Warunki Handlowe

Ebury Markets

  Uwaga: Niniejsze postanowienia Umowy o współpracę mają zastosowanie wyłącznie w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o złożeniu zlecenia w Ebury Partners Markets Ltd opiewającego na instrumenty finansowe, które to instrumenty podlegają dyrektywie w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz. Urz. UE L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r., s. 349-496 („MiFID II”)).

  1. WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM

  1.1 Umowa o współpracę wraz z załącznikami do niej („Umowa z Ebury Markets”; przy czym wersją obowiązującą postanowień Umowy z Ebury Markets jest zawsze treść postanowień Umowy z Ebury Markets, która uwzględnia wszystkie jej zmiany mające miejsce po Dacie wejścia w życie Umowy z Ebury Markets) określa warunki współpracy pomiędzy osobą (podejmującą – w ramach realizacji postanowień Umowy z Ebury Markets – czynności związane z prowadzeniem przez tę osobę działalności gospodarczej lub wykonywaniem przez nią zawodu), która to osoba została wskazana w Formularzu aplikacyjnym („Klient”) oraz Ebury Partners Markets Ltd („Ebury Markets”; Klient i Ebury Markets będą zwani dla potrzeb Umowy z Ebury Markets każdy osobno „Stroną”, a łącznie będą zwani „Stronami”). Wskazane warunki współpracy mają zastosowanie do niektórych z produktów i usług oferowanych przez Ebury Markets.

  1.2 Ebury Markets jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii (numer w rejestrze spółek: 10841975), działającą na podstawie zezwolenia administracyjnego nr 784063 wydanego przez brytyjski Organ Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority, „FCA”) i podlegającą nadzorowi tego organu. Adres siedziby Ebury Markets to: 80–100 Victoria Street, Cardinal Place, London, England, SW1E 5JL.

  1.3 W ramach Umowy z Ebury Markets, Ebury Markets oferuje Klientowi (co odbywa się każdorazowo wyłącznie na zasadzie realizacji przez Ebury Markets Zleceń złożonych przez Klienta), możliwość:

  a) zawierania transakcji walutowych obejmujących produkty będące instrumentami finansowymi w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, Dz. Urz. UE L 173 z dnia 12 czerwca 2014 r., s. 349-496 („MiFID II”), w tym Kontrakty Forward i NDF (zdefiniowane poniżej), lub inne produkty uzgodnione przez Strony; oraz

  b) dokonywania płatności za pośrednictwem Ebury Partners UK Limited („Ebury Partners”), na rzecz co najmniej jednego Beneficjenta wyznaczonego przez Klienta w związku z transakcjami, o których mowa w punkcie 1.3 lit. a Umowy z Ebury Markets, zwanych łącznie „Usługami”.

  1.4 Zawierając Umowę z Ebury Markets, Klient oświadcza i gwarantuje to, że zawarł oddzielną umowę z Ebury Partners, w sprawie prowadzenia przez Ebury Partners dla tego Klienta rachunku pieniądza elektronicznego, świadczenia innych powiązanych usług płatniczych oraz innych usług z zakresu wymiany walut („Umowa z Ebury Partners”).

  1.5 O ile w treści Umowy z Ebury Markets nie wskazano inaczej, Umowa z Ebury Markets obejmuje przez odniesienie również postanowienia Umowy z Ebury Partners, a zawarte w Umowie z Ebury Partners odniesienia do Ebury Partners są odniesieniami do Ebury Markets, zaś zawarte w Umowie z Ebury Partners odniesienia do „Klienta”, jak przykładowo „Klient”, „Klientowi” są odniesieniami do Klienta, a odniesienia do Zamówienia lub Zlecenia w Umowie z Ebury Partners są odniesieniami do dowolnego Zlecenia złożonego w Ebury Markets, w tym dowolnego Kontraktu Forward lub NDF. Klient niniejszym wyraża zgodę na świadczenie Usług na jego rzecz przez Ebury Markets na wskazanych wyżej warunkach.

  1.6 W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności podczas interpretacji postanowień Umowy z Ebury Partners i postanowień Umowy z Ebury Markets (w zakresie świadczenia Usług przez Ebury Markets), postanowienia Umowy z Ebury Markets będą miały charakter nadrzędny wobec odpowiednich postanowień Umowy z Ebury Partners.

  1.7 W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują do wiadomości i akceptują to, że postanowienia Umowy z Ebury Markets (w tym wszelkie domniemane zmiany warunków Umowy z Ebury Partners w zakresie świadczenia Usług przez Ebury Markets) nie będą miały jakiegokolwiek wpływu na świadczenie usług przez Ebury Partners na rzecz Klienta w ramach Umowy z Ebury Partners i jakiekolwiek postanowienia Umowy z Ebury Markets nie powinny być interpretowane jako zmieniające warunki współpracy, mające zastosowanie do świadczenia usług na rzecz Klienta przez Ebury Partners.

  1.8 Kontrakty Forward i NDF będące przedmiotem Zleceń realizowanych przez Ebury Markets są instrumentami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (jak i poza systemem zorganizowanego obrotu), co oznacza, że Ebury Markets zawsze pełni rolę zleceniodawcy w odniesieniu do zlecenia złożonego przez Klienta, a każda transakcja obejmująca Kontrakty Forward lub NDF zawarta z Ebury Markets może zostać zamknięta wyłącznie przez Ebury Markets.

  1.9 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że transakcje na instrumentach pochodnych opartych o instrumenty walutowe mogą charakteryzować się wysokim stopniem ryzyka i niniejszym potwierdza to, że zapoznał się z informacjami na temat ryzyka związanego z transakcjami na instrumentach pochodnych opartymi o instrumenty walutowe, które to informacje zawarte są w wydanym przez Ebury Ostrzeżeniu o ryzyku (które to Ostrzeżenie o ryzyku podlegać będzie odpowiedniej aktualizacji). Ostrzeżenie o ryzyku, w treści obowiązującej w Dacie wejścia w życie, jest zamieszczone w Załączniku 1 do Umowy z Ebury Markets. Aktualna treść Ostrzeżenia o ryzyku (uwzględniające wszystkie zmiany mające miejsce po Dacie wejścia w życie) jest dostępne w witrynie internetowej Ebury Markets.

  1.10 Klient niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie przez Ebury Markets następujących informacji poprzez zamieszczanie ich w witrynie internetowej Ebury Markets lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej:

  (a) ogólne informacje na temat Ebury Markets i oferowanych przez Ebury Markets usług;

  (b) informacje na temat charakteru Kontraktów Forward i NDF i związanego z nimi ryzyka;

  (c) informacje dotyczące posiadanych Środków pieniężnych klientów;

  (d) informacje dotyczące kosztów i powiązanych opłat;

  (e) informacje na temat obowiązującej w Ebury Markets Polityki wykonywania zleceń, Polityki zarządzania konfliktem interesów i innych polityk Ebury Markets; oraz

  (f) jeśli przepisy Prawa właściwego dopuszczają taką możliwość, wszelkie inne informacje, które muszą zostać przekazane Klientowi zgodnie z przepisami Prawa właściwego.

