Warunki Handlowe

Klienci biznesowi

  CZĘŚĆ A: INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. WSPÓŁPRACA EBURY Z KLIENTEM

  1.1 Niniejsza Umowa o współpracę („Umowa”) określa warunki współpracy pomiędzy osobą (podejmującą – w ramach realizacji postanowień niniejszej Umowy – czynności związane z prowadzeniem przez tę osobę działalności gospodarczej lub wykonywaniem przez nią zawodu), która to osoba została wskazana w Formularzu aplikacyjnym („Klient”) oraz Ebury Partners UK Limited („Ebury”). Wskazane warunki współpracy mają zastosowanie do niektórych z produktów i usług oferowanych przez Ebury. Produkty i usługi Ebury („Usługi”) umożliwiają Klientowi:

  1.1.1 zasilanie środkami Rachunku pieniądza elektronicznego;

  1.1.2 dokonywanie płatności na rzecz wskazanych przez Klienta Beneficjentów; oraz

  1.1.3 zawieranie transakcji walutowych (w tym transakcji spot i forward);

  1.2 Integralnym elementem niniejszej Umowy są takie postanowienia, jak:

  1.2.1 warunki handlowe określone w niniejszej Umowie („Warunki”);

  1.2.2 jeśli Klient jest Mikroprzedsiębiorstwem lub też małą Organizacją charytatywną — Załącznik do tych Warunków; oraz

  Ebury zastrzega sobie to, że warunki handlowe odnoszące się do wszelkich usług nieobjętych zakresem niniejszej Umowy zostaną odpowiednio przekazane przez Ebury Klientowi.

  1.3 Ebury zaleca zachowanie egzemplarzy wszystkich dokumentów składających się na niniejszą Umowę. Jeśli Klient kiedykolwiek będzie chciał uzyskać którykolwiek z tych dokumentów, prosimy o kontakt (na adres podany w punkcie 12.1 niniejszej Umowy). Z najnowszą wersją postanowień warunków handlowych świadczenia usług przez Ebury można zapoznać się także na stronie internetowej Ebury.

  1.4 Zawarte w niniejszej Umowie Warunki są podzielone na cztery części:

  1.4.1 w części A znajdują się ogólne warunki regulujące współpracę Ebury z Klientem;

  1.4.2 w części B znajdują się szczegółowe warunki dotyczące prowadzonego przez Ebury na rzecz Klienta Rachunku pieniądza elektronicznego (oraz wszelkich Zleceń, które Klient może składać z wykorzystaniem tego Rachunku pieniądza elektronicznego);

  1.4.3 w części C znajdują się szczegółowe warunki dotyczące świadczonych przez Ebury Usług z zakresu wymiany walut, w tym odnoszące się do transakcji spot i forward; oraz

  1.4.4 w części D znajdują się informacje ogólne dotyczące Umowy oraz inne istotne warunki.

  2. DEFINICJE LEGALNE I WYKŁADNIA

  2.1 Pojęciom wykorzystywanym w treści niniejszej Umowy, które to pojęcia są pisane Wielką literą, należy dla potrzeb niniejszej Umowy nadać następujące znaczenie:

  2.1.1 „Podmiot powiązany” oznacza — w odniesieniu do danej strony — każdą spółkę kapitałową, która jest w chwili analizy występowania powiązania kontrolowana przez taką Stronę, czy też sprawuje Kontrolę nad taką Stroną, lub która to spółka wspólnie z taką Stroną podlega Kontroli tożsamego podmiotu trzeciego.

  2.1.2 „Prawo właściwe” oznacza wszelkie obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawnie wiążące standardy lub orzeczenia/decyzje, politykę regulacyjną właściwych organów administracji publicznej, wytyczne, rekomendacje lub kodeksy branżowe, mające zastosowanie do którejkolwiek ze stron lub do danej kwestii, w tym (w wersji każdorazowo aktualnie obowiązującej): (i) Rozporządzenie EMR; (ii) Rozporządzenie PSR; (iii) obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (Money Laundering Regulations) z 2017 r.; (iv) ustawę w sprawie dochodów z przestępstwa (Proceeds of Crime Act) z 2002 r.; (v) obowiązującą w Zjednoczonym Królestwie ustawę w sprawie zapobiegania terroryzmowi (Terrorism Act) z 2000 r. (z późniejszymi zmianami); oraz (v) obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie i na szczeblu międzynarodowym systemy sankcji finansowych.

  2.1.3 „Formularz aplikacyjny” oznacza część 1 Formularza aplikacyjnego, wszelkie określone w nim warunki uzupełniające, a także wszelkie inne informacje podane w nim przez Klienta.

  2.1.4 „Osoba upoważniona” oznacza każdą osobę fizyczną wskazaną przez członka zarządu, partnera lub innego mocodawcę jako „Osoba upoważniona” w części 1 Formularza aplikacyjnego.

  2.1.5 „Beneficjent” oznacza Klienta lub każdego odbiorcę płatności będącego osobą trzecią i wskazanego przez Klienta w Zleceniu.

  2.1.6 „Rachunek Beneficjenta” oznacza rachunek bankowy, na który Klient przekazuje środki.

  2.1.7 „Dzień roboczy” oznacza dzień, w którym banki (instytucje kredytowe) w Londynie są otwarte dla celów prowadzenia ogólnej działalności bankowej (tj dla celów prowadzenia działalności depozytywo-kredytowej).

  2.1.8 „Organizacja charytatywna” oznacza — zgodnie z definicją legalną z art. 2 ust. 1 rozporządzenia PSR — podmiot, którego roczny dochód nie przekracza 1 mln GBP i który:

  (a) w Anglii i Walii jest zdefiniowany w art. 1 ust. 1 ustawy o organizacjach charytatywnych (Charities Act) z 2011 r.;

  (b) w Szkocji jest zdefiniowany w art. 106 ustawy o organizacjach charytatywnych i inwestowaniu środków przez powierników (Charities and Trustee Investment (Scotland) Act) z 2005 r.; oraz

  (c) w Irlandii Północnej jest zdefiniowany w art. 1 ust. 1 ustawy o organizacjach charytatywnych (Charities Act (Northern Ireland)) z 2008 r.

  2.1.9 „Zamknięcie” oznacza zawarcie transakcji odwrotnej do Zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 22 niniejszej Umowy lub zgodnie z innymi postanowieniami niniejszej Umowy.

  2.1.10 „Kontrola” oznacza możliwość wykonywania, w sposób bezpośredni lub pośredni, praw z co najmniej pięćdziesięciu procent (50%) udziałów/akcji dających zwykłe prawo wyboru członków zarządu jakiegokolwiek podmiotu lub możliwość kierowania działalnością strony i wpływania na kształt polityki przyjmowanej przez Stronę, w sposób bezpośredni lub pośredni, czy to ze względu na fakt posiadania tych udziałów/akcji, zawarcia umowy, czy też na jakiejkolwiek innej podstawie.

  2.1.11 „Data przekazania” oznacza Dzień roboczy, w którym Ebury prześle środki na Rachunek Beneficjenta.

  2.1.12 „Rachunek pieniądza elektronicznego” oznacza rachunek pieniądza elektronicznego udostępniany przez Ebury Klientowi, który to rachunek jest prowadzony i wykorzystywany zgodnie z niniejszymi Warunkami.

  2.1.13 „Przedstawiciel Ebury” oznacza jakiegokolwiek z właściwie umocowanych przedstawicieli Ebury, z którym Klient może kontaktować się w odniesieniu do Usług.

  2.1.14 „Data wejścia w życie” oznacza datę określoną w punkcie 4.1 niniejszej Umowy.

  2.1.15 „Rozporządzenie EMR” oznacza rozporządzenie w sprawie pieniądza elektronicznego (Electronic Money Regulations) z 2011 r. (w wersji aktualnie obowiązującej).

  2.1.16 „Zdarzenie siły wyższej” oznacza jakiekolwiek zdarzenie będące skutkiem wystąpienia nienaturalnych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od danej strony, których skutki były niemożliwe do uniknięcia nawet pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zapobieżenia im, a które to zdarzenie może przyjmować w szczególności formę działania lub zaniechania po stronie właściwych organów administracji publicznej, jakichkolwiek właściwych organów regulacyjnych lub innych właściwych władz lub jakichkolwiek przerw w funkcjonowaniu, awarii lub uszkodzeń lub wyłączeń połączeń internetowych i telefonicznych lub innych usług łączności wykorzystywanych przez Ebury.

  2.1.17 „Kontrakt forward” oznacza kontrakt walutowy, w ramach którego Ebury zobowiązuje się, że we wskazanym terminie lub we wskazanym okresie czasu w przyszłości, dokonać wymiany środków pieniężnych po uzgodnionym kursie wymiany w celu ułatwienia dokonania płatności za możliwe do zidentyfikowania towary, usługi lub inwestycje bezpośrednie.

  2.1.18 „Niewypłacalny” oznacza — w odniesieniu do spółki kapitałowej, spółki osobowej, spółki komandytowej lub spółki partnerskiej — sytuację, w której Klient (lub jakakolwiek inna osoba) podejmuje jakiekolwiek działania (lub składa oświadczenie woli o zamiarze ich podjęcia) w związku z:

  (a) jakimkolwiek zawieszeniem lub jakąkolwiek zmianą harmonogramu płatności dokonywanych przez Klienta, moratorium na spłatę zadłużenia Klienta lub rozwiązaniem albo reorganizacją Klienta (w drodze dobrowolnego układu, zatwierdzonego przez sąd porozumienia układowego lub też w inny sposób);

  (b) zawarciem jakiegokolwiek porozumienia, ugody, cesji lub układu z jakimkolwiek wierzycielem Klienta;

  (c) wyznaczeniem zarządcy dla Klienta (pod pojęciem tym – dla uniknięcia powstania wątpliwości – należy rozumieć w szczególności sytuację, w której doszło do złożenia wniosku w przedmiocie zamiaru wyznaczenia zarządcy lub doszło do złożenia do sądu wniosku w przedmiocie wyznaczenia zarządcy dla Klienta);

  (d) wyznaczeniem likwidatora dla Klienta (w tym w związku z przedstawieniem wniosku o rozwiązanie, zwołaniem w tym celu zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy lub wierzycieli lub przyjęciem jakiejkolwiek uchwały w przedmiocie wyznaczenia likwidatora dla Klienta);

  (e) wyznaczeniem dla Klienta lub w odniesieniu do jakiegokolwiek składnika jego majątku administratora lub innej osoby wykonującej podobne czynności;

  (f) jakimkolwiek analogicznym postępowaniem niezależnie od kraju, w którym jest to postępowanie prowadzone;

  (g) brakiem możliwości bieżącego regulowania przez Klienta jego wymagalnych zobowiązań lub złożeniem przez Klienta oświadczenia woli, że nie jest on w stanie ich w ten sposób regulować lub w związku z domniemaniem, że Klient nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań albo w związku ze stwierdzeniem tego, że nie jest on w stanie ich regulować na podstawie przepisów Prawa właściwego lub sytuacją, w której aktywa Klienta są niższe od jego zobowiązań (z uwzględnieniem zobowiązań warunkowych i potencjalnych); lub

  (h) zaprzestaniem przez Klienta prowadzenia działalności gospodarczej lub wyrażonym przez niego oświadczeniem woli odnośnie do zamiaru zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

  2.1.19 „Zlecenie z limitem” oznacza zlecenie wymiany środków pieniężnych po określonym kursie wymiany i w określonym czasie.

  2.1.20 „Strata” oznacza wszelkie straty rynkowe związane ze zmianami kursów wymiany walut, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami, stratami, roszczeniami, wyrokami, karami, grzywnami, wydatkami (w tym uzasadnionymi honorariami i wydatkami związanymi z obsługą prawną i księgową), kosztami badań, kwotami należnymi z tytułu zawartych ugód, kosztami sądowymi, a także innymi wydatkami związanymi ze sporami sądowymi.

  2.1.21 „Depozyt” oznacza środki (w dowolnej określonej przez Ebury walucie), których złożenia Ebury może wymagać od Klienta tytułem zabezpieczenia w związku z zawarciem przez Ebury z Klientem Kontraktu forward.

  2.1.22 „Wezwanie do złożenia Depozytu” oznacza przedłożony przez Ebury wniosek o uiszczenie kwoty, która według uznania Ebury będzie niezbędna do utrzymania kwoty Depozytu na poziomie odpowiadającym wartości Waluty nabywanej.

