przez EBURY lub podmioty z nim powiązane.

  4.4. Instrukcje Płatnicze

  4.4.1. EBURY będzie przechowywać środki zakupione przez Klienta od EBURY na podstawie niniejszej Umowy  do chwili otrzymania od Klienta instrukcji dotyczącej ich rozdysponowania, pod warunkiem że Klient w całości zapłaci za te środki.

  4.4.2. Klient może inicjować płatności z Rachunku, przekazując EBURY pisemne (także za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub słowne Instrukcje Płatnicze. Bez uprzedniej pisemnej zgody EBURY Klient nie może odwoływać ani poprawiać Instrukcji Płatniczych po końcu Dnia Roboczego poprzedzającego Datę Przekazania. EBURY może według  własnego uznania odmówić przyjęcia wniosków Klienta o odwołanie lub zmianę Instrukcji Płatniczych. EBURY nie ponosi odpowiedzialności za transakcje, w przypadku których nie otrzyma informacji o błędzie lub rozbieżności w Instrukcjach Płatniczych przed upływem 1 (jednej) godziny od ich otrzymania.

  5. Segregowane Rachunki Klienta

  5.1. EBURY będzie przechowywać wszelkie środki wpłacane EBURY przez Klienta na „segregowanych rachunkach klienta” z wyjątkiem środków wykorzystanych na opłacenie marży które przechowywane będą na segregowanym rachunku bankowym Klienta albo wykorzystywane w celu świadczenia usług z zakresu wymiany walut, które EBURY jest zobowiązane świadczyć na rzecz Klientów.

  5.2. W związku z realizacją Zamówień z zakresu wymiany walut na rzecz Klienta i innych klientów, od EBURY wymagana może być zapłata środków pieniężnych utrzymywanych na segregowanych rachunkach klienta na rzecz banków lub brokerów będących kontrahentami EBURY w charakterze zabezpieczenia transakcji wymiany walut. W przypadku gdy EBURY podejmie takie działania, środki pozostałe na zbiorczych segregowanych rachunkach bankowych klienta zostaną zatrzymane jako środki klienta.

  5.3. W przypadku gdy środki pieniężne, o których mowa w pkt 5.2 powyżej, zostaną zwrócone EBURY przez będących kontrahentami EBURY banki lub brokerów, EBURY uzna te środki jako należące do klienta i wpłaci je na segregowane konto klienta.

  6. Dodatkowe warunki obowiązujące w odniesieniu do Zamówień z Limitem.

  6.1. Upoważnienie

  6.1.1. Poprzez złożenie w EBURY Zamówienia z Limitem na warunkach akceptowalnych dla EBURY Klient zgadza się na Warunki Handlowe i ponownie potwierdza swoje oświadczenia zawarte w punkcie 11 poniżej oraz poprawność informacji podanych w Formularzu Aplikacyjnym Klienta.

  6.1.2. Klient uznaje, że każde Zamówienie z Limitem podlega Warunkom Handlowym i  po osiągnięciu przez EBURY we wskazanym terminie uzgodnionego z Klientem kursu wymiany, Zamówienie to staje się wiążącą umową.

  6.1.3. Jeżeli ostatni dzień uzgodnionego okresu będzie przypadać w weekend lub w inny dzień, w którym rynek będzie zamknięty, złożone przez Klienta Zamówienie z Limitem wygaśnie w poprzednim Dniu Roboczym.

  6.1.4. Klient może anulować Zamówienie z Limitem w dowolnym momencie przed osiągnięciem uzgodnionego kursu wymiany i wykonaniem zlecenia przez EBURY.

  6.1.5. Zamówienia z Limitem nie mogą być anulowane przez Klienta po osiągnięciu uzgodnionego kursu wymiany, jeżeli miał on miejsce przed upływem wskazanego w Zamówieniu terminu.

  6.1.6. Po udanym wykonaniu Zamówienia  z Limitem, EBURY przekaże Klientowi Pokwitowanie Transakcji określające szczegóły Zamówienia Limitem. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowy odbiór Pokwitowania Transakcji.

  6.1.7. EBURY nie będzie zobowiązane do przekazania Pokwitowania Transakcji określającego szczegóły Zamówienia z Limitem w przypadku wygaśnięcia, niepowodzenia wykonania bądź usunięcia takiego Zamówienia z Limitem.

  6.1.8. Klient uznaje, że mimo iż Zamówienie z Limitem może zostać złożone przez Klienta w dowolnym momencie telefonicznie, faksem, e-mailem lub online, bądź za pomocą innego uzgodnionego przez Strony środka komunikacji, Zamówienie z Limitem zostanie wykonane wyłącznie wówczas, gdy EBURY zaakceptuje (ustnie bądź pisemnie) warunki  złożonego przez Klienta Zamówienia z Limitem.

  6.1.9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że w przypadku gdy Klient zdecyduje się anulować Zamówienie  z Limitem, anulowanie Zamówienia  z Limitem nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez EBURY Klientowi otrzymania decyzji odnośnie anulowania Zamówienia z Limitem.

  6.2. Występujące ryzyko

  6.2.1. Na wypadek złożenia w EBURY Zamówienia z Limitem na warunkach akceptowalnych dla EBURY, Klient uznaje, że mimo iż EBURY dołoży starań, aby osiągnąć dla Klienta uzgodniony i określony kurs wymiany, EBURY nie jest w stanie zagwarantować, że uzgodniony i określony kurs wymiany faktycznie zostanie osiągnięty.