  1.11 Jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy z Ebury Markets nie powinny być interpretowane jako wykluczające lub ograniczające jakiekolwiek obowiązki lub zobowiązania Ebury Markets wobec Klienta, wynikające z właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  2. DEFINICJE I WYKŁADNIA

  2.1 O ile w treści odpowiednich postanowień Umowy z Ebury Markets nie wskazano wyraźnie inaczej, należy przyjąć to, że pojęcia zdefiniowane w treści postanowień Umowy z Ebury Partners mają takie samo znaczenie jak pod rządami Umowy z Ebury Markets.

  2.2 Pojęciom wykorzystywanym w treści Umowy z Ebury Markets, które to pojęcia są pisane Wielką literą, należy dla potrzeb Umowy z Ebury Markets nadać następujące znaczenie:

  (a) „Prawo właściwe” oznacza wszelkie obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawnie wiążące standardy lub orzeczenia/decyzje, politykę regulacyjną właściwych organów administracji publicznej, wytyczne, rekomendacje lub kodeksy branżowe, mające zastosowanie do którejkolwiek ze stron lub do danej kwestii, w tym (w wersji każdorazowo aktualnie obowiązującej): (i) Ustawę o usługach i rynkach finansowych (FMSA); (ii) Zasady FCA; (iii) Dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II); (iv) Rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR); (v) Rozporządzenie w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR); (vi) Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i rozporządzenie w sprawie przelewów (Money Laundering and Wire Transfer Regulations) z 2017 r.; (vii) Ustawę w sprawie dochodów z przestępstwa (Proceeds of Crime Act) z 2002 r.; Ustawę w sprawie zapobiega nia terroryzmowi (Terrorism Act) z 2000 r.; oraz (viii) obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie i na szczeblu międzynarodowym systemy sankcji finansowych.

  (b) „Polityka wykonywania zleceń” oznacza obowiązującą w Ebury Markets Politykę wykonywania zleceń w wersji każdorazowo aktualnie obowiązującej (tj. uwzględniającej wszystkie zmiany mające miejsce po Dacie wejścia w życie).

  (c) „Podsumowanie Polityki wykonywania zleceń” oznacza podsumowanie obowiązującej w Ebury Markets Polityki wykonywania zleceń w wersji każdorazowo aktualnie obowiązującej (tj. uwzględniającej wszystkie zmiany mające miejsce po Dacie wejścia w życie), której treść (w brzmieniu obowiązującym w Dacie wejścia w życie) została zamieszczona w Załączniku 2 do Umowy z Ebury Markets.

  (d) „Rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych” oznacza Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

  (e) „Klasyfikacja klientów” oznacza przydzielenie Klientów do następujących kategorii: Klient detaliczny, Klient branżowy lub Uprawniony kontrahent, zgodnie z Zasadami FCA.

  (f) „Środki pieniężne klientów” oznaczają wszystkie środki pieniężne przechowywane przez Ebury Markets, do których zastosowanie mają Zasady postępowania dotyczące środków pieniężnych klientów.

  (g) „Rachunek środków pieniężnych klientów” oznacza rachunek prowadzony przez instytucję finansową w celu przechowywania Środków pieniężnych klientów w imieniu Ebury Markets i który jest oznaczony jako rachunek klientów.

  (h) „Zasady postępowania dotyczące środków pieniężnych klientów” oznaczają rozdziały 7 i 7A Materiałów Źródłowych o Aktywach Klientów FCA oraz inne Zasady FCA, które regulują działalność związaną z przechowywaniem Środków pieniężnych klientów.

  (i) „Rachunek pieniądza elektronicznego” oznacza rachunek pieniądza elektronicznego otwarty dla Klienta przez Ebury Partners, prowadzony i używany zgodnie z warunkami uzgodnionymi wspólnie przez Klienta i Ebury Partners.

  (j) „Ebury Partners” oznacza Ebury Partners UK Limited, z siedzibą pod adresem: 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, która dysponuje wydanym przez FCA zezwoleniem administracyjnym do działania w charakterze instytucji pieniądza elektronicznego, wpisaną do rejestru pod numerem 900797.

  (k) „Umowa z Ebury Partners” oznacza umowę zawartą pomiędzy Klientem a Ebury Partners w sprawie świadczenia usług w zakresie wymiany walut, pieniądza elektronicznego oraz usług powiązanych.

  (l) „Uprawniony kontrahent” oznacza wybieralnego uprawnionego kontrahenta lub uprawnionego kontrahenta per se, zgodnie z definicją zawartą w Zasadach FCA.

  (m) „EMIR” oznacza Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami).

  (n) „Początkowy Depozyt Zabezpieczający wg EMIR” oznacza początkowy depozyt zabezpieczający, który może być wymagany do pokrycia potencjalnych przyszłych zaangażowań, zgodnie z EMIR oraz Rozporządzeniem w sprawie depozytu zabezpieczającego wg EMIR.

  (o) „Rozporządzenie w sprawie depozytu zabezpieczającego wg EMIR” oznacza Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, wraz z późniejszymi zmianami.

  (p) „Maksymalny Poziom Odchylenia od Kursu Rynkowego wg EMIR” oznacza dowolne środki wymagane do przekazania przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy z Ebury Markets lub na jej rzecz, w wyniku codziennej wyceny według wartości rynkowej pozostających do uregulowania Kontraktów Forward i NDF zgodnie z EMIR i Rozporządzeniem w sprawie depozytu zabezpieczającego wg EMIR.

  (q) „Zasady FCA” oznaczają zasady i przepisy nałożone przez FCA i określone w Podręczniku FCA.

  (r) „FSMA” oznacza ustawę o usługach i rynkach finansowych z 2000 roku.

  (s) „Kontrakt Forward” oznacza kontrakt walutowy stanowiący instrument finansowy w rozumieniu MiFID II, w ramach którego Ebury Markets zobowiązuje się, że w określonym dniu lub w określonym okresie czasu w przyszłości, dokona wymiany środków pieniężnych po uzgodnionym kursie wymiany i w dowolnym uzgodnionym terminie.

  (t) „Depozyt” oznacza środki (w dowolnej określonej przez Ebury Markets walucie), których złożenia Ebury Markets może wymagać od Klienta tytułem zabezpieczenia w związku z zawarciem przez Ebury Markets z Klientem Kontraktu Forward lub NDF, który nie jest Początkowym depozytem zabezpieczającym wg EMIR lub Maksymalnym Poziomem Odchylenia od Kursu Rynkowego wg EMIR.

  (u) „MiFID II” oznacza dyrektywę nr 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE i może, w stosownych przypadkach, obejmować delegowane przepisy ustawodawcze i wykonawcze wydane na jej podstawie.

  (v) „MiFIR” oznacza rozporządzenie nr 600/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i może, w stosownych przypadkach, obejmować delegowane przepisy ustawodawcze i wykonawcze wydane na jego podstawie.

  (w) „NDF” oznacza rozliczany w środkach pieniężnych kontrakt walutowy stanowiący instrument finansowy w rozumieniu MiFID II, w którym zysk lub strata w dacie rozliczenia są obliczane na podstawie różnicy między uzgodnionym kursem wymiany a kursem kasowym wskazanym przez uzgodnione źródło w uzgodnionym dniu, w odniesieniu do uzgodnionej kwoty bazowej środków.