  2.1.23 „Mikroprzedsiębiorstwo” oznacza — zgodnie z definicją w art. 2 ust. 1 rozporządzenia PSR — przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i osiągające roczny obrót w wysokości nieprzekraczającej 2 mln EUR lub wykazujące wysokość rocznej sumy bilansowej na poziomie nieprzekraczającym tej kwoty.

  2.1.24 „Rachunek wyznaczony” oznacza rachunek bankowy Ebury podany przez Ebury w potwierdzeniu Płatności.

  2.1.25 „System internetowy” oznacza platformę elektroniczną oraz interfejs, które są utrzymywane przez Ebury i za pośrednictwem których Klient może uzyskać dostęp do większości (lecz nie do wszystkich) Usług.

  2.1.26 „Zlecenie” oznacza informacje przekazywane Ebury przez Klienta w odniesieniu do (a) Przelewu; lub (b) Zamówienia.

  2.1.27 „Płatność” oznacza rozliczone środki otrzymane przez Ebury od Klienta w odniesieniu do Zamówienia zgodnie z punktem 19 niniejszej Umowy.

  2.1.28 „Kwota Płatności” oznacza pełną kwotę należną Ebury od Klienta tytułem realizacji Zamówienia, której wysokość jest określona w Potwierdzeniu instrukcji płatniczej przekazywanej Klientowi.

  2.1.29 „Potwierdzenie instrukcji płatniczej” oznacza wiadomość e-mail przesyłaną przez Ebury do Klienta w celu potwierdzenia Kwoty Płatności i Rachunku Beneficjenta.

  2.1.30 „Waluta nabywana” oznacza walutę nabywaną od Ebury przez Klienta.

  2.1.31 „Rozporządzenie PSR” oznacza rozporządzenie w sprawie usług płatniczych (Payment Services Regulations) z 2017 r.

  2.1.32 „Waluta sprzedawana” oznacza walutę sprzedawaną przez Ebury Klientowi.

  2.1.33 „Usługi” oznaczają usługi z zakresu wymiany walut i usługi powiązane wymienione w punkcie 1.1 niniejszej Umowy.

  2.1.34 „Kontrakt spot” oznacza kontrakt walutowy, w ramach którego Ebury zobowiązuje się wymienić środki pieniężne po uzgodnionym kursie w terminie 48 godzin liczonym od momentu zawarcia tego kontraktu.

  2.1.35 „Zamówienie” oznacza Kontrakt spot lub Kontrakt forward zawarte zgodnie z postanowieniami punktu 4 niniejszej Umowy.

  2.1.36 „Przelew” oznacza przelew środków na rzecz wskazanego przez Klienta Beneficjenta.

  2.1.37 „Pokwitowanie transakcji” oznacza przesyłane przez Ebury (pocztą elektroniczną) potwierdzenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące Zamówienia.

  2.2 W celu ułatwienia lektury niniejszych Warunków, podzielono je na punkty oraz dodano do nich odpowiednie nagłówki. Należy przy tym wyraźnie zastrzec to, iż wskazane nagłówki nie stanowią elementu składowego postanowień Umowy i nie mają w rezultacie wpływu na sposób wykładni postanowień Warunków, a w konsekwencji też postanowień Umowy.

  2.3 Zawarte w postanowieniach niniejszych Warunków:

  2.3.1 odniesienia do osób należy interpretować jako obejmujące osoby fizyczne, osoby prawne, stowarzyszenia, spółki osobowe, przedsiębiorstwa, trusty, organizacje, spółki joint venture, organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, agencje lub inne administrujące podmioty rządowe lub o charakterze ponadrządowym, państwa lub agencje państwowe oraz wszelkie inne podmioty;

  2.3.2 odniesienia do ustaw lub przepisów rangi ustawowej należy interpretować również jako obejmujące wszelkie wydawane na ich podstawie akty prawne niższej rzędu (jak np. rozporządzenia wykonawcze) w ich aktualnym brzmieniu, oraz wszystkie inne akty prawne niższego rzędu;

  2.3.3 wszelkie wyrazy występujące w liczbie pojedynczej obejmują także liczbę mnogą i vice versa;

  2.3.4 wszelkie odniesienia do płci obejmują każdą płeć;

  2.3.5 wszelkie odniesienia do czasu oznaczają czas obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie;

  2.3.6 wszelkie wyrazy następujące po zwrotach „w tym”, „w szczególności” lub po jakichkolwiek innych podobnych słowach lub zwrotach są wprowadzane wyłącznie w celach przykładowych (tj. w celu wskazania przykładów desygnatów danego pojęcia) lub z myślą o położeniu nacisku na konkretny aspekt i nie zawężają one znaczenia wyrazów je poprzedzających; oraz

  2.3.7 wszelkie odniesienia do „strony” lub „stron” oznaczają — w zależności od kontekstu — Klienta lub Ebury.

  3. SPOSÓB KORZYSTANIA Z USŁUG EBURY

  3.1 Aby móc korzystać z Usług Ebury, Klient musi dokonać rejestracji i założyć Rachunek pieniądza elektronicznego:

  3.1.1 w Systemie internetowym Ebury; w tym celu należy kliknąć przycisk „Otwórz konto” i postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie urządzenia elektronicznego; albo

  3.1.2 poprzez wypełnienie papierowego Formularza aplikacyjnego (który zostanie przez Ebury przekazany Klientowi), a następnie poprzez podpisanie i odesłanie go wraz z Umową do Ebury.

  3.2 W przypadku korzystania z Systemu internetowego:

  3.2.1 Klient podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby w każdych warunkach zapewnić bezpieczeństwo danych logowania umożliwiających dostęp do Rachunku pieniądza elektronicznego oraz zobowiązuje się nigdy nie ujawnić tych danych innym osobom. (Uwaga! Aby ograniczyć ryzyko naruszeń bezpieczeństwa w związku z Rachunkiem pieniądza elektronicznego, Ebury zaleca regularną zmianę hasła (dokonywaną z zachowaniem interwałów czasowych wynoszących maksymalnie 3 do 6 miesięcy);

  3.2.2 jeśli Klient ma jakiekolwiek wątpliwości, podejrzenia lub wiedzą odnośnie do tego, że jego dane logowania lub hasło do Rachunku pieniądza elektronicznego lub inne zabezpieczenia stosowane w ramach tego Rachunku zostały utracone, skradzione, przywłaszczone, użyte bez upoważnienia lub w inny sposób sprzeniewierzone, Klient po powzięciu tych wątpliwości, podejrzeń lub wiedzy zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Ebury o tym fakcie, a także dokonać niezwłocznie zmiany hasła; oraz

  3.2.3 jeśli Klient uważa, że jego hasło jest znane innej osobie, zobowiązany jest dokonać niezwłocznie zmiany tego hasła.

  3.3 Ebury jest uprawniony zwrócić się do Klienta o przedłożenie dodatkowych dokumentów umożliwiających Ebury wykonanie obowiązków ciążących na Ebury względem właściwych organów administracji publicznej w tym wobec właściwych organów regulacyjnych lub innych właściwych podmiotów na podstawie odpowiednich przepisów Prawa właściwego.

  4. RELACJE ŁĄCZĄCE EBURY Z KLIENTEM

  4.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie natychmiast po:

  4.1.1 zarejestrowaniu się przez Klienta w Systemie internetowym Ebury i kliknięciu przez Klienta odnośnika potwierdzającego wyrażenie przez Klienta zgody na obowiązywanie Warunków; albo

  4.1.2 potwierdzeniu przez Ebury telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej faktu otrzymania podpisanego skanu niniejszej Umowy (co znajduje zastosowanie w przypadku wykorzystywania łączności telefonicznej lub poczty elektronicznej);

  przy czym jakiekolwiek takie zdarzenie stanowi „Datę wejścia w życie”.

  4.2 Umowa niniejsza jest zawierana na czas nieokreślony, zaś okres jej obowiązywania rozpoczyna się w Dacie wejścia w życie i kończy z chwilą jej rozwiązania przez Klienta lub przez Ebury zgodnie z punktem 10 niniejszej Umowy.

  4.3 Klient zobowiązany jest możliwie jak najszybciej poinformować Ebury o zmianie podanych przez siebie do Ebury informacji, w tym o:

  4.3.1 zmianie dotyczącej nazwy (firmy), adresu siedziby, członków zarządu, Osób upoważnionych do reprezentowania, wspólników, akcjonariuszy lub beneficjentów rzeczywistych;

  4.3.2 zmianie w zakresie statusu Klienta jako Organizacji charytatywnej lub Mikroprzedsiębiorstwa;

  4.3.3 istotnej zmianie dotyczącej działalności handlowej Klienta lub wykonywanych przez Klienta czynności handlowych; lub

  4.3.4 istotnej zmianie sytuacji finansowej Klienta.

  5. OŚWIADCZENIA KLIENTA

  5.1 Klient oświadcza i zapewnia, że w chwili zawarcia niniejszej Umowy (a także w całym okresie obowiązywania lub wykonalności postanowień niniejszej Umowy):

  5.1.1 zawsze będzie przestrzegać wszystkich przepisów Prawa właściwego oraz nie będzie korzystać z Usług w celu prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania lub w celu finansowania terroryzmu;

  5.1.2 Klientowi (oraz Osobom upoważnionym przez Klienta) przysługują i będą przysługiwać wszelkie niezbędne prawa, uprawnienia, kompetencje, zezwolenia administracyjnoprawne, zgody, pozwolenia i upoważnienia umożliwiające zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonywanie wynikających z niej dla Klienta obowiązków;

  5.1.3 nie będzie korzystać z Usług w celu zawierania transakcji o charakterze spekulacyjnym; oraz

  5.1.4 wszelkie przekazywane do Ebury informacje (w tym podane w Formularzu aplikacyjnym) będą prawdziwe, dokładne i pełne.

  5.2 W przypadku gdy niniejsza Umowa jest zawierana w imieniu Podmiotu powiązanego, Klient oświadcza i przez cały okres realizacji jej postanowień zapewnia to, że przysługują mu wymagane na podstawie przepisów Prawa właściwego wszelkie prawa, uprawnienia i kompetencje umożliwiające zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonywanie wszystkich wynikających z niej obowiązków na rzecz oraz w imieniu każdego Podmiotu powiązanego.

  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  6.1 Bez jakiegokolwiek uszczerbku dla obowiązków Ebury wynikających z niniejszej Umowy Ebury nie zapewnia tego, że Usługi będą spełniały jakiekolwiek konkretne wymagania, jak również tego, że ich świadczenie będzie się odbywało w sposób całkowicie wolny od błędów ani też tego, że wszystkie błędy uda się usunąć lub poprawić. W przypadku braku przy takim działaniu znamion przestępstwa oszustwa, jakiekolwiek przekazane przez Ebury ustnie lub pisemnie informacje bądź porady nie stanowią zapewnienia odnośnie do powstania odpowiedzialności ani też nie skutkują powstaniem odpowiedzialności innej, niż wyraźnie wskazana w niniejszej Umowie.

  6.2 Którakolwiek ze stron, jak również którykolwiek podmiot z nią powiązany, jej przedstawiciel bądź też podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności względem drugiej strony lub jakiejkolwiek osoby trzeciej z tytułu wymienionych w niniejszej Umowie strat lub szkód. Powyższe zastrzeżenie jest niezależne od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z czynu niedozwolonego (w tym takiego, gdzie wina sprawcy przyjmuje postać tylko niedbalstwa), stosunku umownego lub naruszenia obowiązku prawnego, czy też z innej podstawy. Jest to aktualne nawet wówczas, gdyby były one możliwe do przewidzenia przez drugą stronę. Powyższe zastrzeżenie obejmuje wszelkie mające charakter pośredni, wymierny, następczy lub uboczny przypadki utraty zysków, udziału w rynku, kontraktów, wartości firmy, renomy, możliwości, dochodów, produkcji lub przewidywanych oszczędności, niezależnie od przyczyny ich powstania, które to są wynikiem świadczenia, braku świadczenia lub opóźnienia w świadczeniu jakichkolwiek Usług, czy też pozostające w związku ze ś
  wiadczeniem, brakiem świadczenia lub opóźnieniem w świadczeniu jakichkolwiek Usług lub pozostające w inny sposób w związku z niniejszą Umową (co obejmuje poważne naruszenie lub naruszenie istotnego postanowienia) lub jakąkolwiek inną podstawą prawną.

  6.3 Ebury nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności z tytułu poniesionych przez Klienta strat:

  6.3.1 jeśli wykonanie jakiegokolwiek wynikającego dla Ebury z postanowień niniejszej Umowy obowiązku jest niemożliwe ze względu na przepisy Prawa właściwego;

  6.3.2 wynikających ze Zdarzenia siły wyższej lub z nim związanych; ani

  6.3.3 wynikających z jakiegokolwiek Przelewu lub Zamówienia lub z nimi związanych, jeśli Ebury działało zgodnie z bezpośrednimi instrukcjami Klienta.