  6.2.2. Klient uznaje, że Zamówienie z Limitem może nie zostać wykonane na skutek bieżących warunków rynkowych lub innych czynników będących poza kontrolą EBURY.

  7. Dodatkowe warunki obowiązujące w odniesieniu do Kontraktów Forward

  7.1. Upoważnienie

  7.1.1. Klient upoważnia EBURY do zawierania Kontraktów Forward na podstawie Zamówień złożonych przez Klienta zgodnie z Warunkami Handlowymi.

  7.1.2. Po akceptacji Kontraktu Forward, który EBURY zasadnie uzna za zainicjowany przez Klienta, EBURY przekaże Klientowi Pokwitowanie Transakcji określające szczegóły Kontraktu Forward. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowy odbiór Pokwitowania Transakcji.

  7.1.3. Klient bezzwłocznie sprawdzi każde Pokwitowanie Transakcji pod kątem poprawności, a także poinformuje EBURY w ciągu jednej (1) godziny od otrzymania Pokwitowania Transakcji o wszelkich występujących w nim błędach lub rozbieżnościach. EBURY nie ponosi odpowiedzialności za transakcje, w odniesieniu do których nie otrzyma informacji o takim błędzie lub rozbieżności przed upływem wskazanego okresu jednej (1) godziny.

  7.1.4. Dla wszystkich Kontraktów Forward Klient musi przelać na wyznaczony przez EBURY rachunek Depozyt Początkowy lub Depozyt (zgodnie z instrukcją EBURY) w ciągu jednego Dnia Roboczego od Daty Kontraktu. Niespełnienie tego warunku może skutkować unieważnieniem Zamówienia.

  7.1.5. Klient uznaje, że Kontrakt Forward polega Warunkom Handlowym i z chwilą ustnej lub pisemnej akceptacji przez EBURY nabiera mocy wiążącej.

  7.1.6. Kontrakty Forward nie mogą być anulowane przez Klienta po złożeniu Zamówienia.

  7.2. Zabezpieczenia dodatkowe

  7.2.1. Każdorazowo w okresie obowiązywania Kontraktu Forward EBURY może według własnego uznania zobowiązywać Klienta do zapłaty na rzecz EBURY określonych Zabezpieczeń (Wezwania do uiszczenia Zabezpieczenia) w celu utrzymania względnej wartości środków nabytych przez EBURY.

  7.2.2. Jeżeli Klient nie wpłaci dodatkowych Zabezpieczeń w ciągu dwudziestu czterech godzin (24) od żądania EBURY (lub w innym terminie określonym przez EBURY), EBURY będzie uprawnione do anulowania właściwego Kontraktu Forward ze skutkiem natychmiastowym lub finalizacji transakcji. W takim przypadku Klient będzie ponosić wobec EBURY odpowiedzialność za wszelkie Straty, w tym straty rynkowe i wydatki poniesione w związku z anulowaniem Zamówienia, które godzi się pokryć niezwłocznie. EBURY ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jedynie w zakresie zobowiązania do zwrotu Zabezpieczenia pozostałego po potrąceniu wszelkich Strat poniesionych przez EBURY w związku z niedotrzymaniem warunków Umowy przez Klienta.

  7.3. Występujące ryzyko

  7.3.1. Klient przyjmuje do wiadomości, że rynek Walut Obcych jest zmienny.

  7.3.2. Klient akceptuje ryzyko tego, że w przypadku zmiany wartości waluty nabywanych środków w okresie objętym Kontraktem Forward, wartość waluty, którą Klient zgodził się sprzedać EBURY, może być niższa niż wynikająca z bieżącej ceny nabywanej waluty.

  7.3.3. Klient jest świadom, że Kontrakty Forward nabywane zgodnie z Warunkami Handlowymi nie podlegają regulacjom brytyjskiego Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (Financial Conduct Authority).

  7.4. Płatność Salda Należności

  7.4.1. EBURY może odmówić przekazania Beneficjentowi jakichkolwiek środków, dopóki pełna kwota Płatności w formie rozliczonych środków od Klienta nie zostanie otrzymana przez EBURY.

  7.4.2. Przekazanie środków nabytych od EBURY nastąpi po otrzymaniu przez EBURY Płatności Salda Należności, przy czym Klient akceptuje stałe upoważnienie EBURY do przekazania środków po otrzymaniu takiej Płatności.

  7.4.3. Niedokonanie przez Klienta ostatecznej Płatności w całości do Daty Przekazania spowoduje powstanie zobowiązania Klienta zgodnego z opisem w punkcie 4.2 powyżej, obejmującego między innymi odsetki od Salda Należności obliczone według Stopy Procentowej.

  7.4.4. EBURY zastrzega sobie prawo do pobierania odsetek od nabywanych środków oraz wszelkich środków na Rachunku Klienta, naliczonych według stopy procentowej.

  8. System Online

  8.1. Użytkowanie Systemu Online

  8.1.1. W celu użytkowania Systemu Online od Klienta wymagane będzie utworzenie konta elektronicznego. Klient zgadza się ponadto przekazać EBURY listę Osób Upoważnionych, którzy zgodnie z wolą Klienta mają mieć dostęp do Systemu Online i możliwość użytkowania go w jego imieniu.