  (x) „Będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym” lub „OTC” oznacza będące przedmiotem obrotu poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi.

  (y) „Klient branżowy” oznacza klienta branżowego per se lub wybieralnego klienta branżowego zgodnie z definicją zawartą w Zasadach FCA.

  (z) „Klient detaliczny” oznacza klienta, który nie jest Uprawnionym kontrahentem ani Klientem branżowym.

  (aa) „Ostrzeżenie o ryzyku” oznacza wydane przez Ebury Markets Ostrzeżenie o ryzyku, w wersji każdorazowo aktualnie obowiązującej (tj. uwzględniającej wszystkie zmiany mające miejsce po Dacie wejścia w życie), którego treść (w brzmieniu obowiązującym w Dacie wejścia w życie) została zamieszczona w Załączniku 1.

  (bb) „System obrotu” ma znaczenie nadane mu w MiFID II, zbiór desygnatów tego pojęcia obejmuje rynek który, jest Rynkiem regulowanym, Wielostronną platformą obrotu lub Zorganizowaną platformą obrotu zgodnie z definicjami legalnymi tych pojęć zawartymi w treści MiFID II.

  2.3 W celu ułatwienia lektury niniejszych Warunków, podzielono je na punkty oraz dodano do nich odpowiednie nagłówki. Należy przy tym wyraźnie zastrzec to, iż wskazane nagłówki nie stanowią elementu składowego postanowień Umowy z Ebury Markets i nie mają w rezultacie wpływu na sposób wykładni postanowień Warunków Ebury Markets.
  Zawarte w postanowieniach niniejszych Warunków Ebury Markets:

  (a) odniesienia do osób, należy interpretować jako obejmujące osoby fizyczne, osoby prawne, stowarzyszenia, spółki osobowe, przedsiębiorstwa, trusty, organizacje, spółki joint venture, organy administracji rządowej, organy administracji samorządowej, agencje lub inne administrujące podmioty rządowe lub o charakterze ponadrządowym, państwa lub agencje państwowe oraz wszelkie inne podmioty;

  (b) odniesienia do ustaw lub przepisów rangi ustawowej należy interpretować również jako obejmujące wszelkie wydawane na ich podstawie akty prawne niższego rzędu (jak np. rozporządzenia wykonawcze) w ich aktualnym brzmieniu, oraz wszystkie inne akty prawne niższego rzędu;

  (c) wszelkie wyrazy występujące w liczbie pojedynczej obejmują także liczbę mnogą i vice versa;

  (d) wszelkie odniesienia do płci obejmują każdą płeć;

  (e) wszelkie odniesienia do czasu oznaczają czas obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie;

  (f) wszelkie wyrazy następujące po zwrotach „w tym”, „w szczególności” lub po jakichkolwiek innych podobnych słowach lub zwrotach, są wprowadzane wyłącznie w celach przykładowych (tj. w celu wskazania przykładowych desygnatów danego pojęcia) lub z myślą o położeniu nacisku na konkretny aspekt i nie zawężają one znaczenia wyrazów je poprzedzających;

  (g) wszelkie odniesienia do „strony” lub „stron” oznaczają — w zależności od kontekstu — Klienta lub Ebury Markets.

  (h) wszelkie odniesienia do Prawa właściwego powinny być interpretowane jako obejmujące aktualnie obowiązujące Prawo właściwe (tj. zawsze z uwzględnieniem wszelkich nowelizacji i zmian).

  CZĘŚĆ B: WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ EBURY MARKETS

  3. ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

  3.1 Punkt 4 (Zasady współpracy z Klientem) Umowy z Ebury Partners zostaje zastąpiony niniejszym Punktem 3 w zakresie Usług świadczonych przez Ebury Markets na podstawie Umowy z Ebury Markets.

  3.2 Umowa z Ebury Markets wchodzi w życie natychmiast po:

  (a) otrzymaniu przez Ebury Markets skanu podpisanej Umowy z Ebury Markets; lub

  (b) zarejestrowaniu się przez Klienta w witrynie Ebury Markets lub przez złożenie przez Klienta wniosku internetowego i wybraniu przez Klienta odnośnika potwierdzającego akceptację przez Klienta Umowy z Ebury Markets,
  każdej „Dacie wejścia w życie”, pod warunkiem, że w każdym z tych przypadków Klient podpisał Umowę z Ebury Partners.

  3.3 Umowa z Ebury Markets jest zawierana na czas nieokreślony, zaś okres jej obowiązywania rozpoczyna się wraz z Datą wejścia w życie i kończy z: (i) z chwilą rozwiązania Umowy z Ebury Markets przez Klienta zgodnie z jej warunkami, lub (ii) z chwilą rozwiązania przez Klienta lub przez Ebury Partners Umowy z Ebury Partners zawartej z Klientem zgodnie z jej warunkami.

  3.4 Klient został poinformowany o przydzielonej mu kategorii w ramach Klasyfikacji Klientów wynikającej z Zasad FCA. Klient spełniający kryteria do zaliczenia go do (czy też Klient zaliczony do) kategorii Klienta branżowego lub Uprawnionego kontrahenta może wnioskować o zmianę kategorii na Klienta detalicznego. W celu zmiany kategorii Klienta z kategorii Klienta branżowego na kategorię Klienta detalicznego, Klient musi przesłać pisemny wniosek do Ebury Markets. Ebury Markets rozpatrzy taki wniosek zgodnie ze swoim uznaniem, przy czym Ebury Markets nie jest zobowiązany w jakimkolwiek przypadku do uwzględnienia tego wniosku (a tym samym do zmiany kategorii przydzielonej danemu Klientowi). W przypadku zmiany sytuacji, która to zmiana skutkować może zmianą przydzielonej kategorii, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ebury Markets o zaistniałych zmianach. Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Ebury Markets może podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia na rzecz Klienta Us ług wynikających z Umowy z Ebury Markets, jeśli w wyniku zmienionej sytuacji Klienta nie można go już dalej zaliczyć do kategorii Klienta branżowego lub Uprawnionego kontrahenta.

  3.5 Klasyfikacja Klienta pozwoli ustalić przysługujący Klientowi poziom ochrony wynikającej z przepisów Prawa właściwego. Przed zatwierdzeniem wniosku o zmianę kategorii Ebury Markets poinformuje Klienta – na piśmie – o przysługującej Klientowi poziomie ochrony prawnej.

  3.6 W dowolnym momencie, zgodnie z Prawem właściwym, Ebury Markets może podjąć działania związane z weryfikacją Klasyfikacji Klienta. Klient zostanie poinformowany przez Ebury Markets – na piśmie – o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na Klasyfikację Klienta.

  3.7 Klient zobowiązany jest możliwie jak najszybciej poinformować Ebury Markets o jakiejkolwiek zmianie podanych Ebury Markets informacji, w tym o:

  (a) zmianie dotyczącej nazwy (firmy), adresu siedziby, członków zarządu, Osób upoważnionych do reprezentowania, wspólników, akcjonariuszy lub beneficjentów rzeczywistych Klienta;

  (b) zmianie, która to zmiana może mieć wpływ na Klasyfikację Klienta;

  (c) istotnej zmianie dotyczącej działalności handlowej Klienta lub wykonywanych przez Klienta czynności handlowych; lub

  (d) istotnej zmianie sytuacji finansowej Klienta.