  6.4 Odpowiedzialność Ebury względem Klienta:

  6.4.1 z tytułu jakiegokolwiek przypadku niezrealizowania przez Ebury Przelewu lub Zamówienia zgodnie z niniejszą Umową jest ograniczona do kosztów ponownego zrealizowania takiego Przelewu lub Zamówienia pomniejszonych o należne Ebury obowiązujące opłaty; oraz

  6.4.2 z tytułu niedbalstwa, naruszenia postanowień umownych, złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lub wynikająca w inny sposób z niniejszej Umowy lub z nią związana wynosi za każdy okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy łącznie 10 000 GBP.

  6.5 O ile w treści postanowień niniejszej Umowie w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, wszelkie warunki, zapewnienia i oświadczenia, czy to mające charakter wyraźny, czy też wynikające w sposób dorozumiany z (i) przepisów prawa powszechnie obowiązującego; (ii) przyjętego prawa precedensowego; (iii) z innego źródła, które odnoszą się do Usług (w tym między innymi jakiekolwiek gwarancje przydatności do określonego celu, gwarancje wartości handlowej i gwarancje braku naruszeń) zostają niniejszym – w sposób wyraźny – wyłączone (odbywa się to jednakże z zastrzeżeniem niemożności wyłączenia niektórych postanowień wynikającym z odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego).

  6.6 Jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy nie skutkuje wyłączeniem ani ograniczeniem odpowiedzialności którejkolwiek ze stron Umowy z tytułu:

  6.6.1 śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, jeśli są one wywołane niedbalstwem;

  6.6.2 popełnienia przestępstwa oszustwa, złożenia w sposób celowy niezgodnego z prawdą oświadczenia lub wprowadzenia w błąd; lub

  6.6.3 innych okoliczności, w odniesieniu do których odpowiedzialności nie można ograniczyć ani wyłączyć na podstawie przepisów Prawa właściwego.

  6.7 Jeśli Klient jest spółką osobową, każdy wspólnik tej spółki jest solidarnie odpowiedzialny z tytułu realizacji postanowień niniejszej Umowy.

  7. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  7.1 W przypadku złożenia przez Ebury takiego oświadczenia woli, Klient zobowiązany jest zawsze zabezpieczyć Ebury lub Podmioty powiązane wobec Ebury (jak również członków zarządu Ebury lub Podmiotów powiązanych wobec Ebury, członków kierownictwa wyższego szczebla Ebury lub Podmiotów powiązanych wobec Ebury, pracowników, przedstawicieli i podwykonawców Ebury lub Podmiotów powiązanych wobec Ebury; w tym każdego z nich z osobna albo ich wszystkich łącznie) ( „Podmioty zabezpieczone”) przed jakimikolwiek stratami — w zakresie, w jakim na podstawie przepisów Prawa właściwego można zabezpieczyć Podmioty zabezpieczone — wynikającymi z każdego przypadku działania, zaniechania, zwłoki, opóźnienia, zaniedbania lub naruszenia obowiązku wynikającego z przepisów Prawa właściwego przez Klienta lub po stronie Klienta, które to straty są ponoszone przez Podmioty zabezpieczone w wyniku zaistnienia następujących okoliczności lub w związku z tymi okolicznościami:

  7.1.1 jakiekolwiek poważne naruszenie przez Klienta postanowień niniejszej Umowy;

  7.1.2 jakiekolwiek naruszenie przez Klienta przepisów Prawa właściwego lub jakikolwiek przypadek nieprzestrzegania przepisów Prawa właściwego przez Klienta; lub

  7.1.3 jakiekolwiek roszczenie zgłoszone przez osobę trzecią wobec Podmiotów zabezpieczonych (w tym między innymi przez Beneficjenta) i wynikające z faktu działania przez Ebury zgodnie z bezpośrednimi instrukcjami Klienta lub pozostające w związku z tym faktem.

  7.2 Postanowienia zawarte w punkcie 7.1 niniejszej Umowy obowiązują z korzyścią dla Podmiotów zabezpieczonych oraz — bez uszczerbku dla punktu 23.2 niniejszej Umowy — są także egzekwowane przez Ebury, który to podmiot może działać tak w imieniu własnym oraz w imieniu Podmiotów zabezpieczonych. Klient niniejszym zrzeka się wszystkich mogących mu przysługiwać praw do zobowiązania Ebury (lub jakiegokolwiek innego Podmiotu zabezpieczonego) do podjęcia działań przeciwko jakiejkolwiek innej osobie lub wyegzekwowania wobec niej innych praw, ściągnięcia od niej należności z tytułu zabezpieczenia lub dochodzenia od niej zapłaty przed wystąpieniem z roszczeniem w stosunku do Klienta na podstawie niniejszego punktu 7 Umowy. To zrzeczenie się praw ma zastosowanie niezależnie od przepisów Prawa właściwego oraz jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej Umowy. Ponadto Klient w sposób wyraźny potwierdza to, że jego zamiarem jest, aby to przejęcie odpowiedzialności obejmowało każdy (niezależnie od stopnia jego istotnoś
  ci) przypadek zmiany, rozbudowania, rozszerzenia lub uzupełnienia niniejszej Umowy.

  7.3 W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku zgłoszenia roszczenia wobec Podmiotów zabezpieczonych przez Beneficjenta lub jakąkolwiek inną osobę trzecią, Ebury jest wyposażone w prawo do jego zaspokojenia lub załatwienia go w inny sposób według wyłącznego uznania Ebury. Ponadto w przypadku udzielonego przez Ebury zwolnienia z wykonywania zobowiązań lub zawarcia przez Ebury porozumienia (czy to w odniesieniu do zobowiązań Klienta, jakiegokolwiek zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań, czy też w odniesieniu do innej kwestii) o charakterze całkowitym lub częściowym w związku z płatnością, zabezpieczeniem lub inną dyspozycją, których nie dokonano lub nie złożono albo które muszą być dokonane lub złożone powtórnie w postępowaniu upadłościowym, likwidacyjnym, przekształceniowym lub jakimkolwiek innym postępowaniu, Klient albo nadal pozostaje zobowiązany na podstawie niniejszego punktu 7 Umowy, albo jego odpowiedzialność na podstawie tego punktu zostaje przywrócona tak jak gdyby zwolnienie z wykonania zobowiązań
  lub zawarcie porozumienia nie miały miejsca.

  7.4 O ile w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, jakiekolwiek wynikające z niniejszej Umowy zobowiązanie do przejęcia odpowiedzialności nie podlega postanowieniom dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności, które znajdują się w punkcie 6.4 niniejszej Umowy. Ponadto na to przejęcie odpowiedzialności nie mają wpływu jakiekolwiek inne zobowiązania do przejęcia odpowiedzialności, jakiekolwiek inne gwarancje ani inne zabezpieczenia, z których Ebury jest uprawniony skorzystać obecnie lub w przyszłości, a to przejęcie odpowiedzialności ma względem nich charakter wyłącznie dodatkowy.

  8. PRAWA DO DOKONANIA KOMPENSATY (DOKONANIA POTRĄCENIA)

  8.1 Ebury jest uprawniony w każdym czasie, bez powiadomienia, dokonać potrącenia wszelkich roszczeń, kosztów, prowizji, kar, wydatków oraz innych zobowiązań Klienta w stosunku do Ebury z wszelkimi zobowiązaniami Ebury w stosunku do Klienta. Powyższe uprawnienie jest niezależnie od tego, czy którekolwiek z tych zobowiązań jest obecne lub przyszłe, czy jego wysokość jest oznaczona, czy też nie, oraz niezależnie od tego, czy którekolwiek z tych zobowiązań wynika, czy też nie, z niniejszej Umowy. Jeśli zobowiązania przeznaczone do potrącenia są wyrażone w różnych walutach, Ebury jest uprawniony na potrzeby dokonania potrącenia przeliczyć każde z tych zobowiązań po rynkowym kursie wymiany możliwym do uzyskania w sposób uzasadniony.

  8.2 Ebury jest również uprawniony w każdym czasie, bez powiadomienia, potrącić wszelkie zobowiązania Klienta w stosunku do Ebury (niezależnie od tego, czy którekolwiek z tych zobowiązań jest obecne lub przyszłe, czy jego wysokość jest oznaczona, czy też nie, oraz niezależnie od tego, czy którekolwiek z tych zobowiązań wynika, czy też nie, z niniejszej Umowy) z kwotami przypisanymi w danym czasie do Klienta i znajdującymi się na Rachunku pieniądza elektronicznego.

  8.3 Wszelkie kwoty wymagalne na podstawie niniejszej Umowy są płatne na rzecz Ebury przez Klienta w całości bez stosowania jakichkolwiek kompensat, uznawania roszczeń wzajemnych, dokonywania odliczeń ani potrąceń (z wyłączeniem dokonywania odliczeń lub potrąceń podatku zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów Prawa właściwego).

  8.4 Jakikolwiek przypadek wykonania przez Ebury praw Ebury przysługujących na podstawie niniejszego punktu 8 Umowy pozostaje bez uszczerbku dla innych praw oraz środków ochrony prawnej przysługujących Ebury na podstawie postanowień niniejszej Umowy lub na innej podstawie, nie ogranicza on przy tym takich praw oraz środków ochrony prawnej ani nie ma też na nie wpływu.

  8.5 Jeśli płatność jest przeterminowana o ponad siedem (7) dni, Klient zobowiązany jest uiścić odsetki od zaległej kwoty w wysokości ustalanej okresowo stopy bazowej Barclays Bank PLC (lub jakąkolwiek stopę wprowadzoną w jej miejsce) powiększonej o dwa punkty procentowe (2%). Odsetki takie narastają w oparciu o okresy dzienne, począwszy od dnia wymagalności do dnia faktycznej zapłaty przeterminowanej kwoty, niezależnie od tego, czy ma to miejsce jeszcze przed wydaniem orzeczenia przez właściwy sąd powszechny, czy też po jego wydaniu. Klient zobowiązany jest uiścić odsetki łącznie z przeterminowaną kwotą. Ebury jest uprawnione w jakimkolwiek momencie zażądać od Klienta natychmiastowej zapłaty całości lub części takiej nieuregulowanej kwoty wraz z wymagalnymi wówczas odsetkami.

  8.6 Ebury zastrzega sobie prawo do podjęcia, w dowolnym czasie, działań windykacyjnych, w tym do zlecenia firmie windykacyjnej lub innym osobom trzecim odzyskania wszelkich kwot wymagalnych od Klienta i przez niego płatnych na rzecz Ebury na podstawie niniejszej Umowy, a także do dochodzenia od Klienta wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w sposób uzasadniony w związku z jakimkolwiek przypadkiem windykacji lub egzekucji wierzytelności.

  9. ZMIANY POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY

  9.1 Warunki niniejszej Umowy będą przez Ebury okresowo zmieniane. Ebury jest uprawniony wskazać przyczyny, ze względu na które uzasadnione będzie wprowadzenie przez Ebury takich zmian (które to przyczyny zostały w szczególności wymienione poniżej). Należy przy tym wyraźnie zastrzec to, iż Ebury jest uprawniony wprowadzać zmiany również z innych przyczyn.

  9.2 Ebury jest uprawniony wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy z uwagi na wystąpienie dowolnej przyczyny (w tym w szczególności z przyczyn wymienionych poniżej), przy czym wprowadzana zmiana ma stanowić uzasadnioną i proporcjonalną reakcję na zmianę, która wywiera wpływ na działalność Ebury, lub co do której Ebury może w sposób uzasadniony oczekiwać, że wywrze ona wpływ na działalność Ebury:

  9.2.1 ze względu na zmianę przepisów Prawa właściwego, np. ze względu na konieczność zmiany wymogów formułowanych wobec Ebury w obszarze bezpieczeństwa Rachunku pieniądza elektronicznego (tj. w celu dostosowania ich do standardów określonych przez przepisy Prawa właściwego);

  9.2.2 jeśli zmiana jest korzystna dla Klienta (na przykład przy wprowadzaniu nowych lub ulepszaniu dotychczasowych produktów lub usług);

  9.2.3 w celu odzwierciedlenia zmiany wysokości ponoszonych przez Ebury kosztów prowadzenia Rachunku pieniądza elektronicznego lub świadczenia na rzecz Klienta powiązanych usług (na przykład poprzez wprowadzenie nowej opłaty);

  9.2.4 w reakcji na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa Rachunku pieniądza elektronicznego (na przykład poprzez wprowadzenie zmian dotyczących kroków niezbędnych do wykonania w celu uzyskania dostępu do konta lub złożenia Zlecenia); lub

  9.2.5 w reakcji na jakiekolwiek inne zmiany mające wpływ na Ebury, o ile tylko słuszne jest przeniesienie przez Ebury skutków takiej zmiany na Klienta (na przykład w celu odzwierciedlenia rozwoju systemu płatności elektronicznych).