  8.1.2. Po zatwierdzeniu listy Osób Upoważnionych przez EBURY, EBURY udzieli im niewyłącznej, niezbywalnej licencji na użytkowanie Systemu Online wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do Usług.

  8.1.3. Osoby Upoważnione mogą mieć pełny bądź ograniczony dostęp do Systemu Online.

  8.1.4. Żądania Klienta dotyczące zablokowania dostępu jednej z Osób Upoważnionych do Systemu Online będą mieć formę pisemną i będą pisemnie potwierdzane przez EBURY.

  8.1.5. Bez uszczerbku dla niniejszego punktu 8.1 do momentu potwierdzenia przez EBURY faktu zablokowania dostępu Osoby Upoważnionej może on mieć pełny lub ograniczony dostęp do Systemu Online, a Klient pozostanie odpowiedzialny za wszelkie transakcje zlecone przez tę Osobę Upoważnioną oraz wszelkie inne wykonane przez nią czynności.

  8.2. Dostęp

  8.2.1. EBURY zapewni każdej Osobie Upoważnionej nazwę użytkownika i tymczasowe hasło dostępu do Systemu Online.

  8.2.2. Klient i Osoby Upoważnione ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa hasła użytkownika, a ponadto Klient i Osoby Upoważnione zgadzają się, że bezzwłocznie po wydaniu zmienią hasło tymczasowe na niepowtarzalne, a także będą okresowo zmieniać hasło użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

  8.2.3. Klient zgadza się, że Osoby Upoważnione nie będą wykorzystywać rachunków innych osób bez zezwolenia, a ponadto będą przekazywać EBURY precyzyjne i kompletne informacje niezależnie od okoliczności.

  8.2.4. Klient i Osoby Upoważnione wprost uznają i zgadzają się, że użytkowanie Systemu Online będzie odbywać się zgodnie z niniejszą Umową oraz wszelkimi dodatkowymi umowami użytkowników lub instrukcjami przekazanymi przez EBURY, z uwzględnieniem spełniania wszelkich minimalnych wymogów dotyczących systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

  8.2.5. EBURY może bez uprzedzenia zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Osoby Upoważnionej lub Klienta do Systemu Online w dowolnym momencie w przypadku między innymi naruszenia niniejszej Umowy lub zaistnienia sytuacji wskazanej w  podpunkcie 10.1.

  8.3. Odpowiedzialność Klienta za użytkowanie Systemu Online

  8.3.1. Klient i Osoba Upoważniona ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na rachunku elektronicznym Klienta w Systemie Online i każdy z nich zgadza się bezzwłocznie powiadomić EBURY o wszelkich przypadkach nieautoryzowanego użytkowania rachunku elektronicznego Klienta w Systemie Online.

  8.3.2. EBURY nie ponosi odpowiedzialności za Straty poniesione z powodu jakiegokolwiek użytkowania, zarówno przez Osoby Upoważnione, jak i przez osoby nieupoważnione, a Klient zgadza się zwolnić EBURY z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wydatków lub Strat, jakie EBURY może ponieść w związku z użytkowaniem przez Klienta rachunku elektronicznego w Systemie Online.

  8.3.3. Klient zgadza się, że jego Użytkownicy, pracownicy, agenci i podmioty powiązane nie będą:

  (i) podejmować prób gromadzenia ani pozyskiwania jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację osób, w tym nazw rachunków innych Klientów,

  (ii) pozyskiwać dodatkowych użytkowników Systemu Online,

  (iii) korzystać z Systemu Online w celu komunikowania się z innymi użytkownikami lub do jakichkolwiek celów komercyjnych,

  (iv) używać Systemu Online w sposób mogący doprowadzić do uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub ograniczenia efektywności serwerów lub sieci EBURY lub mogący utrudnić jakiemukolwiek innemu Klientowi użytkowanie Systemu Online.

  8.3.4. Klient zgadza się nie podejmować prób nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, rachunków użytkowników, systemów komputerowych lub sieci w drodze włamywania się, pozyskiwania haseł lub za pomocą jakichkolwiek innych środków.

  8.4. Kurs wymiany

  8.4.1. W przypadku zatwierdzenia Zamówienia przez Użytkownika, poprzez kliknięcie opcji „Tak” lub w inny sposób, Zamówienie jest traktowane tak, jakby zostało złożone przez Klienta.

  8.4.2. W przypadku opisanym w pkt. 8.4.1. powyżej, kurs wymiany widoczny na ekranie komputera w momencie składania Zamówienia przez Użytkownika będzie kursem wymiany obowiązującym dla Zamówienia Klienta.

  8.4.3. Po złożeniu Zamówienia nie może ono zostać anulowane przez Klienta bez pisemnej zgody EBURY.

  8.5. Komunikaty elektroniczne od EBURY

  8.5.1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w Systemie Online mogą pojawiać się określone komunikaty od EBURY lub partnerów biznesowych EBURY, takie jak informacje handlowe lub komunikaty administracyjne. Komunikaty te uważane są za część Systemu Online, a Klient nie ma  możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

  8.5.2. Z wyjątkiem przypadków, w których postanowienia niniejszej Umowy nie stanowią inaczej, wszelkie nowe usługi stanowiące uzupełnienie lub rozszerzenie bieżących Usług, w tym wszelkie nowe Usługi, będą podlegać Warunkom Handlowym.