  4. OŚWIADCZENIA KLIENTA

  4.1 Poza oświadczeniami zawartymi w punkcie 5 (Oświadczenia Klienta) Umowy z Ebury Partners (które to oświadczenia będą traktowane jako oświadczenia złożone wobec Ebury Markets w odniesieniu do odpowiednich postanowień Umowy z Ebury Markets) i bez uszczerbku dla nich, Klient oświadcza i zapewnia to, że w chwili zawarcia Umowy z Ebury Markets (a także w całym okresie obowiązywania lub wykonalności postanowień Umowy z Ebury Markets):

  (a) Klient nie był przymuszany ani w inny sposób zobowiązany do zawarcia Umowy z Ebury Markets i nie zawarł Umowy z Ebury Markets na podstawie oświadczenia woli innego niżeli to które jest zawarte w Umowie z Ebury Markets;

  (b) Klient jest świadomy wymagań i implikacji, w tym ograniczeń i wymogów sprawozdawczych, wynikających z przepisów Prawa właściwego, nałożonych w wyniku zawarcia Umowy z Ebury Markets oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Ebury Markets nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się przez Klienta z jakiegokolwiek z wymagań nałożonych na Klienta przez przepisy Prawa właściwego;

  (c) wszystkie informacje przekazywane przez Klienta do Ebury Markets (w tym Formularz aplikacyjny i wszelkie informacje odnoszące się do lub istotne dla Klasyfikacji Klienta wynikającej z MiFID II lub jego statusu wynikającego z EMIR) są prawdziwe, dokładne i kompletne;

  (d) Klient zapoznał się i przyjmuje do wiadomości Ostrzeżenie o ryzyku zamieszczone w Załączniku 1.

  5. PRAWA DO DOKONANIA KOMPENSATY (POTRĄCENIA)

  5.1 Na potrzeby Umowy z Ebury Markets punkt 8.2 (Prawa do dokonania kompensaty (potrącenia)) Umowy z Ebury Partners zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

  (a) W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy Prawa właściwego Ebury Markets może także, w dowolnym czasie oraz bez powiadomienia, potrącić wszelkie zobowiązania Klienta w stosunku do Ebury Markets (niezależnie od tego, czy są one obecne lub przyszłe, czy ich wysokość jest oznaczona, czy też nie, oraz niezależnie od tego, czy wynikają one, czy też nie, z Umowy z Ebury Markets) z kwot przypisanych w danym czasie do Klienta i znajdujących się na Rachunku pieniądza elektronicznego lub na Rachunku środków pieniężnych klientów.

  6. ROZWIĄZANIE UMOWY Z EBURY MARKETS

  6.1 Poza prawami do rozwiązania umowy przedstawionymi w punkcie 10.2 (Rozwiązanie niniejszej Umowy) Umowy z Ebury Partners (które mają również zastosowanie do Umowy z Ebury Markets) i bez uszczerbku dla tych praw, Ebury Markets może rozwiązać Umowę z Ebury Markets ze skutkiem natychmiastowym bez powiadomienia (w części lub w całości), jeśli Klient dopuści się naruszenia Umowy z Ebury Partners.

  6.2 Poza prawami do zawieszenia i rozwiązania Umowy przedstawionymi w punkcie 10.3 (Rozwiązanie niniejszej Umowy) Umowy z Ebury Partners (które mają również zastosowanie do Umowy z Ebury Markets) i bez uszczerbku dla tych praw, Ebury Markets może zawiesić lub rozwiązać Umowę z Ebury Markets lub zawiesić czy zakończyć świadczenie Usług (w części lub w całości), w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po przekazaniu powiadomienia, jeśli Klient dopuści się naruszenia istotnego oświadczenia lub gwarancji, lub dopuści się innego poważnego naruszenia Umowy z Ebury Partners.

  6.3 Punkt 11.2.2 (Skutki rozwiązania Umowy) Umowy z Ebury Partners zostaje zmieniony na potrzeby Umowy z Ebury Markets i otrzymuje następujące brzmienie:

  (a) w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez przepisy Prawa właściwego, potrącić z Rachunku pieniądza elektronicznego lub Rachunku środków pieniężnych klientów wszelkie opłaty i inne należne kwoty wynikające z Umowy z Ebury Markets oraz dokonać przelewu wszelkich pozostałych środków na wyznaczony rachunek bankowy (bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy z Ebury Markets).

  7. PŁATNOŚĆ

  7.1 Na potrzeby Umowy z Ebury Markets punkt 19 (Płatność) Umowy z Ebury Partners zostaje zastąpiony Punktem 7 Umowy z Ebury Markets, w zakresie Usług świadczonych przez Ebury Markets na podstawie Umowy z Ebury Markets.

  7.2 Klient zobowiązany jest przelać na Rachunek wyznaczony wskazaną przez Ebury Markets Kwotę Płatności w Dacie przekazania lub przed tą datą. Klient może dokonać Płatności w formie przelewu z rachunku bankowego, lub też wydając Ebury Partners dyspozycję potrącenia Kwoty Płatności z salda na jego Rachunku pieniądza elektronicznego i przelania Ebury Markets Kwoty Płatności lub w inny zatwierdzony przez Ebury Markets sposób.

  7.3 Jeśli Klient zamierza przekazać Kwotę Płatności ze swojego Rachunku pieniądza elektronicznego, Klient zobowiązany jest zapewnić to, że Klient dysponuje na swoim Rachunku pieniądza elektronicznego środkami w wysokości wystarczającej do pokrycia kwoty Zlecenia lub Przelewu, które zamierza lub jest zobowiązany wykonać. Jeśli Klient nie dysponuje na swoim Rachunku pieniądza elektronicznego środkami w wystarczającej wysokości, Ebury Markets zastrzega sobie prawo do odroczenia Daty wykonania Zlecenia lub Przelewu, a ponadto może pobrać prowizję celem pokrycia kosztów takiego działania lub podjąć kroki zgodnie z punktem 7.5 Umowy z Ebury Markets.

  7.4 Jeśli Ebury Markets nie otrzyma Kwoty Płatności do Daty przekazania (lub zmienionej Daty przekazania, która została uzgodniona na podstawie punktu 20.7 Umowy z Ebury Partners), Ebury Markets jest uprawniony:

  (a) odmówić zrealizowania Zlecenia; i/lub

  (b) zamknąć Transakcję zgodnie z punktem 22 Umowy z Ebury Partners.

  7.5 Niedokonanie Płatności zgodnie z postanowieniami punktu 7 Umowy z Ebury Markets stanowi poważne naruszenie Umowy z Ebury Markets.

  7.6 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw oraz środków ochrony prawnej przysługujących Ebury Markets na podstawie odpowiednich przepisów Prawa właściwego, Ebury Markets jest uprawniony naliczyć — od jakiejkolwiek należnej Ebury Markets na podstawie postanowień Umowy z Ebury Markets kwoty po terminie jej wymagalności i płatności — odsetki w wysokości rocznej równej stopie bazowej Bank of England powiększonej o 4%. Odsetki takie narastają w oparciu o okresy dzienne, począwszy od dnia wymagalności aż do dnia otrzymania przez Ebury Markets przeterminowanej kwoty w całości w formie rozliczonych środków.