  9.3 Ebury jest uprawniony wprowadzać zmiany także z innych przyczyn, w tym takich których Ebury nie jest w stanie aktualnie przewidzieć (np. w reakcji na zmiany wprowadzane przez konkurentów Ebury, które to zmiany wpływają na sposób, w jaki Ebury pragnie świadczyć Klientowi usługi).

  9.4 O wszelkich zmianach niniejszej Umowy Klient jest zawiadamiany przez Ebury na piśmie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Proponowana zmiana wchodzi w życie automatycznie z dniem wskazanym w wysyłanym przez Ebury zawiadomieniu, przy czym dzień taki musi przypadać na co najmniej dwa (2) tygodnie po dniu doręczenia Klientowi takiego zawiadomienia.

  9.5 Klient może przesłać do Ebury na adres help@ebury.com wiadomość e-mail, w której złoży oświadczenie woli odnośnie do rozwiązania niniejszej Umowy (i tym samym złoży oświadczenie woli odnośnie do zamknięcia swojego Rachunku pieniądza elektronicznego) przed wejściem zmiany w życie. W obliczu braku takiego oświadczenia woli Klienta przyjmuje się to, że Klient zaakceptował taką zmianę.

  10. ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY

  10.1 Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn, za uprzednim zawiadomieniem drugiej strony z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej pięć (5) Dni roboczych.

  10.2 Ebury jest uprawniony rozwiązać niniejszą Umowę (w całości lub w części) ze skutkiem natychmiastowym oraz bez zawiadomienia Klienta, jeśli:

  10.2.1 Klient korzysta z Usług Ebury z zamiarem popełnienia przestępstwa oszustwa lub w sposób niezgodny z prawem;

  10.2.2 Ebury jest do tego zobowiązany na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub decyzji właściwego organu administracji publicznej w tym właściwego organu regulacyjnego;

  10.2.3 W ocenie Ebury (przy założeniu rozsądnego działania Ebury w tym obszarze) Ebury musi podjąć taką decyzję w celu spełnienia ciążących na Ebury obowiązków natury prawnej lub regulacyjnej (tj. obowiązków wynikających z relewantnych przepisów Prawa właściwego); lub

  10.2.4 Klienta narusza postanowienia niniejszej umowy lub umowy z Podmiotami Powiązanymi.

  O podjęciu takich działań Klient zostanie przez Ebury poinformowany możliwie jak najszybciej, o ile takie poinformowanie jest oczywiście dozwolone przez relewantne przepisy Prawa właściwego.

  10.3 Ebury jest uprawniony zawiesić wykonywanie postanowień niniejszej Umowy lub świadczenie Usług albo rozwiązać niniejszą Umowę lub zakończyć świadczenie Usług (w całości lub w części) w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym oraz za zawiadomieniem Klienta, jeśli:

  10.3.1 Klient dopuszcza się naruszenia jakiegokolwiek istotnego oświadczenia woli lub wiedzy lub zapewnienia albo dopuszcza się innego poważnego naruszenia postanowień niniejszej Umowy;

  10.3.2 Klient narusza przepisy Prawa właściwego lub w inny sposób się do niego nie stosuje;

  10.3.3 Pojawią się jakiekolwiek poważne wątpliwości co do adekwatności przekazanych przez Klienta do Ebury informacji lub oświadczeń woli lub wiedzy;

  10.3.4 Klient jest Niewypłacalny (przy czym chodzi tu o inną niewypłacalność niżeli ta będąca wynikiem transakcji przejęcia lub połączenia Klienta, jednakże z tym zastrzeżenie, że powstający w ten sposób podmiot wyraża zgodę na związanie się zobowiązaniami ciążącymi na Kliencie na mocy niniejszej Umowy lub przejęcie takich zobowiązań);

  10.3.5 Właściwy organ regulacyjny lub właściwy organ ścigania podejmie w stosunku do Klienta działania o charakterze regulacyjnym lub związane z egzekwowaniem prawa albo uruchomi przeciwko Klientowi odpowiednie postępowanie przygotowawcze/administracyjne;

  10.3.6 Klient zaprzestaje prowadzenia działalności gospodarczej lub złoży oświadczenie woli odnośnie do zamiaru zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;

  10.3.7 Ebury poweźmie uzasadnione wątpliwości odnośnie do oceny działania Klienta i będzie miał uzasadnione powody, aby uważać działania Klienta za naganne lub mogące zaszkodzić – na zasadzie negatywnego skojarzenia – renomie Ebury;

  10.3.8 Zachodzą inne zmiany okoliczności dotyczących Klienta (w tym pogorszenie się lub zmiana jego sytuacji finansowej) lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, które w ocenie Ebury stanowią poważne przyczyny przemawiające przeciwko dalszemu świadczeniu Usług przez Ebury na rzecz tego Klienta;

  10.3.9 Czas trwania Zdarzenia siły wyższej jest dłuższy niż trzy (3) następujące kolejno po sobie miesiące kalendarzowe; lub

  10.3.10 Jeśli według uzasadnionej oceny Ebury danemu Klientowi nie należy już oferować dalej Usług.

  11. SKUTKI ROZWIĄZANIA UMOWY

  11.1 Wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy (niezależnie od przyczyny) Klient zobowiązany jest:

  11.1.1 do natychmiastowego uiszczenia w całości wszystkich kwot tytułem zapłaty za wszystkie Zamówienia będących w trakcie realizacji (w celu uniknięcia wątpliwości należy przyjąć, że w takiej sytuacji Ebury nadal przysługuje prawo do dokonania potrącenia zgodnie z punktem 8 niniejszej Umowy); oraz

  11.1.2 o ile w niniejszej Umowie w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, a także z zastrzeżeniem wszelkich praw lub obowiązków powstałych przed rozwiązaniem Umowy, żadna ze stron Umowy nie pozostaje względem drugiej strony Umowy zobowiązana z jakiegokolwiek innego tytułu na mocy niniejszej Umowy.

  11.2 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy:

  11.2.1 Ebury wydaje dyspozycję Zamknięcia wszystkich Zamówień będących w trakcie realizacji; oraz

  11.2.2 Ebury pobiera z Rachunku pieniądza elektronicznego wszystkie opłaty i inne kwoty należne Ebury na mocy postanowień niniejszej Umowy, a także przelewa wszystkie pozostałe środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy (w celu uniknięcia wątpliwości należy wskazać, że odbywa się to bez uszczerbku dla realizacji innych postanowień niniejszej Umowy).

  11.3 Rozwiązanie niniejszej Umowy nie wywiera wpływu na jakiekolwiek zawarte w niej postanowienia, które — jak określono wprost lub poprzez niezbędne dorozumienie — mają obowiązywać także po jej rozwiązaniu.

  12. KONTAKT/REKLAMACJE

  12.1 Jeśli Klient pragnie nawiązać kontakt z Ebury w sprawie związanej z jego Rachunkiem pieniądza elektronicznego lub z jakimikolwiek innymi Usługami, może skontaktować się z Ebury (o ile tylko Ebury nie wskaże inaczej) za pośrednictwem Przedstawiciela Ebury lub w inny sposób, jak np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres help@ebury.com.

  12.2 Jeśli Klient jest niezadowolony z Usług Ebury, może skontaktować się z Ebury w następujący sposób:

  Poczta tradycyjna: Compliance Department
  Ebury Partners UK Limited
  100 Victoria Street
  London
  SW1E 5JL
  Poczta elektroniczna: eburycompliance@ebury.com

  12.3 Więcej informacji na temat stosowanych przez Ebury zasad rozpatrywania reklamacji można znaleźć pod adresem www.ebury.com/complaints-policy/.

  12.4 Jeśli złożona przez Klienta reklamacja nie zostanie załatwiona, Klientowi może przysługiwać prawo jej przekazania do brytyjskiego rzecznika ds. usług finansowych („Financial Ombudsman Service”, „FOS”). Szczegółowe informacje dotyczące powyższego, jak również dane kontaktowe, a także kryteria, które należy spełnić, aby móc przekazać reklamację, można znaleźć na stronie internetowej: www.financialombudsman.org.uk. W pewnych sytuacjach Klient może także przekazać reklamację do brytyjskiego organu nadzoru, tj. do Financial Conduct Authority („FCA”), który wykorzysta podane w niej informacje na potrzeby kształtowania podejmowanych przez siebie działań o charakterze regulacyjnym. Więcej informacji dotyczących powyższej kwestii można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu FCA: 0800 111 6768.

  12.5 Świadczone przez Ebury Usługi nie są objęte gwarancjami w ramach brytyjskiego systemu Financial Services Compensation Scheme.

  Część B: Rachunek pieniądza elektronicznego

  13. RACHUNEK PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO

  13.1 Rachunek pieniądza elektronicznego to rachunek pieniądza elektronicznego, który pozwala Klientowi na wysyłanie i odbieranie płatności elektronicznych zgodnie z warunkami niniejszego punktu 13 Umowy.

  13.2 Rachunek pieniądza elektronicznego nie jest osobistym rachunkiem bankowym ani jakimkolwiek innym rachunkiem depozytowym lub rachunkiem kredytowym, a środki znajdujące się na Rachunku pieniądza elektronicznego nie podlegają oprocentowaniu.

  13.3 Ebury zastrzega to, że jako podmiot oferujący Rachunek pieniądza elektronicznego Ebury dysponuje wydanym przez brytyjski organ nadzoru finansowego (tj. przez „Financial Conduct Authority”) – na podstawie odpowiednich postanowień rozporządzenia EMR – upoważnieniem (FRN: 900797) do działania w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego. Ebury jest uprawniony do emitowania pieniądza elektronicznego i do świadczenia usług płatniczych.

  13.4 Ebury zastrzega to, że jako instytucja pieniądza elektronicznego jest zobowiązany do zapewnienia tego, aby środki złożone przez klientów były odpowiednio zabezpieczone. Oznacza to, że środki otrzymane przez Ebury – odpowiadające pieniądzowi elektronicznemu – będą przechowywane przez Ebury na odrębnym rachunku bankowym lub na odrębnych rachunkach bankowych (tj.: będą one przechowywane oddzielnie od własnych środków Ebury, co będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia EMR). W powyższym kontekście należy wskazać to, iż w przypadku ewentualnej niewypłacalności Ebury wyżej wskazane środki stworzą pulę odrębną od masy upadłości Ebury, a zarządca masą upadłości Ebury będzie uprawniony do zwrócenia Klientowi tych środków (z pierwszeństwem wobec innych wierzycieli Ebury).

  13.5 Rachunek pieniądza elektronicznego jest prowadzony w walucie wybranej przez Klienta.

  13.6 Klient potwierdza to, że:

  13.6.1 w odniesieniu do korzystania przez Klienta z Usług i Rachunku pieniądza elektronicznego Ebury jest uprawniony spełnić wymogi informacyjne określone w części 5 rozporządzenia PSR (przy czym Ebury nie jest do tego zobowiązany); oraz

  13.6.2 że art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3, art. 67 ust. 4, art. 75, art. 77, art. 79, art. 80, art. 83, art. 91, art. 92 oraz art. 94 rozporządzenia PSR nie mają zastosowania do korzystania przez Klienta z Usług lub Rachunku pieniądza elektronicznego.

  14. KORZYSTANIE Z RACHUNKU PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO

  14.1 Wszelkie środki otrzymane od Klienta lub w imieniu Klienta od osób trzecich Ebury uzna na Twoim Koncie Emoney.

  14.2 Rachunek pieniądza elektronicznego może być wykorzystywany do:

  14.2.1 przechowywania środków w walucie wskazanej przez Klienta w Formularzu aplikacyjnym;

  14.2.2 dokonywania Przelewów (samodzielnie albo łącznie z Zamówieniem);

  14.2.3 dokonywania Płatności w związku z Zamówieniem lub Zamówieniami; oraz

  14.2.4 składania Depozytu.