  8.6. Informacja o prawach autorskich i znakach handlowych
  System Online, jego zawartość oraz wszelkie prawa własności intelektualnej z nim związane lub w nich zawarte (w tym między innymi prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i znaki usługowe) stanowią własność EBURY lub przysługują mu na podstawie licencji udzielonych przez osoby trzecie, a wszelkie prawa do niego pozostaną własnością EBURY lub takich osób trzecich.

  8.7. Brak gwarancji Systemu Online

  8.7.1. System Online (oraz wszelkie inne powiązane z nim usługi) udostępniany jest bez jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych.

  8.7.2. EBURY nie ponosi odpowiedzialności za błędy transmisji, wadliwe lub zawodne połączenia internetowe lub okresy w których witryny internetowe są niedostępne.

  8.7.3. Wszelkie kwestie dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności, ograniczenia odpowiedzialności oraz zwolnienia z niej, o których mowa w punkcie 13 Umowy, znajdują zastosowanie do użytkowania Systemu Online przez Klienta lub Użytkownika, a także w odniesieniu do wszelkich pozostałych środków umożliwiających dostęp do Usług.

  9. Siła Wyższa

  Klient zgadza się by EBURY nie ponosiło odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku braku przekazania Klientowi nabytych środków z powodu wystąpienia okoliczności pozostających poza kontrolą EBURY, w tym między innymi działań władz, wojen, strajków, zamieszek, innych zakłóceń porządku publicznego, postępowań prawnych bądź awarii instalacji elektronicznych lub mechanicznych.

  10. Okres obowiązywania i rozwiązanie

  10.1. W razie braku pisemnego porozumienia stanowiącego inaczej, EBURY może rozwiązać niniejszą Umowę i zablokować Klientowi dostęp do Systemu Online, nawet bez podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia Klienta z wyprzedzeniem co najmniej pięciu (5) Dni Roboczych. Ebury może rozwiązać niniejszą Umowę i zablokować Klientowi dostęp do Systemu Online w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia Klienta w następujących przypadkach:

  10.1.1. Jeżeli Klient stanie się niewypłacalny;

  10.1.2. Jeżeli stosowne organy regulacyjne lub organy ścigania rozpoczną przeciwko Klientowi działania lub dochodzenie o charakterze regulacyjnym lub egzekucyjnym, które według uzasadnionej opinii EBURY istotnie pogorszą warunki niniejszej Umowy lub obniżą jej spodziewaną wartość ekonomiczną bądź zaszkodzą reputacji handlowej EBURY;

  10.1.3. W przypadku gdy Klient naruszy niniejszą Umowę lub którekolwiek z postanowień Zamówienia, Zamówienia z Limitem lub Kontraktu Forward; lub też

  10.1.4. W przypadku gdy transakcje zawierane na podstawie niniejszej Umowy zostaną uznane przez EBURY za ryzykowne ze względu na niezgodność z przepisami lub ryzyko  handlowe.

  10.2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez EBURY jej postanowienia pozostaną w mocy do chwili całkowitej zapłaty przez Klienta wszelkich środków należnych EBURY.

  10.3. EBURY zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w dowolnym momencie, jeżeli Klient nie dokona płatności lub dopuści się istotnego naruszenia Warunków EBURY. W przypadku anulowania Zamówienia, EBURY przeprowadzi zamknięcie wszystkich nierozliczonych zleceń i poinformuje Klienta o wszelkich poniesionych przez siebie stratach i zobowiązaniach finansowych, którymi zostało obciążone. Klient jest odpowiedzialny za poniesione przez EBURY straty lub zaciągnięte zobowiązania.

  11. Oświadczenia i gwarancje

  11.1. Osoba, która w imieniu Klienta złożyła podpis pod Formularzem Aplikacyjnym (Część 1 Umowy), niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

  11.1.1. Jest należycie upoważniona do wypełnienia Formularza Aplikacyjnego i zawarcia niniejszej Umowy w imieniu Klienta;

  11.1.2. Wszelkie informacje znajdujące się w Formularzu Aplikacyjnym są rzetelne i kompletne, jak również że Klient bezzwłocznie poinformuje EBURY o wszelkich zmianach w zakresie  tych informacji;

  11.1.3. Klient posiada i będzie posiadał tytuł prawny do wszystkich środków wykorzystywanych w związku ze Zamówieniami, Zamówieniami z Limitem oraz Kontraktami Forward zawieranymi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy;

  11.1.4. Klient będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  11.1.5. Klient ma wszelkie wymagane upoważnienia i zgody, aby dokonywać płatności za Usługi;

  11.1.6. Klient, o ile w ogóle zdecyduje się na zawarcie Kontraktu Forward, zrobi to będąc świadomym podejmowanego ryzyka dla celów biznesowych a nie dla celów spekulacyjnych; a ponadto

  11.1.7. Jeżeli Klient jest osobą prawną lub innym podmiotem zbiorowym, zarówno osoba składająca podpis, jak i taki podmiot są uprawnione i należycie umocowane do zawarcia niniejszej Umowy, a także, w zależności od okoliczności, do składania Zamówień i Zamówień z Limitem oraz zawierania Kontraktów Forward bez ograniczeń, jak również że wszystkie Osoby Upoważnione są uprawnione do podejmowania takich czynności w imieniu Klienta.