  8. KONTRAKTY FORWARD

  8.1 Na potrzeby Umowy z Ebury Markets punkt 20 Umowy z Ebury Partners powinien być odczytywany w taki sposób, by odniesienia do Kontraktów Forward stanowiły odniesienia do (i) Kontraktów Forward zdefiniowanych w Umowie z Ebury Markets, oraz (ii) Kontraktów NDF zdefiniowanych w Umowie z Ebury Markets.

  8.2 Punkty 20.5 i 20.6 Umowy z Ebury Partners nie mają zastosowania do Usług świadczonych przez Ebury Markets.

  8.3 Obowiązek złożenia Depozytu w Ebury Markets, zgodnie z postanowieniami punktu 20 Umowy z Ebury Partners, może zostać nałożony niezależnie od jakichkolwiek obowiązków, które mogą być nałożone zgodnie z punktem 18 (Wezwania do złożenia Depozytu wg EMIR) Umowy z Ebury Markets.

  9. USUNIĘTE PUNKTY

  9.1 Następujące punkty Umowy z Ebury Partners nie mają zastosowania do Usług świadczonych przez Ebury Markets:

  (a) Punkt 1 (Współpraca Ebury z Klientem);

  (b) Punkt 12.5 (Kontakt/Reklamacje);

  (c) Punkt 13 (Rachunek pieniądza elektronicznego);

  (d) Punkt 14 (Korzystanie z Rachunku pieniądza elektronicznego), z wyłączeniem punktu 14.5;

  (e) Punkt 15 (Odpowiedzialność);

  (f) Punkt 16 (Wyłączenie);

  (g) Punkt 17 (Zamknięcie Rachunku pieniądza elektronicznego);

  9.2 Załącznik (Warunki mające zastosowanie do mikroprzedsiębiorstw i organizacji charytatywnych) nie ma zastosowania do Usług świadczonych przez Ebury Markets.

  CZĘŚĆ C: DODATKOWE PUNKTY

  10. DODATKOWE PUNKTY

  10.1 Z zastrzeżeniem postanowień z punktu 1.6 Umowy z Ebury Markets następujące dodatkowe warunki mają zastosowanie do współpracy Klienta z Ebury Markets.

  11. KONFLIKT INTERESÓW

  11.1 Niektóre korzyści osiągane przez Ebury Markets w rezultacie prowadzonej działalności, jak również niektóre relacje umowne Ebury Markets łączące Ebury Markets z podmiotami trzecimi, mogą być niezgodne, a nawet sprzeczne z celem gospodarczym Usług świadczonych przez Ebury Markets na rzecz Klienta lub mogą mieć dla nich istotne znaczenie z innego powodu (konflikt interesów).

  11.2 W rezultacie występowania wskazanego wyżej zagrożenia Ebury Markets jest zobowiązany wdrożyć i niniejszym wdraża oraz stosuje skuteczne systemy organizacyjne i funkcjonalne umożliwiające podjęcie wszelkich zasadnych kroków, aby zapobiec niekorzystnemu wpływowi konfliktów interesów na Klientów Ebury Markets.

  11.3 Ebury Markets wdrożyła politykę konfliktu interesów, która:

  (a) identyfikuje okoliczności stanowiące lub powodujące wystąpienie konfliktu interesu mogącego zaszkodzić interesom Klientów, które obejmują sytuację, gdy handlowiec Ebury Markets ma powiązania z Klientem lub podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Klienta;

  (b) określa procedury lub środki, jakie powinny być stosowane lub przyjmowane przez Ebury Markets, aby zapobiegać ewentualnym konfliktom interesów lub też w przypadku ich wystąpienia pozwalają zarządzać nimi; oraz

  (c) identyfikuje ryzyka związane z prezentami i zachętami otrzymanymi przez Ebury Markets oraz wdraża procedury zarządzania takim ryzykiem.

  12. ŚRODKI PIENIĘŻNE KLIENTA

  12.1 Z zastrzeżeniem punktu 19 Umowy z Ebury Markets, środki pieniężne Klienta przechowywane przez Ebury Markets powinny być traktowane zgodnie z Zasadami postępowania dotyczącymi środków pieniężnych klientów.

  12.2 O ile nie wskazano inaczej, Ebury Markets będzie wpłacać Środki pieniężne klientów na co najmniej jeden Rachunek środków pieniężnych klientów prowadzony przez podmiot trzeci (instytucję finansową). Instytucje finansowe, które będą przechowywać w imieniu Ebury Markets Środki pieniężne klientów, będą wybierane, wyznaczane i weryfikowane przez Ebury Markets z zawodową starannością, zgodnie z obowiązkami nałożonymi na Ebury Markets na podstawie postanowień odpowiednich przepisów Prawa właściwego. Ebury Markets nie będzie ponosić odpowiedzialności za działania i zaniechania takich podmiotów trzecich, o ile taka odpowiedzialność nie wynika z odpowiednich przepisów Prawa właściwego.

  12.3 Ebury Markets nie będzie wypłacać jakichkolwiek odsetek od Środków pieniężnych klientów przechowywanych w imieniu Ebury Markets.

  12.4 O ile nie uzgodniono inaczej, środki pieniężne Klienta zostaną wpłacone wspólnie ze środkami należącymi do innych klientów Ebury Markets na Rachunek środków pieniężnych klientów, który będzie funkcjonował jako rachunek wspólny. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności Ebury Markets Klient nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń dotyczących określonej kwoty na konkretnym rachunku. Zgodnie z Zasadami FCA niewypłacalność Ebury Markets będzie traktowana jako „pierwotne zdarzenie grupowania wierzytelności”. Roszczenie Klienta będzie ogólnym roszczeniem w stosunku do Środków pieniężnych klientów przechowywanych na Rachunku środków pieniężnych klientów. Zgodnie z powyższym, jeśli Ebury Markets nie wywiąże się z jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań wobec klientów, jakikolwiek niedobór Środków pieniężnych klientów przechowywanych na Rachunku środków pieniężnych klientów może zostać rozłożony proporcjonalnie na wszystkich klientów.

  12.5 Jeśli instytucja finansowa, w której Ebury Markets przechowuje Środki pieniężne klientów stanie się niewypłacalna (łącznie z wyznaczeniem likwidatora, syndyka, zarządcy lub syndyka masy upadłościowej lub podobnej osoby), sytuacja taka będzie stanowiła „wtórne zdarzenie grupowania wierzytelności” zgodnie z Zasadami FCA. W wyniku niewypłacalności instytucji finansowej przechowującej Środki pieniężne klientów dla Klientów Ebury Markets, środki pieniężne przechowywane dla Klienta mogą zostać pomniejszone, w związku z czym Klient poniesie stratę.