  14.3 Ebury odmówi zezwolenia na dokonanie Przelewu, czy też wypłaty z Rachunku pieniądza elektronicznego, jeśli wykonanie takiej operacji skutkowałoby powstaniem ujemnego salda na Rachunku pieniądza elektronicznego. W związku z tym przed złożeniem Zlecenia Klient jest zobowiązany zapewnić to, że Klient dysponować będzie na swoim rachunku środkami w wystarczającej wysokości (w tym w odniesieniu do Wezwań do złożenia Depozytu, które mogą być każdorazowo dokonywane).

  14.4 Ebury jest uprawniony wprowadzać opłaty i prowizje z tytułu Usług Ebury. Ebury jest uprawniony do nakładania opłaty (za poszczególne transakcje) według uznania Ebury. Ebury jest zobowiązany poinformować z odpowiednym wyprzedzeniem Klienta o opłatach lub prowizjach, które mają zostać wprowadzone.

  14.5 Klient może składać Zlecenia przez Internet, z poziomu swojego Rachunku pieniądza elektronicznego, telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

  14.5.1 Internet: Klient musi się zalogować do Systemu internetowego (z wykorzystaniem swojego hasła i swoich danych logowania), a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia elektronicznego w celu złożenia Zlecenia.

  14.5.2 Telefon: Klient musi zatelefonować do Przedstawiciela Ebury i złożyć Zlecenie, przekazując przy tym wszystkie informacje, które mogą być w sposób uzasadniony wymagane przez Ebury.

  14.5.3 Poczta elektroniczna: Klient musi przesłać do Ebury wiadomość e-mail i złożyć Zlecenie.

  14.6 W przypadku gdy Klient dokonuje Płatności z wykorzystaniem swojego Rachunku pieniądza elektronicznego, kwota Płatności jest przez Ebury odliczana od salda jego Rachunku pieniądza elektronicznego. Klient musi zapewnić to, że dysponuje na swoim Rachunku pieniądza elektronicznego środkami w wysokości wystarczającej do pokrycia kwoty Zamówienia lub Przelewu, które Klient pragnie wykonać. Jeśli Klient nie dysponuje na swoim Rachunku pieniądza elektronicznego środkami w wystarczającej wysokości, Ebury zastrzega sobie prawo do dokonania odroczenia daty wykonania Zamówienia lub Przelewu, a ponadto Ebury jest uprawniony pobrać prowizję celem pokrycia kosztów takiego działania.

  14.7 Klient jest uprawniony sprawdzić saldo swojego Rachunku pieniądza elektronicznego, logując się do Systemu internetowego. Najważniejsze informacje dotyczące płatności wykonanych z wykorzystaniem Rachunku pieniądza elektronicznego, w tym dotyczące wszystkich opłat i innych prowizji związanych z Rachunkiem pieniądza elektronicznego, a także historia transakcji, są udostępniane w dowolnym czasie oraz zgodnie z przepisami Prawa właściwego po zalogowaniu się do Systemu internetowego. Te informacje mogą zostać także pobrane przez Klienta jako raport, który można przechowywać i powielać w niezmienionej w formie.

  14.8 Każdej pojedynczej transakcji wykonywanej z wykorzystaniem Rachunku pieniądza elektronicznego nadawany jest unikalny identyfikator transakcji widoczny w historii transakcji. Kontaktując się z Przedstawicielem Ebury w sprawie konkretnej transakcji, Klient zobowiązany jest podawać ten identyfikator pojedynczej transakcji..

  14.9 O ile nie uzgodniono inaczej, środki wykupywane z Rachunku pieniądza elektronicznego są przekazywane na rachunek bankowy podany przez Klienta do Ebury podczas pierwszej rejestracji na potrzeby korzystania z Usług Ebury. Dodatkowo Klient może złożyć wniosek o wykup za pośrednictwem Systemu internetowego.

  15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  15.1 W przypadku gdy z powodu popełnionego przez Ebury błędu Przelew zostanie wykonany nieprawidłowo, Ebury jest zobowiązany – na złożony przez Klienta wniosek – natychmiast zwrócić kwotę Przelewu na Rachunek pieniądza elektronicznego. W sytuacji, gdy Klient wykryje błąd dotyczący Przelewu z Rachunku pieniądza elektronicznego (lub dotyczący płatności uznającej Rachunek pieniądza elektronicznego), Klient zobowiązany jest poinformować Ebury o tym fakcie najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni od dnia, w którym powziął wiadomość o błędzie. Po upływie tego terminu Ebury nie jest zobowiązany do zbadania sytuacji, zareagowania na dokonane zgłoszenie ani też do dokonania zwrotu.

  15.2 W przypadku dokonania nieautoryzowanej płatności z Rachunku pieniądza elektronicznego, Ebury jest zobowiązany – na złożony przez Klienta wniosek – natychmiast zwrócić kwotę płatności na Rachunek pieniądza elektronicznego Klienta. Ebury nie jest jednakże zobowiązany do zwrotu kwoty takiej płatności w następujących przypadkach:

  15.2.1 jeśli dokonanie nieautoryzowanej płatności było wynikiem niezapewnienia przez Klienta bezpieczeństwa loginu, hasła lub innych informacji zabezpieczających powiązanych z jego Rachunkiem pieniądza elektronicznego;

  15.2.2 jeśli Klient nie powiadomi Ebury bez zbędnej zwłoki o jakimkolwiek przypadku utraty lub niewłaściwego wykorzystania loginu lub hasła albo o innym zdarzeniu, które — jak można by w uzasadniony sposób oczekiwać — zagroziło bezpieczeństwu Rachunku pieniądza elektronicznego, po powzięciu przez Klienta wiedzy o takim zdarzeniu. W takim przypadku Klient pozostaje odpowiedzialny za straty poniesione po powzięciu takiej wiedzy; lub

  15.2.3 jeśli Klient nie zakwestionuje nieautoryzowanej transakcji i nie powiadomi Ebury o niej w terminie siedmiu (7) dni od daty transakcji.

  16. WYŁĄCZENIE

  16.1 Ebury jest uprawniony wyłączyć Rachunek pieniądza elektronicznego lub w inny sposób ograniczyć jego funkcjonalność. Może to nastąpić z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Rachunku pieniądza elektronicznego lub z jakimikolwiek jego zabezpieczeniami albo w przypadku powzięcia przez Ebury uzasadnionych podejrzeń co do zaistnienia przypadku nieuprawnionego korzystania z Rachunku pieniądza elektronicznego lub korzystania z niego z zamiarem popełnienia przestępstwa oszustwa lub naruszenia jakichkolwiek jego zabezpieczeń.

  16.2 O każdym przypadku wyłączenia lub ograniczenia, a także o przyczynach takiego wyłączenia lub ograniczenia, Ebury jest zobowiązany powiadomić Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, a jeśli nie byłoby to możliwe — natychmiast po takim wyłączeniu lub ograniczeniu, chyba że byłoby to niezgodne z przepisami Prawa właściwego lub naruszałoby uzasadnione interesy Ebury w zakresie bezpieczeństwa.

  16.3 Decyzję o cofnięciu takiego wyłączenia lub ograniczenia Ebury podejmie możliwie jak najszybciej po ustaniu przyczyn uzasadniających wyłączenie lub ograniczenie.

  17. ZAMKNIĘCIE RACHUNKU PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO

  17.1 Wraz z rozwiązaniem niniejszej Umowy Rachunek pieniądza elektronicznego może zostać zamknięty przez Klienta albo przez Ebury po przekazaniu przez Ebury środków pozostałych na Rachunku pieniądza elektronicznego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

  17.2 Po zamknięciu Rachunku pieniądza elektronicznego wszelkie pozostałe kwoty należne Klientowi od Ebury będą przekazywane na wskazany przez Klienta rachunek bankowy (jednakże z tym zastrzeżeniem, że nie uzgodniono inaczej)

  CZĘŚĆ C: USŁUGI Z ZAKRESU WYMIANY WALUT

  Uwaga: Usługi z zakresu wymiany walut opisane w niniejszej części C nie stanowią emisji pieniądza elektronicznego ani działalności w dziedzinie świadczenia usług płatniczych, w związku z czym nie podlegają one nadzorowi Financial Conduct Authority na podstawie odpowiednich postanowień rozporządzenia PSR/EMR.

  18. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  18.1 Sposób składania i potwierdzania Zamówień

  18.1.1 Klient może składać Zlecenia z wykorzystaniem jednej z metod opisanych w punkcie 14.5 niniejszej Umowy, tj. przez stronę internetową Ebury, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  18.1.2 Po otrzymaniu Zlecenia złożonego przez Klienta, Ebury potwierdza:

  (a) kwotę Waluty sprzedawanej i Waluty nabywanej;

  (b) kurs wymiany, który Ebury zamierza zastosować;

  (c) jakąkolwiek Płatność, która ma zostać wykonana zgodnie z punktem 19 niniejszej Umowy;

  (d) jakikolwiek Depozyt składany przez Klienta zgodnie z punktem 20 niniejszej Umowy; oraz

  (e) wszelkie dodatkowe warunki, które mają obowiązywać w odniesieniu do Zamówienia.

  18.1.3 Po otrzymaniu Zlecenia Ebury przekaże Klientowi Pokwitowanie transakcji oraz Potwierdzenie instrukcji płatniczej. Ebury jest uprawniony przekazać Pokwitowanie transakcji oraz Potwierdzenie instrukcji płatniczej w jednej wiadomości.

  18.1.4 Klient jest zobowiązany dokładnie zapoznać się z Pokwitowaniem transakcji i Potwierdzeniem instrukcji płatniczej, a w sytuacji gdy uważa, że jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe, Klient jest zobowiązany poinformować Ebury o tym fakcie przed dokonaniem Płatności. Jeśli Klient składa zlecenie telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, informację tę przekazuje do Ebury w ciągu jednej (1) godziny od otrzymania Pokwitowania transakcji i Potwierdzenia instrukcji płatniczej. Poprawione Pokwitowanie transakcji lub Potwierdzenie instrukcji płatniczej Ebury przekazuje Klientowi możliwie jak najszybciej.

  18.1.5 Zamówienie jest wykonywane przez Ebury po otrzymaniu Płatności, co nie dotyczy jednak Zleceń z limitem (zob. szerzej: punkt 21 niniejszej Umowy).

  18.1.6 Klient nie może anulować złożonego Zamówienia. Jeśli jednak Ebury jeszcze nie zrealizowało Zamówienia, to:

  (a) Klient może poprawić nieprawidłowe dane dotyczące Rachunku Beneficjenta (z tego tytułu może zostać pobrana opłata); lub

  (b) Ebury jest uprawniony według swojego uznania zezwolić Klientowi na anulowanie Zamówienia.

  18.1.7 W razie wydania zgody na anulowanie Zlecenia:

  (a) jeśli Ebury otrzymało już Kwotę Płatności, Ebury dokona jej zwrotu na rachunek, z którego została ona przekazana. Jeśli jednak Waluta sprzedawana i Waluta nabywana są inne, Ebury przeliczy ponownie Walutę nabywaną na Walutę sprzedawaną po uzgodnionym kursie wymiany w chwili anulowania, co oznacza, że zwracana Klientowi kwota może być wyższa lub niższa od początkowej Kwoty Płatności;

  (b) Ebury nie zwróci Klientowi jakichkolwiek uiszczonych Ebury przez Klienta opłat; oraz

  (c) Ebury jest uprawniony zażądać od Klienta uiszczenia dodatkowej opłaty, której wysokość zostanie z Klientem uzgodniona przy wydawaniu przez Ebury zgody na anulowanie.

  18.2 Zawieszenie lub anulowanie Zamówienia

  18.2.1 Ebury jest uprawniony odrzucić, zawiesić, zignorować lub anulować Zamówienie lub odmówić wystawienia Pokwitowania transakcji według wyłącznego uznania Ebury oraz z następujących przyczyn:

  (a) jeśli (według uzasadnionej oceny Ebury) Zlecenie jest niejasne;

  (b) jeśli (według uzasadnionej oceny Ebury) Zlecenie nie zostało zatwierdzone przez Osobę upoważnioną;

  (c) jeśli Klient jest Niewypłacalny;

  (d) jeśli Klient dopuszcza się naruszenia jakiegokolwiek istotnego oświadczenia woli lub wiedzy lub zapewnienia albo dopuszcza się innego naruszenia postanowień niniejszej Umowy;

  (e) jeśli wiązałoby się to naruszeniem przez Ebury przepisów Prawa właściwego lub groziłoby podjęciem względem Ebury jakichkolwiek działań przez właściwy organ administracji publicznej, inny właściwy organ regulacyjny lub inny właściwy podmiot stojący na straży respektowania przepisów Prawa właściwego;

  (f) jeśli Zamówienie może być powiązane z działaniem naruszającym przepisy Prawa właściwego;

  (g) jeśli Klient nie dokonał Płatności w terminie lub w inny sposób naruszył niniejszą Umowę lub jakąkolwiek inną umowę zawartą z Ebury;

  (h) jeśli Klient nie przekazał do Ebury wystarczających informacji umożliwiających Ebury zrealizowanie Zamówienia; oraz

  (i) jeśli Ebury nie jest gotowy na podjęcie ryzyka związanego z Zamówieniem.