  12. Przepisy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz zwalczaniu terroryzmu

  12.1. Klient oświadcza, że:

  12.1.1. Zapoznał się z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i zarządzeniami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz zwalczania terroryzmu („Przepisy Antyterrorystyczne”) Zjednoczonego Królestwa, w tym brytyjską Ustawę o Zwalczaniu Terroryzmu (Terrorism Act) z 2000 r., brytyjską Ustawę o dochodach z działalności przestępczej (Proceeds of Crime Act) z 2002 r., brytyjską Ustawę o zwalczaniu masowej przestępczości zorganizowanej i policji (Serious Organised Crime and Police Act) z 2005 r. oraz brytyjskie przepisy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Money Laundering Regulations) z 2007 r.;

  12.1.2. Uznaje, iż transakcje Klienta podlegają obowiązującym Przepisom Antyterrorystycznym, jak również że EBURY może udzielać organom władz wsparcia w zwalczaniu terroryzmu, w tym przekazywać niezbędne informacje;

  12.1.3. Będzie pod każdym względem przestrzegać obowiązujących Przepisów Antyterrorystycznych;

  12.1.4. Uznaje, że postępowanie EBURY zgodne z Warunkami Handlowymi podlegać będzie wszystkim wymogom nakładanym przez obowiązujące Przepisy Antyterrorystyczne i jako takie musi być z nimi zgodne;

  12.1.5. Nie będzie prowadzić interesów z żadnym z Podmiotów Zablokowanych, jak również że żadna z jego udziałowców lub Osób Upoważnionych nie jest Podmiotem Zablokowanym; a ponadto

  12.1.6. Podejmie także inne działania, jakich EBURY może zasadnie domagać się zgodnie z Warunkami Handlowymi.

  13. Regulacje

  13.1. Konsumenci, mikroprzedsiębiorstwa i małe organizacje charytatywne

  13.1.1. Postanowienia niniejszego podpunktu obowiązują wyłącznie w odniesieniu do następujących  kategorii klientów:

  13.1.1.1. Konsument, rozumiany jako osoba fizyczna, która zawierając kontrakty dotyczące usług płatniczych objętych Regulacjami, działa w celach innych niż cele handlowe, gospodarcze, lub związane ze swoją działalnością zawodową; lub

  13.1.1.2. Mikroprzedsiębiorstwo (czyli przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i osiągające roczny obrót i/lub bilans nieprzekraczające 2 milionów euro). Za mikroprzedsiębiorstwa nie uważa się Klientów wchodzących w skład większej grupy, której roczny obrót przekracza próg 2 milionów euro; lub

  13.1.1.3. Mała organizacja charytatywna (czyli organizacja charytatywna o rocznym dochodzie poniżej 1 miliona funtów szterlingów).

  13.1.2. Wszelkie transakcje oparte na przelewach pieniężnych („Transakcje Płatnicze”) wykonywane przez EBURY podlegają niniejszym Regulacjom.

  13.1.3. Zgodnie z Regulacjami w trakcie wykonywania Transakcji Płatniczej w imieniu Klienta EBURY musi przekazywać lub udostępniać Klientowi określone informacje. Informacje takie zostaną przekazane lub udostępnione Klientowi na odpowiednim etapie Transakcji Płatniczej.

  13.1.4. Klient musi podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby chronić swoje spersonalizowane informacje wykorzystywane w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa Rachunku.

  13.1.5. Klient musi bez zbędnej zwłoki powiadomić EBURY, jeżeli dowie się o jakichkolwiek stratach lub przypadkach sprzeniewierzenia, które powstały w związku z Transakcją Płatniczą.

  13.1.6. W przypadku gdy Klient wykryje nieautoryzowaną lub nieprawidłowo wykonaną Transakcję Płatniczą, aby mieć możliwość uzyskania rekompensaty, jest zobowiązany powiadomić o tym EBURY bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż trzynaście (13) miesięcy od daty powstania szkody wynikającej z takiej Transakcji Płatniczej.

  13.1.7. Jeżeli Klient poinformuje EBURY  o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji Płatniczej zgodnie z procedurą opisaną w podpunkcie 13.1.6, to na EBURY będzie spoczywać ciężar dowodu tego, że taka Transakcja Płatnicza została należycie zatwierdzona przez Klienta, uwierzytelniona, precyzyjnie zarejestrowana i wprowadzona do ksiąg EBURY, jak również że nie miała na nią wpływu żadna awaria techniczna ani inna wada.

  13.1.8. W przypadku gdy Transakcja Płatnicza nie zostanie należycie autoryzowana przez Klienta, EBURY musi bezzwłocznie zwrócić Klientowi kwotę takiej nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej.

  13.1.9. W przypadku gdy Transakcja Płatnicza nie zostanie należycie autoryzowana przez Klienta, Klient poniesie odpowiedzialność ograniczoną do kwoty 50 tysięcy funtów szterlingów  z tytułu wszelkich strat poniesionych w związku z taką nieautoryzowaną Transakcją Płatniczą  wynikających z posługiwania się zgubionym przez Klienta lub skradzionym instrumentem płatniczym lub z niezapewnienia przez Klienta należytej ochrony informacjom, o których mowa w pkt. 13.1.4.  skutkującym przywłaszczeniem przez osobę trzecią  instrumentu płatniczego,  chyba że nienależycie autoryzowana Transakcja Płatnicza jest wynikiem nieuczciwego lub lekkomyślnego postępowania Klienta lub faktu że zezwolił on innej osobie na posługiwanie się swoim Rachunkiem. W takim przypadku Klient będzie ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w związku z  nieautoryzowaną Transakcją Płatniczą.