  12.6 Jeśli Ebury lub instytucja finansowa przechowująca Środki pieniężne klientów nie jest lub nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wobec Klienta, wówczas Klient może być upoważniony do otrzymania odszkodowania z brytyjskiego systemu Financial Services Compensation Scheme („FSCS”). Więcej informacji na temat FSCS znajduje się w witrynie internetowej: https://www.fscs.org.uk/. Klient niniejszym potwierdza to, że jest świadomy tego, iż zakres takiej ochrony jest uzależniony od statusu prawnego Klienta i może być on przykładowo ograniczony tylko do Klientów branżowych i Uprawnionych kontrahentów.

  13. WYKONYWANIE ZLECEŃ

  13.1 W sytuacji, gdy Klient nie jest Uprawnionym kontrahentem: (a) jego Zlecenie będzie realizowane przez Ebury Markets, zgodnie z Polityką wykonywania zleceń, której podsumowanie znajduje się w Załączniku 2 i w witrynie internetowej Ebury Markets pod adresem: www.ebury.com/; (b) Klient niniejszym potwierdza to, że zapoznał się, przyjmuje do wiadomości i akceptuje treść postanowień Podsumowania Polityki wykonywania zleceń i jednocześnie potwierdza to, że w momencie wydania dyspozycji realizacji Zlecenia wyraża zgodę na realizację takiego Zlecenia zgodnie z Polityką wykonywania zleceń; oraz (c) Klient potwierdza to, że Ebury Markets może każdorazowo wprowadzać zmiany do Polityki wykonywania zleceń, a do obowiązków Klienta należy każdorazowo sprawdzanie opublikowanego Podsumowania Polityki wykonywania zleceń pod kątem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Ebury Markets w tzw. międzyczasie.

  13.2 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Ebury Markets jest jedynym miejscem realizacji Zleceń złożonych w ramach działalności Klienta wynikającej z Umowy z Ebury Markets oraz wyraża zgodę na realizację przez Ebury Markets złożonych przez niego Zleceń poza Systemem obrotu.

  13.3 Jeśli Klient nie jest Uprawnionym kontrahentem, jego Zlecenia będą realizowane przez Ebury Markets zgodnie z Polityką wykonywania zleceń i Prawem właściwym, w tym wszelkimi właściwymi obowiązkami dotyczącymi wykonywania zleceń wynikającymi z Zasad FCA, które to wymagają od Ebury Markets podejmowania wszelkich niezbędnych kroków w celu wykonania Zleceń w możliwie najlepszy sposób.

  13.4 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że w przypadku przydzielenia go do kategorii Klienta branżowego, Ebury Markets nie ma obowiązku traktować kosztów ogólnych transakcji za najważniejszy czynnik pozwalający na realizację zleceń Klienta w możliwie najlepszy sposób.

  14. OPŁATY EBURY

  14.1 Ebury Markets będzie informować Klienta o kosztach, jakie Klient poniesie w związku ze Zleceniami przekazanymi Ebury Markets do realizacji zgodnie z Prawem właściwym.

  14.2 Klient zobowiązuje się zapoznać z podsumowaniem kosztów i opłat, które zostanie przekazane Klientowi przez Ebury Markets przed otwarciem rachunku Klienta.

  14.3 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że w przypadku przydzielenia go do kategorii Klienta branżowego lub Uprawnionego kontrahenta, Ebury Markets jest uprawniony do ustalenia z Klientem ograniczonego zastosowania wymagań wynikających z Prawa właściwego, dotyczących informowania Klienta o kosztach i powiązanych opłatach. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że Ebury Markets może, w zakresie dozwolonym przez przepisy Prawa właściwego, przekazywać do Klienta informacje, które są czy to mniej szczegółowe, czy też odmienne lub bardziej ograniczone, niżeli informacje, do których otrzymywania Klient jest uprawniony na mocy postanowień Umowy z Ebury Markets.

  15. RAPORTY OKRESOWE

  15.1 W przypadku realizacji zleceń, Klient bezzwłocznie otrzyma od Ebury Markets Potwierdzenie transakcji zawierające istotne informacje dotyczące realizacji Zlecenia.

  15.2 W ciągu jednego dnia roboczego od wykonania Kontraktu Forward lub NDF Ebury Markets prześle Klientowi powiadomienie potwierdzające wykonanie Kontraktu Forward lub NDF, zwierające określone dodatkowe informacje wymagane przez przepisy Prawa właściwego, o ile tylko informacje te nie zostały do tej pory przekazane Klientowi w Potwierdzeniu transakcji.

  15.3 O ile Klient nie otrzyma od Ebury Markets informacji w innej postaci, Ebury Markets jest zobowiązane przesyłać Klientowi raporty kwartalne przedstawiające Środki pieniężne klientów przechowywane przez Ebury Markets oraz wszelkie otwarte pozycje Kontraktów Forward lub NDF Klienta w Ebury Markets.

  16. SPORY

  16.1 Bez uszczerbku dla praw każdej ze Stron do dochodzenia przez Sądami roszczeń związanych z Umową z Ebury Markets, Strony ustalają to, że będą postępować zgodnie z następującą procedurą identyfikacji i rozstrzygania sporów zaistniałych między nimi:

  (a) każda ze Stron może zidentyfikować spór poprzez przesłanie drugiej Stronie pisemnego powiadomienia ze szczegółowym wskazaniem problemu („Zawiadomienie o sporze”);

  (b) w dniu lub też po dniu dostarczenia Zawiadomienia o sporze Strony podejmą negocjacje, które będą prowadzone w dobrej wierze, w celu rozstrzygnięcia sporu w odpowiednim terminie; oraz

  (c) w przypadku sporów, które nie zostaną rozstrzygnięte w ciągu pięciu Dni roboczych liczonych od dnia otrzymania Zawiadomienia o sporze, spór zostanie skierowany przez Strony wewnętrznie do odpowiednich pracowników wyższego szczebla (jak np. członkowie zarządu) takiej Strony lub jej Podmiotu powiązanego.

  16.2 Każda ze Stron zobowiązuje się do tego, że w zakresie, w jakim zastosowanie mają do każdej ze Stron wymogi odnośnie do ograniczania ryzyka związanego z rozstrzyganiem sporów ujęte w EMIR, Strona wdroży procedury i procesy wewnętrzne w celu rejestrowania i monitorowania wszelkich sporów przez cały czas trwania sporu.

  17. JEDNO POROZUMIENIE

  17.1 Wszystkie Kontrakty Forward i NDF są zawierane z zastrzeżeniem tego, że Umowa z Ebury Markets oraz wszystkie Potwierdzenia transakcji tworzą jedno porozumienie między Stronami, a Strony na innej podstawie nie zawarłyby jakichkolwiek Kontraktów Forward lub NDF.