  18.2.2 Ebury poinformuje Klienta o przyczynie odrzucenia, anulowania lub opóźnienia Zamówienia (o ile jest to dozwolone przez przepisy Prawa właściwego) oraz — o ile jest to możliwe — o przesłankach, jakimi Ebury się kierował, a także o sposobie, w jaki Klient może usunąć błędy faktyczne, które doprowadziły do podjęcia przez Ebury takiego działania.

  18.2.3 W razie anulowania przez Ebury Zamówienia po otrzymaniu Płatności Ebury zwróci odpowiednią kwotę i wszystkie otrzymane przez Ebury opłaty (w wysokości pomniejszonej o poniesione przez Ebury uzasadnione koszty) na rachunek, z którego została ona przekazana.

  19. PŁATNOŚĆ

  19.1 Klient jest zobowiązany przekazać do Ebury ze swojego Rachunku pieniądza elektronicznego Kwotę Płatności w pełnej wysokości w Dacie przekazania lub przed tą datą. Jeśli Ebury nie otrzyma Kwoty Płatności do Daty przekazania (lub zmienionej Daty przekazania, która została uzgodniona na podstawie punktu 20.7 niniejszej Umowy), Ebury jest uprawniony:

  19.1.1 odmówić zrealizowania Zamówienia; lub

  19.1.2 wydać dyspozycję Zamknięcia transakcji zgodnie z punktem 22 niniejszej Umowy.

  Niedokonanie Płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 19 Umowy stanowi poważne naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

  19.2 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw oraz środków ochrony prawnej przysługujących Ebury na podstawie przepisów Prawa właściwego, Ebury jest uprawniony naliczyć — od jakiejkolwiek należnej Ebury na podstawie postanowień niniejszej Umowy kwoty po terminie jej wymagalności i płatności — odsetki w wysokości rocznej równej stopie bazowej Bank of England powiększonej o 4%. Odsetki takie narastają w oparciu o okresy dzienne, począwszy od dnia wymagalności aż do dnia otrzymania przez Ebury przeterminowanej kwoty w całości w formie rozliczonych środków.

  20. KONTRAKTY FORWARD

  20.1 W przypadku gdy Klient pragnie zawrzeć Kontrakt forward, Ebury może zażądać od niego złożenia początkowego Depozytu w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania przez Klienta Pokwitowania transakcji.

  20.2 W okresie obowiązywania Kontraktu forward Ebury jest uprawniony każdorazowo zażądać od Klienta złożenia dodatkowego Depozytu (poprzez wystosowanie Wezwania do złożenia Depozytu) w celu utrzymania względnej wartości Waluty nabywanej.

  20.3 W przypadku wystosowania Wezwania do złożenia Depozytu Klient musi przekazać taki dodatkowy Depozyt na Rachunek wyznaczony Ebury w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od wystosowania przez Ebury przedmiotowego wezwania ze swojego Rachunku pieniądza elektronicznego lub w inny sposób.

  20.4 Jeśli Klient nie zastosuje się do Wezwania do złożenia Depozytu, Ebury jest uprawniony anulować Kontrakt forward ze skutkiem natychmiastowym lub wydać dyspozycję Zamknięcia.

  20.5 Wszelkie Depozyty złożone przez Klienta lub w jego imieniu są przekazywane do Ebury w celu zabezpieczenia lub pokrycia wszystkich obecnych, przyszłych, faktycznych, warunkowych lub potencjalnych zobowiązań ciążących na Kliencie w stosunku do Ebury na podstawie postanowień niniejszej Umowy lub na innej podstawie. Depozyt taki staje się pełną własnością Ebury. Jakikolwiek Depozyt nie jest przechowywany przez Ebury w imieniu Klienta (czy to w ramach stosunku powierniczego, czy też w ramach jakiegokolwiek innego stosunku), a ponadto w odniesieniu do jakiegokolwiek Depozytu Ebury jest uprawniony wykonywać wszystkie uprawnienia właścicielskie. W przypadku niewypłacalności Ebury Klient stanie się — w odniesieniu do takiego złożonego Depozytu — niezabezpieczonym wierzycielem.

  20.6 Z zastrzeżeniem praw do kompensaty (potrącenia) przysługujących na mocy niniejszej Umowy lub na podstawie przepisów ogólnych albo innych warunków niniejszej Umowy lub innych przepisów ogólnych, wysokość wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Ebury jest równa kwocie otrzymanego przez Ebury Depozytu. Ebury przekaże Klientowi całość lub część kwoty stanowiącej jakikolwiek należny Ebury od Klienta – na podstawie niniejszego punktu Umowy – Depozyt (np. z chwilą realizacji Zamówienia), w zakresie, w jakim Ebury stwierdzi — według uznania Ebury — że przekazana Ebury przez Klienta kwota Depozytu jest wyższa niż kwota wymagana przez Ebury do zabezpieczenia lub pokrycia wszystkich obecnych, przyszłych, faktycznych, warunkowych lub potencjalnych zobowiązań ciążących na Kliencie w stosunku do Ebury na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie.

  20.7 Klient jest uprawniony zwrócić się do Ebury o oznaczenie wcześniejszej (wcześniejsza dostawa) Daty przekazania lub późniejszej (prolongowanie) Daty przekazania w odniesieniu do całości lub jedynie do części swojego Kontraktu forward. Zgoda w tym przedmiocie jest wyrażana wyłącznie według uznania Ebury. W razie wyrażenia zgody Klient potwierdza to, że Kwota Płatności może zostać odpowiednio dostosowana w celu uwzględnienia nowej Daty przekazania.

  21. ZLECENIA Z LIMITEM

  21.1 Ebury wykonuje Zlecenie z limitem po osiągnięciu przez Ebury wskazanego przez Klienta kursu w uzgodnionym okresie.

  21.2 Jeśli ostatni dzień uzgodnionego okresu przypada w dniu niebędącym Dniem roboczym, złożone przez Klienta Zlecenie z limitem wygasa w kolejnym Dniu roboczym.

  21.3 Klient może anulować Zlecenie z limitem (telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej) w dowolnym czasie przed osiągnięciem przez Ebury uzgodnionego kursu wymiany.

  21.4 Po udanym wykonaniu Zlecenia z limitem Ebury przekaże Klientowi Pokwitowanie transakcji zawierające szczegółowe informacje dotyczące Zamówienia.

  21.5 Pomimo okoliczności, że Ebury dołoży starań, aby osiągnąć uzgodniony kurs wymiany w uzgodnionym okresie, Ebury nie może zagwarantować tego, że uzgodniony kurs wymiany zostanie osiągnięty.

  22. ZAMKNIĘCIE

  22.1 Ebury jest uprawniony wydać dyspozycję Zamknięcia konkretnego Zamówienia lub wszystkich bieżących Zamówień Klienta bez zawiadamiania Klienta o tym fakcie:

  22.1.1 jeśli Klient nie dokonuje w terminie jakiejkolwiek Płatności (co obejmuje również złożenie Depozytu);

  22.1.2 jeśli Klient nie przekazuje do Ebury informacji, o których podanie Ebury wystąpiło, lub jeśli jakiekolwiek złożone przez Klienta wobec Ebury zapewnienie/oświadczenie woli lub wiedzy jest lub okazuje się być – w opinii Ebury – zasadniczo nieścisłe, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd;

  22.1.3 w przypadku wszczęcia postepowania przeciwko niewyplacalnosci ;

  22.1.4 jeśli podjęcie przez Klienta działania (lub powstrzymanie się od podjęcia działania) skutkuje naruszeniem przez Ebury ciążących na Ebury obowiązków natury prawnej lub regulacyjnej (tj. skutkuje to naruszeniem przez Ebury przepisów Prawa właściwego);

  22.1.5 jeśli wykonywanie przez Ebury obowiązków Ebury wynikających z niniejszej Umowy staje się niezgodne z prawem (tj. prowadzi to do naruszenia przepisów Prawa właściwego);

  22.1.6 jeśli Klient dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszej Umowy;

  22.1.7 jeśli Klient rozwiązuje niniejszą Umowę zgodnie z punktem 10 Umowy; lub

  22.1.8 jeśli Ebury nie jest gotowe na podjęcie ryzyka związanego z Zamówieniem.

  22.2 Klient może się zwrócić do Ebury o wydanie dyspozycji Zamknięcia konkretnego Zamówienia lub bieżących Zamówień w drodze pisemnego zawiadomienia. W razie wydania zgody na Zamknięcie:

  22.2.1 Ebury odkupi walutę zakupioną dla Klienta z chwilą złożenia Zamówień po obowiązującym kursie rynkowym. W razie umocnienia się Waluty nabywanej oznacza to, że Zamówienie przyniesie straty, a Klient będzie względem Ebury odpowiedzialny na kwotę tej straty (a także na kwotę wszystkich poniesionych przez Ebury kosztów);

  22.2.2 Ebury nie wypłaci Klientowi jakichkolwiek zysków osiągniętych z tytułu Zamknięcia;

  22.2.3 Klient potwierdza to, że kwota stanowiąca jakąkolwiek stratę z tytułu Zamknięcia Zamówienia stanowi dług należny do zapłaty przez Klienta na rzecz Ebury, a ponadto potwierdza to, że Ebury może natychmiast pobrać całkowitą kwotę takiej straty (łącznie z wszelkimi kosztami) z Rachunku pieniądza elektronicznego;

  22.2.4 jeśli dochodzona przez Ebury kwota jest wyższa niż kwota jakiegokolwiek Depozytu lub kwota środków zgromadzonych na Rachunku pieniądza elektronicznego, Klient musi uiścić różnicę w ciągu siedmiu (7) dni od poinformowania go przez Ebury o całkowitej wysokości wymagalnej kwoty;

  22.2.5 od jakiejkolwiek pozostałej po Zamknięciu kwoty, która jest należna Ebury do zapłaty, Ebury jest uprawniona naliczyć odsetki w rocznej wysokości równej stopie bazowej Bank of England powiększonej o 4%. Odsetki takie narastają i są naliczane w oparciu o okresy dzienne, począwszy od dnia wymagalności do dnia dokonania przez Klienta zapłaty całej kwoty; oraz

  22.2.6 Ebury przesyła Klientowi pisemne oświadczenie, w którym Ebury wyjaśnia to, jakie kwoty mogą być należne do zapłaty wobec Ebury, a także Ebury podaje wysokość zatrzymanych przez Ebury kwot.

  CZĘŚĆ D: POSTANOWIENIA OGÓLNE

  23. INNE ISTOTNE WARUNKI

  23.1 Ebury Partners UK Limited jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer w rejestrze spółek: 07088713), z siedzibą pod adresem 100 Victoria Street, Londyn, SW1E 5JL, która dysponuje wydanym przez brytyjski organ nadzoru finansowego („Financial Conduct Authority”) – na podstawie rozporządzenia w sprawie pieniądza elektronicznego z 2011 r. – upoważnieniem do działania w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego (FRN: 900797).

  23.2 Jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy (ani jakiekolwiek postanowienie z niej wyprowadzane w drodze jakiejkolwiek postaci wykładni) nie może być egzekwowane na podstawie Ustawy o umowach (prawach osób trzecich) (Contracts (Rights of Third Parties) Act) z 1999 r. ani na jakiejkolwiek innej podstawie przez jakąkolwiek osobę niebędącą jej stroną.

  23.3 Ebury jest uprawniony wyrazić zgodę na komunikację z Klientem w jednym albo w kilku językach w zależności od lokalizacji Przedstawiciela Ebury, który świadczy Usługi na rzecz Klienta. Podstawowym językiem używanym przez Ebury do komunikacji z Klientem jest język angielski. W konsekwencji o ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, przekazywane przez Klienta do Ebury wiadomości (a w szczególności informacje prawne, korespondencja i dokumentacja) powinny być sformułowane w języku angielskim.