  13.1.10. Klient będzie miał możliwość anulowania stałego zlecenia zapłaty ze swojego Rachunku do końca Dnia Roboczego, w którym taka płatność będzie wymagalna.

  13.1.11. W przypadku, gdyby Klient chciał wnieść skargę dotyczącą Transakcji Płatniczej, w pierwszej kolejności skontaktuje się ze swoim przedstawicielem ds. obsługi klientów EBURY w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury rozpatrywania skarg EBURY. Klient jest również uprawniony do zwrócenia się do brytyjskiego Urzędu Rzecznika ds. Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service) w związku z uzyskaniem rekompensaty.

  13.1.12. Zgodnie z Regulacjami Klient musi zawrzeć Transakcję Płatniczą zgodnie z niniejszą Umową oraz wszelkimi pozostałymi obowiązującymi warunkami, o których zostanie powiadomiony przez EBURY.

  13.1.13. O wszelkich zmianach niniejszej Umowy Klient będzie informowany co najmniej dwa miesiące przed ich wejściem w życie, chyba że zmiany takie będą działać na korzyść Klienta lub będą odzwierciedlać zmianę zewnętrznego kursu wymiany walut, z którym powiązany jest kurs wymiany Klienta. W takich okolicznościach EBURY może wprowadzić daną zmianę natychmiast i poinformować o niej Klienta w terminie późniejszym. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zmianę wprowadzoną w okolicznościach o których mowa powyżej, będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy bez zagrożenia karą, jeżeli przekaże EBURY odpowiednie powiadomienia, przed wejściem zmian w życie. Niepowiadomienie EBURY przez Klienta o braku zgody na zmianę wprowadzoną do Umowy przez EBURY we wskazanym powyżej terminie, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na tę zmianę.

  13.1.14. W przypadku gdy Klient będzie potrzebował jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Regulacji lub będzie miał pytania dotyczące wpływu Regulacji na niniejszą Umowę, pytania takie należy kierować do Zespołu ds. Zgodności z Regulacjami (Compliance Team) Ebury, pisząc na adres onboarding.poland@ebury.com.

  13.2.   Przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 10 osób

  13.2.1. Poniższe postanowienia obowiązują wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających [10 i ] więcej niż 10 osób, jak również osiągających roczne obroty i/lub bilans przekraczający 2 miliony euro.

  13.2.2. Klient oświadcza, że nie spełnia kryteriów przynależności do  kategorii określonych w podpunkcie 13.1.1. powyżej i w związku z tym Strony uzgadniają, że Część 5 Regulacji nie znajduje zastosowania w odniesieniu do niniejszej Umowy. W przypadku gdy Klient spełni kryteria przynależności do kategorii określonych w podpunkcie 13.1.1 powyżej, bezzwłocznie poinformuje o tym EBURY, a z chwilą otrzymania przez EBURY stosownego powiadomienia, warunki niniejszego podpunktu 13.2 przestaną obowiązywać w odniesieniu do Klienta. W przypadku gdy Klient powiadomi EBURY o zmianie statusu wynikającego z niniejszego podpunktu 13.2, w odniesieniu do Klienta obowiązywać będzie podpunkt 13.1.

  13.2.3. Dla celów przepisu 59(1) Regulacji, Strony uzgadniają, że Klient jest zobowiązany powiadomić EBURY jeżeli dowie się o jakichkolwiek nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych transakcjach płatniczych, w ciągu trzech (3) miesięcy od daty obciążenia.

  13.2.4. W przypadku gdy Klient zaprzeczy, że autoryzował daną transakcję, lub będzie twierdzić, że transakcja płatnicza nie została prawidłowo wykonana, Klient będzie zobowiązany dowieść, że taka transakcja płatnicza nie została  przez niego autoryzowana.

  13.2.5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w związku z nieautoryzowanymi transakcjami płatniczymi i wynikające z:

  13.2.5.1. Wykorzystywania zagubionych instrukcji płatniczych Rachunku; lub

  13.2.5.2. Niedopełnienia przez Klienta obowiązku ochrony zabezpieczeń swojego Rachunku.

  13.2.6. Strony uzgadniają, że przepisy 60, 62(1), 63, 64, 75, 76 i 77 Regulacji nie obowiązują w stosunku do niniejszej Umowy.

  13.2.7. W przypadku gdy Klient będzie potrzebował jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Regulacji lub będzie miał pytania dotyczące wpływu Regulacji na niniejszą Umowę, pytania takie należy kierować do Zespołu ds. Zgodności z regulacjami (Compliance Team) Ebury, pisząc na adres onboarding.poland@ebury.com.

  13.2.8. Jeżeli Klient będzie miał jakiekolwiek skargi dotyczące Transakcji Płatniczej, w pierwszej kolejności skontaktuje się ze swoim przedstawicielem ds. obsługi klientów EBURY w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury rozpatrywania skarg EBURY. Skargi otrzymywane od przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób rozpatrywane są z zachowaniem takiego samego poziomu staranności, co skargi otrzymywane od klientów prywatnych.