  18. WEZWANIA DO ZŁOŻENIA DEPOZYTU NA PODSTAWIE EMIR

  Uwaga: Punkt 18 Umowy z Ebury Markets ma zastosowanie wyłącznie do Klienta, który jest Kontrahentem Finansowym lub też jest Kontrahentem niefinansowym, który przekroczył próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania („NFC Plus”) zgodnie z EMIR.
  Klient podał Ebury Markets swój status wynikający z EMIR w Formularzu aplikacyjnym Ebury Markets. Klient rozważając zastosowanie punktu 18 Umowy z Ebury Markets, zobowiązany jest poddać weryfikacji ten status.
  Według stanu na dzień zawarcia Umowy z Ebury Markets, aby Klient mógł stwierdzić to, czy jest Kontrahentem Finansowym, powinien rozważyć swój status, a w szczególności to, czy świadczy usługi finansowe bądź usługi inwestycyjne lub powiązane (zgodnie z EMIR). Prosimy pamiętać o tym, że według stanu na dzień zawarcia Umowy z Ebury Markets niektóre organy Unii Europejskiej zaznaczyły to, że zamierzają one wprowadzić zmiany do Rozporządzeń dotyczących depozytów zabezpieczających EMIR, tak aby wynikające z EMIR wymogi dotyczące zmiennego depozytu zabezpieczającego i Początkowego depozytu zabezpieczającego miały zastosowanie wyłącznie do Kontrahentów Finansowych, którzy są jednocześnie „Instytucjami”. Nie ukończono jeszcze definiowania terminu Instytucja, ale dla celów Umowy z Ebury Markets (do odwołania przez Ebury Markets) zakłada się to, że odpowiada ona definicji „Instytucji” zawartej w Rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych. Jeżeli Klient nie ma pewności, czy spełnia kryteria definicji Kontrahenta Finansowego zgodnie z EMIR lub definicji Instytucji zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wymogów kapitałowych, Ebury Markets zaleca zasięgnięcie przez Klienta niezależnej porady prawnej w tym zakresie.
  Należy przyjąć to, że możliwość określenia Klienta jako NFC Plus jest uzależniona od ilości lub rodzaju aktywnych pozycji w instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które to pozycje są w posiadaniu Klienta i innych podmiotów niefinansowych wchodzących w skład grupy Klienta, z wyjątkiem pozycji w instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym związanych z zabezpieczeniami. Według stanu na dzień zawarcia Umowy z Ebury Markets stosowny próg dla walutowych instrumentów pochodnych, takich jak instrumenty, na które Klient dokonał transakcji (jak określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 149/2013) wynosi 3 mld EUR według wartości referencyjnej brutto. Jednak Klient, rozważając, czy spełnia kryteria do zaliczenia do NFC Plus, zobowiązany jest także sprawdzić progi dla innych klas aktywów pochodnych będących w posiadaniu podmiotów wchodzących w skład grupy Klienta. Progi obowiązujące według stanu na dzień zawarcia Umowy z Ebury Markets ujęto w Formularzu aplikacyjnym Ebury Markets, który Ebury Markets przekazał Klientowi. Jeżeli Klient lub jego grupa przekroczą dowolny z progów dla dowolnej klasy aktywów, to dla celów Umowy z Ebury Markets będą kontrahentami NFC Plus. Progi te mogą podlegać zmianom, a Klient powinien zasięgnąć niezależnej porady prawnej w zakresie swojego statusu wynikającego z EMIR.
  Zgodnie z punktem 18.12 Umowy z Ebury Markets, według stanu na dzień zawarcia Umowy z Ebury Markets, jeżeli Klient jest kontrahentem NFC Plus lub Kontrahentem Finansowym niebędącym Instytucją, Ebury Markets nie proponuje stosowania zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR ani Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR do transakcji, które Ebury Markets zawiera z Klientem. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw Ebury Markets do stosowania zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR lub Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR określonego w punkcie 18 Umowy z Ebury Markets, jeżeli jest to wymagane na mocy przepisów Prawa właściwego.

  18.1 Pojęcia wykorzystywane na potrzeby punktu 18 Umowy z Ebury Markets będą miały następujące znaczenie:

  (a) „Kontrahent Finansowy” ma znaczenie nadane mu w art. 2 ust. 8 EMIR, w rezultacie do zbioru desygnatów tego pojęcia należą w szczególności: przedsiębiorstwo inwestycyjne, instytucja kredytowa lub UCITS (przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) lub jego spółka zarządzająca;

  (b) „NFC Plus” lub „NFC+” oznacza kontrahenta niebędącego Kontrahentem Finansowym, który spełnia warunki ujęte w art. 10 ust. 1 lit. b EMIR;

  (c) „Minimalna Kwota Transferu” oznacza ekwiwalent pięciuset tysięcy (500 000) Euro lub inną dozwoloną kwotę;

  (d) „Dostawca” oznacza stronę wymaganą do transferu zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR lub Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR;

  (e) „Odbiorca” oznacza stronę, na rzecz której dokonywany jest transfer zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR lub Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR.

  18.2 Punkt 18 Umowy z Ebury Markets ma zastosowanie do Klienta wyłącznie wtedy, gdy Klient jest Kontrahentem Finansowym lub NFC Plus.

  18.3 Jeżeli Klient jest Kontrahentem Finansowym lub NFC Plus oraz gdy jest to wymagane na mocy EMIR i Rozporządzenia dotyczącego depozytów zabezpieczających EMIR, Ebury Markets może być zobowiązany do pobrania od Klienta i/lub wypłacenia Klientowi zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR, obliczonego zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym depozytów zabezpieczających EMIR. Klient zobowiązuje się przekazać do Ebury Markets szczegółowe informacje dotyczące instytucji finansowej, w której prowadzone są odpowiednie rachunki, do której to instytucji Ebury Markets może mieć obowiązek wniesienia zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR. W przypadku zobowiązania Klienta do wniesienia zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR na rzecz Ebury Markets, Klient zobowiązany jest wnieść taki zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR na Rachunek Wyznaczony. Wszelkie zmienne depozyty zabezpieczające wynikające z EMIR wnoszone na mocy Umowy z Ebury Markets będą wnoszone jako wpłata pieniężna.

  18.4 W przypadku zmaterializowania się obowiązku pobrania lub zapłaty zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR na podstawie punktu 18.3 Umowy z Ebury Markets, Strony zobowiązują się do tego, że Ebury Markets (o ile tylko właściwy organ nadzoru nie udzielił prawa do powstrzymania się, a takie powstrzymanie się nie zezwala przy tym obu Stronom na działanie odmienne) w dobrej wierze oraz w sposób rozsądny i na komercyjnych zasadach, będzie codziennie dokonywać wyceny wartości rynkowej pozycji wszystkich aktywnych Kontraktów Forward i NDF zawartych między Klientem a Ebury Markets na podstawie Umowy z Ebury Markets, zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym depozytów zabezpieczających EMIR (dalej „Wycena ZDZ”). Zgodnie z Wyceną ZDZ strona objęta obowiązkiem przekazania zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR („Dostawca”) przekaże, w tym samym dniu roboczym, w którym dokonano wyceny, wymagany zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR drugiej stronie („Odbiorca”).

  18.5 Strony przyjmują do wiadomości to, że Dostawca nie ma obowiązku przekazania zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR na rzecz Odbiorcy, jeżeli depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR jest niższy niż Minimalna Kwota Transferu (jednakże z jednoczesny, zastrzeżeniem tego, że po przekroczeniu Minimalnej Kwoty Transferu Dostawca ma obowiązek przekazać Odbiorcy pełną wartość zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR).