  23.4 Rozmowy telefoniczne prowadzone z Klientem (lub z jego Osobami upoważnionymi) mogą być przedmiotem analizy lub rejestracji w celu:

  23.4.1 upewnienia się przez Ebury odnośnie do tego, że Ebury prawidłowo wykonuje instrukcje przekazane przez Klienta oraz spełnia w pełni ciążące na Ebury obowiązki natury prawnej lub regulacyjnej (tj. obowiązki wynikające z przepisów Prawa właściwego);

  23.4.2 wykrywania oszustw lub innych przestępstw albo zapobiegania popełnianiu przestępstwa oszustwa lub innym przestępstwom;

  23.4.3 poprawy jakości Usług; oraz

  23.4.4 w zakresie dozwolonym przez prawo, uzywaj tego w postepowaniu sadowym.

  23.5 Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie zakwestionowana lub uznana za nieskuteczną przez właściwy sąd lub właściwy organ administracji publicznej lub właściwy organ regulacyjny, pozostałe części Umowy pozostają w mocy, obowiązują i są w pełni wykonalne (tzw. klauzula salwatoryjna).

  23.6 Ebury jest uprawniony zdecydować się nie wykonać przysługujących Ebury – w odniesieniu do Klienta – praw oraz nadać tej decyzji Ebury moc umownie wiążącą. Odbędzie się to poprzez przekazanie Klientowi oświadczenia woli, w którego treści Ebury wyraźnie stwierdzi to, że podjął taką decyzję na podstawie niniejszego postanowienia Umowy. We wszystkich innych przypadkach jeśli Ebury zdecyduje się nie wykonać praw przysługujących Ebury względem Klienta, Ebury jest nadal uprawniony wykonać je w przyszłości.

  23.7 Ebury jest uprawniony:

  23.7.1 dokonać przelewu wszystkich praw Ebury wynikających z niniejszej Umowy na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej; oraz

  23.7.2 przenieść (w drodze nowacji lub w jakikolwiek inny sposób) wszystkie zobowiązania Ebury wynikające z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę (Przyjmujący), przy czym skuteczność jakiejkolwiek czynności przeniesienia zobowiązań Ebury zależy od potwierdzenia wobec Klienta przez Przyjmującego na piśmie, że Przyjmujący jest związany warunkami niniejszej Umowy.

  23.8 W przypadku niewypłacalności Ebury wyznaczona zostanie pomocnicza jednostka obsługująca, której — w zakresie dozwolonym na podstawie przepisów Prawa właściwego — będzie przysługiwać prawo do zarządzania wszystkimi będącymi w trakcie realizacji Przelewami i Zamówieniami (w tym do wydawania dyspozycji Zamknięcia), a także do obsługi wszystkich dokonanych lub przeznaczonych do dokonania Płatności.

  23.9 Klient nie może przenosić jakichkolwiek swoich praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakiekolwiek podmioty.

  23.10 Wszelkie kwestie natury prawnej dotyczące niniejszej Umowy oraz czynności podejmowanych przez Ebury w stosunku do Klienta nakierowanych na zawarcie niniejszej Umowy podlegają prawu Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii są właściwe do rozpoznawania wszystkich kwestii natury prawnej, w tym sporów, związanych z niniejszą Umową.

  ZAŁĄCZNIK — WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH
  Część A

  1. OBOWIĄZKOWE ZMIANY W CZĘŚCI A

  1.1 Definicje. W punkcie 2.1:

  1.1.1 „EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy; oraz

  1.1.2 „Zdarzenie siły wyższej” oznacza jakiekolwiek zdarzenie będące skutkiem wystąpienia nienaturalnych i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od danej strony, których skutki były niemożliwe do uniknięcia nawet pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zapobieżenia im, a które to zdarzenie może przyjmować w szczególności formę działania lub zaniechania po stronie właściwych organów administracji publicznej, jakichkolwiek właściwych organów regulacyjnych lub innych właściwych władz lub jakichkolwiek przerw w funkcjonowaniu, awarii lub uszkodzeń lub wyłączeń połączeń internetowych i telefonicznych lub innych usług łączności wykorzystywanych przez Ebury.

  1.2 Zmiany. W miejsce punktu 9.4: Proponowana zmiana wchodzi w życie automatycznie z dniem wskazanym w wysyłanym przez Ebury zawiadomieniu, przy czym dzień taki musi przypadać na co najmniej dwa (2) miesiące po dniu doręczenia Klientowi takiego zawiadomienia.

  1.3 Rozwiązanie. W miejsce punktu 10.1 (Rozwiązanie):

  1.3.1 Klient jest uprawniony rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn, za uprzednim zawiadomieniem Ebury z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej jeden (1) miesiąc.

  1.3.2 Ebury jest uprawniony rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn, za uprzednim zawiadomieniem Klienta z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej dwa (2) miesiące.

  1.4 W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej części A Załącznika oraz jakimikolwiek innymi postanowieniami niniejszej Umowy, postanowienia niniejszej części A mają charakter nadrzędny.

  Część B

  2. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE DODATKOWE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH

  2.1 Nadzór regulacyjny Ebury Partners UK Limited dysponuje wydanym przez brytyjski organ nadzoru finansowego (Financial Conduct Authority) upoważnieniem do działania w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego (numer referencyjny przedsiębiorstwa: 900797). Więcej informacji na temat Ebury można uzyskać, przechodząc do rejestru podmiotów świadczących usługi finansowe ( https://register.fca.org.uk/) lub kontaktując się telefonicznie z FCA (0800 111 6768).

  2.2 W okresie obowiązywania postanowień niniejszej Umowy Ebury – na wniosek zgłoszony przez Klienta – przekaże Klientowi egzemplarz niniejszej Umowy.

  2.3 Najważniejsze informacje dotyczące wszystkich transakcji na Rachunku pieniądza elektronicznego oraz historia transakcji są udostępniane Klientowi przez Ebury w dowolnym czasie w Systemie internetowym. Te informacje mogą zostać także pobrane przez Klienta jako raport, który można przechowywać i powielać w niezmienionej w formie.

  2.4 Wszelkie dokumenty przesyłane przez Ebury Klientowi pocztą elektroniczną mogą być przesyłane jako elektroniczne załączniki (np. jako pliki PDF). Klient zobowiązany jest zapewnić to, aby jego urządzenia elektroniczne umożliwiały odbieranie przekazywanych przez Ebury wiadomości (co ma odbywać się przykładowo poprzez zapewnienie przez Klienta tego, iż dysponuje on odpowiednim sprzętem, oprogramowaniem, systemem operacyjnym oraz odpowiednią przeglądarką).

  2.5 W razie powzięcia przez Ebury podejrzeń lub uzyskania informacji, że Rachunek pieniądza elektronicznego może być zagrożony w związku z popełnieniem przestępstwa oszustwa lub zagrożeniami bezpieczeństwa, Ebury skontaktuje się z Klientem z wykorzystaniem posiadanych przez Ebury danych kontaktowych Klienta.

  2.6 Jeśli Klient jest niezadowolony z Usług Ebury, może skontaktować się z Ebury w następujący sposób:

  Poczta tradycyjna: Compliance Department
  Ebury Partners UK Limited
  100 Victoria Street
  London
  SW1E 5JL
  Poczta elektroniczna: eburycompliance@ebury.com

  Jeśli Klient zamierza porozmawiać bezpośrednio z Przedstawicielem Ebury, może zadzwonić do wybranego przez Klienta Przedstawiciela Ebury na numery telefonów podane na stronie internetowej: https://www.ebury.com/contact-us/.

  2.7 Ebury jest uprawniony ustanowić limity wydatków dotyczące Rachunku pieniądza elektronicznego (np. poprzez wprowadzenie maksymalnej dziennej kwoty Przelewów lub Zamówień albo określenie maksymalnego zaangażowania Klienta w odniesieniu do danej waluty). W takim przypadku Klient zostanie o tym poinformowany.

  2.8 Ebury za swoje Usługi nie pobiera opłat ani prowizji. Powyższe nie dotyczy jednak Przelewów lub Zamówień dokonywanych w tej samej walucie, w przypadku których Ebury jest uprawniony pobierać uzasadnioną prowizję, której wysokość będzie przedmiotem negocjacji prowadzonych z Klientem. Przed przyjęciem Zamówienia lub Przelewu Ebury jest zobowiązane poinformować Klienta o opłatach i prowizjach.

  2.9 Ebury zastrzega przy tym to, że opłaty, prowizje lub podatki mogą być pobierane również przez inne podmioty. Przykładowo bank korespondent, który bierze udział w procesie realizacji Przelewu, pobiera od Klienta opłatę za przekazanie środków na Rachunek Beneficjenta.

  2.10 Stosowane przez Ebury kursy wymiany są zmiennymi kursami wymiany, które to podlegają nieustannym zmianom (np. w celu odzwierciedlenia sytuacji na rynkach walut). Kurs wymiany mający zastosowanie do płatności Klienta jest podawany na wyciągu. O ile Ebury nie uzgodni inaczej z Klientem, kurs wymiany mający zastosowanie do Przelewów (w tym do płatności odroczonych) oraz Zamówień w walucie innej niż waluta Rachunku pieniądza elektronicznego będzie kursem wymiany obowiązującym w chwili realizacji płatności. Klient może skontaktować się z Przedstawicielem Ebury, aby uzyskać informację o kursie, który zostanie zastosowany.

  2.11 W przypadku gdy Klient potwierdza Zlecenie (i dokonuje Płatności zgodnie z punktem 19 niniejszej Umowy) w dniu niebędącym Dniem roboczym (lub po godzinach granicznych (informacja o godzinach granicznych jest podawana na stronie internetowej Ebury)), Przelew jest realizowany przez Ebury w kolejnym Dniu roboczym.

  2.12 Środki są przekazywane przez Ebury na Rachunek Beneficjenta podany przez Klienta w Formularzu aplikacyjnym.

  2.13 Jeśli rachunek Beneficjenta jest prowadzony w obrębie EOG w takich walutach jak funt szterling (GBP), euro (EUR) lub w innej walucie państwa należącego do EOG, podmiot prowadzący rachunek (np. bank/instytucja kredytowa) otrzyma środki pieniężne w ciągu dwóch dni roboczych od polecenia ich przekazania przez Klienta złożonego do Ebury. W innych sytuacjach podmiot prowadzący rachunek otrzyma środki pieniężne w ciągu czterech dni roboczych od polecenia ich przekazania przez Klienta złożonego do Ebury.

  2.14 Jeśli podmiot prowadzący rachunek ma siedzibę w obrębie EOG, a Rachunek Beneficjenta jest prowadzony w walucie państwa należącego do EOG, podmiot prowadzący rachunek jest prawnie zobowiązany do przekazania środków pieniężnych na Rachunek Beneficjenta natychmiast po ich otrzymaniu. W przypadku przekazywania środków pieniężnych na rachunek prowadzony w walucie innej niż waluta państwa należącego do EOG lub na rachunek, który nie jest prowadzony przez podmiot z siedzibą na terytorium EOG, praktyki bankowe mogą być inne. Więcej informacji na temat dnia księgowania płatności na takim rachunku można uzyskać od Ebury lub od podmiotu prowadzącego Rachunek Beneficjenta.

  2.15 Jeśli Przelew w obrębie EOG, którego wykonanie Klient polecił Ebury, nie został zrealizowany we właściwym terminie, Klient jest uprawniony poprosić Ebury o skontaktowanie się z podmiotem prowadzącym Rachunek Beneficjenta i zawnioskowanie o to, aby potraktowano Przelew jak Przelew zrealizowany w danym czasie.

  2.16 Podmiot prowadzący Rachunek Beneficjenta może pobrać prowizje w związku z Przelewem.

  2.17 O ile nie uzgodniono inaczej, Ebury jest zobowiązany – pod warunkiem, że w trakcie danego miesiąca na rachunku były wykonywane transakcje płatności – każdego miesiąca przekazywać Klientowi bezpłatne wyciągi.

  Część C

  3. OBOWIĄZKOWE ZMIANY DOTYCZĄCE CZĘŚCI B (RACHUNEK PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO) W ODNIESIENIU DO MIKROPRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI CHARYTATYWNYCH

  3.1 Niewłaściwe wykonanie

  3.1.1 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Części C w przypadku wadliwej lub niezrealizowanej transakcji skutkującej uznaniem albo obciążeniem Rachunku pieniądza elektronicznego, Ebury bez zbędnej zwłoki zwróci Klientowi kwotę płatności oraz wszystkie uiszczone przez niego w związku z nią prowizje

  (a) Ebury nie ponosi jednakże odpowiedzialności w przypadku gdy błąd został spowodowany przez dostawcę usług płatniczych podmiotu wysyłającego środki (w przypadku płatności na Rachunek pieniądza elektronicznego) lub przez dostawcę usług płatniczych Beneficjenta (w przypadku płatności z Rachunku pieniądza elektronicznego). Zastrzeżenie to nie dotyczy sytuacji, w której Ebury pełni także funkcję wskazanego dostawcy usług płatniczych.