  14. Prywatność i ochrona danych osobowych

  14.1.   Dane osobowe

  14.1.1. EBURY co do zasady nie ujawnia niejawnych danych osobowych swoich Klientów ani byłych Klientów. Ebury może  jednak ujawnić dane osobowe swoich Klientów oraz byłych Klientów wyłącznie w okolicznościach:

  14.1.1.1. Gdy jest to niezbędne w związku z realizacją, zarządzaniem lub wykonaniem transakcji będącej przedmiotem Zamówienia Klienta lub zatwierdzonej przez Klienta lub też w związku z czynnościami administracyjnymi związanymi z taką transakcją, bądź w związku z obsługą lub przetwarzaniem produktu finansowego lub usługi będących przedmiotem Zamówienia Klienta lub zatwierdzonych przez Klienta;

  14.1.1.2. Gdy takie ujawnienie jest zasadnie konieczne w związku z ochroną poufności lub bezpieczeństwa danych Klienta, oferowanych przez EBURY usług lub produktów, bądź też przetwarzanych lub obsługiwanych przez EBURY transakcji;

  14.1.1.3. W celu ochrony przed faktycznym lub potencjalnym oszustwem, kradzieżą tożsamości, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami lub innymi zobowiązaniami, a także w celu rozstrzygania sporów Klienta, udzielania odpowiedzi na jego zapytania lub sprawdzania jego wiarygodności kredytowej;

  14.1.1.4. W celu przestrzegania właściwych miejscowo przepisów prawa lub regulacji bądź innych wymogów prawnych.

  14.1.2. Okoliczności określone w podpunkcie 14.1.1 stanowią wyłącznie przykłady i nie mają charakteru wyłącznego.

  14.1.3. EBURY zapewnia, że dostęp do niejawnych danych osobowych Klientów mają wyłącznie pracownicy i agenci, którzy muszą je znać w celu zapewniania i udostępnienia Klientowi produktów lub usług lub wykonywania niektórych opisanych powyżej zobowiązań.

  14.1.4. EBURY utrzymuje zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, aby chronić niejawne dane osobowe Klientów.

  14.2.   Zagrożenia dla prywatności związane z obrotem walutami obcymi

  14.2.1. EBURY może w związku ze świadczeniem Usług lub prowadzeniem działalności przekazywać dane osobowe Klienta do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EBURY zapewnia, że wszelkie dane osobowe przechowywane przez EBURY lub przez podwykonawców bądź agentów EBURY, są objęte wysokim poziomem ochrony przed wszelkimi przypadkami nieautoryzowanego lub przypadkowego ujawnienia, uzyskania dostępu bądź usunięcia.

  14.2.2. Wyrażając zgodę na niniejszą Umowę, Klient zgadza się na wykorzystywanie danych w sposób opisany w niniejszej Umowie.

  14.3.   Nowe produkty i usługi

  14.3.1. Jeżeli Klient nie wskaże inaczej, EBURY może kontaktować się z Klientem (telefonicznie, pocztą lub w inny sposób) w celu przekazywania informacji o dostępnych produktach i usługach, które zdaniem EBURY mogą być interesujące dla Klienta.

  14.3.2. Aby wstrzymać otrzymywanie materiałów marketingowych, Klient przekaże EBURY stosowne pisemne oświadczenie, a EBURY zaniecha takich kontaktów.

  14.4.   Ochrona danych osobowych

  14.4.1. EBURY dołoży wszelkich starań, aby chronić prywatność i dane osobowe Klienta.

  14.4.2. EBURY zapewnia, iż przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa wszelkich powiązanych z Klientem informacji umożliwiających identyfikację jego osoby.

  14.4.3. EBURY stosuje zabezpieczenia mające na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym użyciem oraz modyfikacją przetwarzanych przez siebie danych.

  14.4.4. EBURY posiada organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające ochronę danych osobowych Klienta, a także jest zarejestrowanym administratorem danych osobowych zgodnie z brytyjską Ustawą o Ochronie Danych (Data Protection Act) z 1998 r.

  14.4.5. Przekazując swoje informacje EBURY za pomocą telefonu, faksu, e-maila lub poczty, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez EBURY.

  15. Ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowania

  15.1.   EBURY

  15.1.1. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa uniemożliwią EBURY (bezpośrednio lub pośrednio) wykonywanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, EBURY nie poniesie odpowiedzialności za ich niewykonanie.

  15.1.2. EBURY nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody, w tym między innymi, za szkody bezpośrednie, pośrednie, wymierne, uboczne lub następcze, a także za utratę zysków lub wydatki powstałe w związku z wszelkimi transakcjami zawieranymi z Klientem na mocy niniejszej Umowy, jak również wszelkimi Zamówieniami, Zamówieniami z Limitem, Kontraktami Forward oraz Pokwitowaniami Transakcji.

  15.1.3. Punkt 15 nie obejmuje ani nie ogranicza odpowiedzialności EBURY za:

  15.1.3.1. Oszustwa lub oświadczenia niezgodne z prawdą; lub

  15.1.3.2. Wszelkie pozostałe kwestie, w przypadku których wyłączenie lub próba wykluczenia odpowiedzialności przez EBURY byłaby bezprawna.

  15.2.   Wszelkie gwarancje

  Wszelkie gwarancje, warunki i inne postanowienia wynikające z prawa stanowionego lub zwyczajowego zostają w największym dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa zakresie wyłączone z niniejszej Umowy.