  (b) Jeśli płatność zostanie przekazana do niewłaściwego odbiorcy lub jej przekazanie będzie opóźnione z powodu podania Ebury przez Klienta nieprawidłowych informacji, Ebury nie będzie ponosić odpowiedzialności. Ebury jednocześnie dołoży uzasadnionych starań, aby odzyskać płatność. W takim przypadku Ebury jest uprawniony nałożyć opłaty z tytułu poniesienia uzasadnionych kosztów.

  3.2 Nieautoryzowane płatności

  3.2.1 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Części C w przypadku nieautoryzowanej przez Klienta płatności z Rachunku pieniądza elektronicznego, Ebury natychmiast zwróci Klientowi płatność oraz wszystkie uiszczone przez niego w związku z nią prowizje.

  3.2.2 Jeśli Ebury jest w stanie wykazać to, że Klient działał z zamiarem popełnienia przestępstwa oszustwa, Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich płatności z Rachunku pieniądza elektronicznego, których Ebury nie był w stanie wstrzymać.

  3.2.3 Jeśli Ebury jest w stanie wykazać rażące niedbalstwo po stronie Klienta w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa loginu i hasła do profilu Klienta lub jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego wykorzystywanego przez Klienta w celu uzyskiwania dostępu do Usług Ebury, Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu płatności z Rachunku pieniądza elektronicznego. Zakres tej odpowiedzialności obejmuje wyłącznie zakres, w jakim płatności nie były związane z umową zawieraną na odległość (zgodnie z definicją w art. 62 rozporządzenia PSR), a także wyłącznie do momentu, w którym Klient poinformował Ebury, że jakiekolwiek urządzenie elektroniczne lub dane logowania zostały utracone lub skradzione albo mogły zostać niewłaściwie wykorzystane.

  3.2.4 Klient bez zbędnej zwłoki informuje Ebury (przekazując zawiadomienie na adres podany w punkcie 12.1 niniejszej Umowy) w przypadku powzięcia wiadomości o utracie, kradzieży lub niewłaściwym wykorzystaniu danych umożliwiających zalogowanie się do jego profilu lub jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego wykorzystywanego przez Klienta w celu uzyskiwania dostępu do jego profilu.

  3.3 Ebury nie dokona jednakże zwrotu zgodnie z punktami 3 lub 3.2 niniejszej Umowy, jeśli Klient nie poinformuje Ebury o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku w ciągu trzynastu (13) miesięcy od daty Transakcji.

  3.4 Ebury ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez Klienta w związku z naruszeniem przez Ebury postanowień niniejszej Umowy. Od tej zasady obowiązują dwa wyjątki:

  3.4.1 Ebury nie ponosi odpowiedzialności za straty ani koszty, które są następstwem Zdarzenia siły wyższej; ani

  3.4.2 Ebury nie ponosi odpowiedzialności za straty ani koszty w przypadku, gdy na mocy przepisów Prawa właściwego Ebury był zobowiązany do naruszenia postanowień niniejszej Umowy.

  Uzupełnienie: Ebury Partners UK Limited – Konta walutowe Ebury

  Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy o wzajemnej relacji zawartej pomiędzy Państwem a spółką Ebury Partners UK Limited (dalej „my”, „nas”, „nasz”). Regulamin nie może być rozpatrywany oddzielnie lub niezależnie od zawartej ze spółką Ebury Umowy o wzajemnej relacji i jako załącznik stanowi umowę ramową, która przedstawia szczegółowe informacje na temat Państwa kont walutowych. Jeśli zawarli już Państwo Umowę o wzajemnej relacji, jej postanowienia będą nadal obowiązywać. Usługa prowadzenia kont walutowych może być świadczona przez Ebury lub przez jeden z Banków Partnerskich firmy Ebury. W przypadku sprzecznych postanowień, ważność zachowają warunki ustalane przez firmę Ebury. Wszelkie terminy, których definicję podano w Umowie o wzajemnej relacji, używane są poniżej w tym samym znaczeniu.

  KONTA WALUTOWE

  Mogą Państwo mieć u nas jedno lub więcej kont walutowych, które składają się z numeru konta i innych informacji koniecznych do przyjmowania płatności w danej walucie. Przez szczegółowe informacje dotyczące konta, o których mowa powyżej, należy rozumieć adres przekierowania do Konta pieniądza elektronicznego. Oznacza to, że płatności przesyłane na konta walutowe uznawane są w saldzie Państwa Konta pieniądza elektronicznego, prowadzonego przez spółkę Ebury.

  Środki otrzymane za pośrednictwem Państwa kont walutowych będą traktowane dokładnie tak samo, jak inne środki, które Państwo u nas posiadają (patrz punkt 13 Umowy o wzajemnej relacji zawartej ze spółką Ebury).

  Zanim utworzymy dla Państwa konta walutowe, możemy zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów, dotrzymując w ten sposób naszych zobowiązań wobec organów regulacyjnych, którym podlegamy, lub działając w ramach obowiązującego prawa. Informacje, których żądamy, muszą zostać dostarczone w rozsądnym terminie.

  Są Państwo odpowiedzialni za odprowadzenie wszelkich podatków i powiązanych opłat (niezależnie od jurysdykcji) należnych z tytułu wpływu środków na Państwa konta walutowe. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do zobowiązań, jakie na Państwu ciążą, należy skontaktować się z doradcą podatkowym.

  OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU KONT WALUTOWYCH

  Warunki określające możliwość posiadania kont walutowych mogą ulec zmianie i zależą od ograniczeń, jakie mogą obowiązywać w niektórych krajach i mającym zastosowanie prawodawstwie.

  ŚRODKI WPŁYWAJĄCE OD OSÓB TRZECICH

  Informacje o utworzonych kontach walutowych mogą Państwo przekazać stronom trzecim, aby mogły one przelewać Państwu środki w danej walucie. Należy pamiętać, że obsługiwane waluty mogą ulec zmianie i mogą być przedmiotem dalszych ograniczeń. Powinni Państwo sprawdzać, czy waluta oczekiwanej wpłaty jest obsługiwana, zasięgając informacji u Przedstawiciela firmy Ebury oraz odwiedzając naszą witrynę internetową, zawierającą więcej informacji na temat Państwa kont walutowych.

  Jeśli mają Państwo status klienta korporacyjnego, mogą Państwo otrzymywać wpłaty od następujących stron trzecich:

  ● Państwa klienci;
  ● dostawcy lub inni partnerzy handlowi;
  ● jednostki zależne od Państwa firmy lub inne jednostki prawne należące do tej samej grupy przedsiębiorstw co Państwa firma i/lub
  ● jeśli sprzedają Państwo towary za pośrednictwem Internetu – internetowe portale handlowe lub bramki płatności (jeśli mają Państwo wątpliwości, czy portal handlowy, na którym prowadzą Państwo sprzedaż, jest zatwierdzony, prosimy o kontakt z doradcą, który udzieli pomocy).

  Jeśli mają Państwo status klienta prywatnego, mogą Państwo otrzymywać wpłaty od następujących stron trzecich:

  ● rodzina i przyjaciele;
  ● pracodawca;
  ● inne strony trzecie po akceptacji przez spółkę Ebury.

  Nie mogą Państwo natomiast wykorzystywać konta walutowego:

  ● do ustawiania poleceń zapłaty,
  ● do otrzymywania wpłat od podmiotów udzielających pożyczek krótkoterminowych.

  W przypadku niektórych płatności przychodzących możemy prosić o podanie dodatkowych informacji (zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z właściwego prawa): możemy na przykład prosić o kopie faktur powiązanych z jedną lub kilkoma płatnościami.

  Podmiot dokonujący płatności na poczet przelewu przychodzącego (zależnie od sytuacji mogą to być Państwo lub strona trzecia) musi dopilnować, by dane konta walutowego były poprawne. Gdy otrzymamy środki, odpowiednia wartość pieniądza elektronicznego zostanie uznana na Państwa Koncie pieniądza elektronicznego.

  Jeśli wprowadzone przez Państwa lub stronę trzecią dane konta walutowego w przypadku płatności są nieprawidłowe, a my w rezultacie nie otrzymamy przelanych środków, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, jakie mogą Państwo ponieść z tego tytułu.

  Jeśli otrzymają Państwo środki w walucie niezgodnej ze specyfikacją Państwa konta walutowego, bank odbiorcy może zastosować kurs wymiany. Ebury nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty, jakie mogą Państwo ponieść z tytułu zastosowania takiego kursu.

  Jeśli otrzymają Państwo płatność w nieobsługiwanej walucie, transakcja może zostać odrzucona, a my nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności.

  WARUNKI DO SPEŁNIENIA PRZEZ KLIENTA

  Możemy utworzyć dla Państwa konto walutowe, jeśli:

  ● posiadają Państwo u nas Konto pieniądza elektronicznego i
  ● nie podejmują Państwo wyłączonych form działalności wymienionych w Aneksie 1.

  Ebury zastrzega sobie prawo do odmówienia utworzenia kont walutowych.

  ZWROTY I REFUNDACJE

  Płatności przelewane na Państwa konto walutowe mogą podlegać wyksięgowaniu, jeśli któryś z Państwa klientów skorzysta z prawa do anulowania transakcji. W razie otrzymania takiego żądania możemy potrącić odpowiednią kwotę z Państwa Konta pieniądza elektronicznego i zwrócić te pieniądze osobie, która dokonała przelewu lub jej dostawcy usług płatniczych.

  Płatności dokonywane przez Państwa lub stronę trzecią z zagranicy nie kwalifikują się do stosowania Modelu przyspieszonej płatności (Faster Payment Scheme). Jeśli otrzymamy płatności z zagranicy na konta w Zjednoczonym Królestwie prowadzone w GBP, zostaną one zwrócone i uznane na koncie nadawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za koszty takiej operacji.

  ZAWIESZENIE LUB ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA KONT WALUTOWYCH

  Jeśli dowolna ze stron (Państwo lub nasza spółka) podejmie decyzję o rozwiązaniu Umowy o wzajemnej relacji, niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w dniu, w którym przestanie obowiązywać Umowa o wzajemnej relacji.

  Ponadto możemy zawiesić lub usunąć Państwa konto walutowe bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli:

  ● naruszą Państwo którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu (lub dowolnej innej powiązanej z nim umowy): na przykład, jeśli odkryjemy, że podejmują Państwo wyłączone formy działalności;
  ● uzyskamy takie żądanie lub nakaz ze strony właściwego sądu, organu rządowego lub regulatora albo jeśli
  ● wiemy lub mamy uzasadnione podstawy do podejrzeń, że łamią Państwo obowiązujące prawo (lub Państwa działania mogą sprawić, że spółka Ebury znajdzie się w sytuacji, w której będzie łamać prawo), w tym prawo dotyczące oszustw, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

  Wedle własnego uznania możemy także w uzasadnionych przypadkach zawiesić Państwa konta walutowe (lub ograniczyć ich funkcjonalność), jeśli uważamy, że doszło do naruszenia ich bezpieczeństwa lub występują inne problemy z zabezpieczeniami. Możemy na przykład zawiesić możliwość zatwierdzania przez Państwa płatności w niektórych walutach.

  W miarę możliwości będziemy Państwa powiadamiać o takim zawieszeniu. Powiadomienie o zawieszeniu lub ograniczeniu funkcjonalności, a także o powodach jego wprowadzenia będziemy Państwu przekazywać tak szybko, jak to możliwe – przed wprowadzeniem zawieszenia bądź ograniczenia lub niezwłocznie po jego wprowadzeniu, o ile takie powiadomienie jest zgodne z prawem i nie narusza innych środków bezpieczeństwa.

  ANEKS 1
  WYŁĄCZONE FORMY DZIAŁALNOŚCI

  Nie będziemy obsługiwać transakcji ani tworzyć kont walutowych dla podmiotów obsługujących transakcje dotyczące:

  ● narkotyków bądź środków stosowanych do ich zażywania;
  ● leków na receptę z aptek internetowych lub nieposiadających odpowiedniej licencji;
  ● nieposiadających odpowiedniej licencji loterii lub serwisów hazardowych;
  ● treści dla osób dorosłych;
  ● sfałszowanych dokumentów;
  ● produktów lub usług naruszających prawa autorskie / towarów podrobionych;
  ● kredytów-chwilówek i lombardów lub
  ● kryptowalut.
  ● Innych rodzajów działalności uważanych za nielegalne.