  15.3.   Ograniczenie odpowiedzialności

  Jeżeli wykonywanie przez Klienta obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zostanie utrudnione lub opóźnione w rezultacie jakiegokolwiek działania lub zaniechania Klienta, jego jednostek stowarzyszonych, agentów, podwykonawców, konsultantów lub pracowników, EBURY nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne koszty, opłaty lub Straty poniesione przez Klienta i wynikające pośrednio bądź bezpośrednio z takich utrudnień lub opóźnień.

  15.4. Zobowiązania Klienta

  Klient niniejszym zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania warunków niniejszej Umowy, a także do zwolnienia EBURY z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, kosztów i odszkodowań, które mogą powstać w rezultacie nieprzestrzegania niniejszej Umowy przez Klienta.

  16. Warunki ogólne

  16.1. Rozmowy telefoniczne / komunikacja przez Internet

  EBURY może rejestrować i przechowywać wszelkie rozmowy telefoniczne, jednak nie ma takiego obowiązku. Klient niniejszym zgadza się na rejestrację połączeń telefonicznych oraz przechowywanie wiadomości przesyłanych za pośrednictwem internetu do EBURY lub przedstawicieli EBURY oraz przez EBURY lub przedstawicieli EBURY w odniesieniu do transakcji o których mowa w niniejszym dokumencie, jak również że w przypadku gdy będzie zezwalać na to prawo, takie nagrania i wiadomości mogą zostać wykorzystane jako dowody w dowolnym zgodnym z prawem celu.

  16.2. Osoby Upoważnione

  EBURY będzie akceptować instrukcje dotyczące wykonania transakcji w imieniu Klienta wyłącznie od Osób Upoważnionych. Warunkiem możliwości wykonania Zamówienia lub Przekazu Pieniężnego na rzecz Klienta przez EBURY jest uprzednie przekazanie przez Klienta EBURY wszelkich wymaganych przez EBURY szczegółowych informacji dotyczących osób, które zgodnie z decyzją Klienta mają zostać Osobami  Upoważnionymi. Klient jest obowiązany bezzwłocznie poinformować EBURY o zamiarze zmiany jakichkolwiek informacji dotyczących Osób Upoważnionych przekazanych w dokumentacji EBURY, w tym również gdy Klient zamierza zmienić tożsamość lub zakres uprawnień którejkolwiek z Osób Upoważnionych. Klient jest odpowiedzialny za uczciwość wszystkich działań i zaniechań Osób Upoważnionych. EBURY nie odpowiada za straty lub szkody poniesione przez Klienta lub inne osoby w rezultacie działań lub zaniechań Osób Upoważnionych.

  16.3. Osoby trzecie

  Osoby niebędące Stronami niniejszej Umowy nie mają wynikających z niej lub związanych z nią uprawnień do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy na mocy brytyjskiej Ustawy o umowach (prawach osób trzecich) (Contracts (Rights of Third Parties) Act) z 1999 r.

  16.4.   Wykluczenie zrzeczenia się praw

  Niewykonanie któregokolwiek z uprawnień wynikających z niniejszej Umowy przez EBURY nie będzie w późniejszym okresie uważane za zrzeczenie się takich uprawnień lub środków prawnych.

  16.5. Koszty prawne

  Jeżeli którakolwiek ze Stron wniesie pozew do sądu lub zainicjuje postępowanie mające na celu egzekwowanie postanowień niniejszej Umowy lub uznanie praw wynikających z niniejszej Umowy, koszty wynagrodzenia pełnomocnika Strony wygrywającej, zostaną pokryte w uzasadnionej wysokości, przez Stronę przegrywającą, zgodnie z orzeczeniem Sądu.

  16.6. Egzemplarze Umowy

  Niniejsza Umowa może zostać podpisana w jednym lub większej liczbie egzemplarzy. Podpisy mogą być wymieniane faksem lub poprzez przesłanie e-mailem zeskanowanych dokumentów, z zastrzeżeniem faktycznej wymiany podpisów w późniejszym terminie. Każda ze Stron niniejszej Umowy zgadza się, że własny podpis w postaci zeskanowanej lub przesłanej telefaksem będzie traktować jako wiążący, jak również że akceptuje zeskanowane lub przesłane telefaksem podpisy pozostałych Stron niniejszej Umowy.

  16.7. Odrębność postanowień Umowy

  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za bezskuteczne przez sąd właściwy, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy będą nadal obowiązywać i pozostaną wiążące dla Stron.

  16.8. Cesja

  Klient nie dokona cesji niniejszej Umowy ani jakichkolwiek wynikających z niej praw lub obowiązków bez pisemnej zgody EBURY. Jeżeli EBURY udzieli pisemnej zgody na cesję niniejszej Umowy, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla następców prawnych, spadkobierców i cesjonariuszy Stron.

  16.9. Całość Umowy

  Niniejsza Umowa (ze zmianami wprowadzonymi przez EBURY) wraz z Pokwitowaniami Transakcji określające szczegóły określonych Zamówień złożonych na podstawie niniejszej Umowy, stanowi jedyną umowę obowiązującą między Stronami.

  16.10. Prawo właściwe i jurysdykcja

  Niniejsza Umowa, a także wszelkie spory lub roszczenia powstałe w rezultacie jej wykonywania lub w związku z nią, podlega prawu Anglii i Walii i jego wykładni, a Strony niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.