  18.6 W przypadku sporu dotyczącego wyceny zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR należnego od Dostawcy na mocy Umowy z Ebury Markets, Strony zobowiązują się do tego, że Dostawca przekaże bezsporną kwotę zgodnie z 18.6 Umowy z Ebury Markets, najpóźniej w chwili zakończenia dnia roboczego wraz ze wskazaniem daty należności tego transferu. Strony zobowiązują się przy tym do podjęcia w dobrej wierze negocjacji w celu rozstrzygnięcia sporu oraz do przekazania wszelkich nierozstrzygniętych sporów dotyczących wartości zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR należnego od Dostawcy do rozstrzygnięcia do niezależnego podmiotu trzeciego, który to podmiot zostanie wybrany wspólnie przez Strony.

  18.7 Dla uniknięcia wątpliwości zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR wymagany na podstawie punktu 18 Umowy z Ebury Markets może stanowić dodatek do wszelkich płatności depozytu zabezpieczającego na podstawie punktu 20 Umowy z Ebury Partners.

  18.8 Jeżeli Klient jest Kontrahentem Finansowym lub NFC Plus, Ebury Markets może mieć obowiązek na mocy EMIR i Rozporządzenia dotyczącego depozytów zabezpieczających EMIR dotyczący pobrania od Klienta lub wypłacenia Klientowi Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR związanego z kontraktami terminowymi typu NDF zawartymi na mocy Umowy z Ebury Markets. Początkowy depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR może stanowić dodatek do płatności depozytu zabezpieczającego na podstawie punktu 20 Umowy z Ebury Partners lub być też dla niej alternatywą. W przypadku gdy Ebury Markets jest zobowiązany do pobrania od Klienta lub wypłacenia Klientowi początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR, będzie on obliczony przez Ebury Markets w dobrej wierze oraz w sposób rozsądny i na komercyjnych zasadach, zgodnie z zobowiązaniami Ebury Markets wynikającymi z Rozporządzenia dotyczącego depozytów zabezpieczających EMIR (dalej „Wycena PDZ”). Zgodnie z Wyceną PDZ Dostawca przekaże, w tym samym dniu roboczym, w którym dokonano wyceny, wymagany początkowy depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR Odbiorcy.

  18.9 Początkowy depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR, wniesiony zgodnie z punktem 18.8 Umowy z Ebury Markets, musi być wniesiony jako wpłata pieniężna i będzie przechowywany jako Pieniądze Klienta zgodnie z punktem 12 Umowy z Ebury Markets.

  18.10 Każda ze Stron będzie ponosić własne koszty i wydatki związane z przekazaniem zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR i Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR. Którakolwiek ze Stron nie będzie odpowiedzialna za tego typu koszty ani wydatki poniesione przez drugą Stronę.

  18.11 Jeżeli Strona (dalej „Strona Kwestionująca”) w sposób zasadny zakwestionuje Wycenę ZDZ lub Wycenę PDZ, Strona Kwestionująca powiadomi drugą Stronę najpóźniej w chwili zakończenia dnia roboczego w dacie należności tego transferu od Dostawcy. Dostawca zobowiązuje się przekazać niezakwestionowaną kwotę Odbiorcy najpóźniej w chwili zakończenia dnia roboczego zgodnie z datą należności tego transferu od Dostawcy. Zgodnie z procedurami określonymi w punkcie 16 Umowy z Ebury Markets Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze negocjacji w celu rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu w terminie pięciu Dni Roboczych zgodnie z punktem 16 Umowy z Ebury Markets, Strony przekażą wszelkie nierozstrzygnięte spory dotyczące wartości zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR należnego od Dostawcy do rozstrzygnięcia przez niezależny podmiot trzeci, który zostanie wybrany wspólnie przez Strony, a ponadto Strony zobowiązują się zaakceptować wycenę opracowaną przez ten podm iot trzeci.

  18.12 Strony potwierdzają i akceptują to, że w sytuacji, gdy – niezależnie od wymogów EMIR albo Rozporządzenia dotyczącego depozytów zabezpieczających EMIR – właściwy organ nadzoru udzielił prawa do powstrzymania się od zastosowania tych wymogów, może nie być obowiązku wypłaty zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR lub Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR na podstawie punktu 18 Umowy z Ebury Markets.

  19. UZGODNIENIE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ POLEGAJĄCE NA PRZENIESIENIU TYTUŁU

  19.1 Wszelkie depozyty zabezpieczające lub zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR złożone przez Klienta lub w jego imieniu są przekazywane Ebury Markets w celu zabezpieczenia lub pokrycia wszystkich obecnych, przyszłych, faktycznych, warunkowych lub potencjalnych zobowiązań ciążących na Kliencie w stosunku do Ebury Markets na podstawie Umowy z Ebury Markets lub na innej podstawie (dalej „Uzgodnienie dotyczące zabezpieczeń polegające na przeniesieniu tytułu”). W sytuacji gdy Klient przekaże Ebury Markets depozyt zabezpieczający lub zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR na mocy Uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń polegającego na przeniesieniu tytułu, Ebury Markets uzyska pełen tytuł własności danego depozytu zabezpieczającego lub zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR i Ebury Markets nie będzie przechowywać jakiegokolwiek depozytu zabezpieczającego ani zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR w imieniu Klienta (czy to jako Pieniądze Klienta lub na innej podstawie, bądź w ramach stosunku powierniczego czy też w ramach jakiegokolwiek innego stosunku), a ponadto Klient zgadza się na to, że Ebury Markets jest uprawniony wykonywać wszystkie uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do tego depozytu zabezpieczającego lub zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR. W przypadku niewypłacalności Ebury Markets Klient stanie się — w odniesieniu do takiego złożonego depozytu zabezpieczającego lub zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR — niezabezpieczonym wierzycielem i może nie otrzymać ich pełnej wartości.

  19.2 Klient nie będzie miał jakichkolwiek roszczeń dotyczących prawa własności względem środków pieniężnych przechowywanych w ramach Uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń, polegającego na przeniesieniu tytułu i będzie mu służyć niezabezpieczone roszczenie umowne wobec Ebury Markets z tytułu spłaty równoważnej kwoty. Klient nie jest uprawniony do otrzymania jakichkolwiek odsetek od depozytu zabezpieczającego ani zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR prowadzonego na mocy Uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń polegającego na przeniesieniu tytułu.

  19.3 Wszelkie zadłużenie Ebury Markets stanowiące wartość otrzymanego przez Ebury Markets depozytu zabezpieczającego i/lub zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR będzie podlegać prawu potrącenia (kompensaty) na mocy Umowy z Ebury Markets, Umowy z Ebury Partners lub odpowiednich przepisów Prawa właściwego. Ebury Partners jest uprawniony przekazać Klientowi całość lub część kwoty stanowiącej należny Ebury Markets od Klienta – na podstawie punktu 19 Umowy z Ebury Markets – depozyt zabezpieczający lub zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR (np. z chwilą realizacji Transakcji), w zakresie, w jakim Ebury Markets stwierdzi — zgodnie z uznaniem Ebury Markets — że przekazana Ebury Markets przez Klienta kwota depozytu zabezpieczającego lub zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR jest wyższa niż kwota wymagana przez Ebury Markets do zabezpieczenia lub pokrycia wszystkich obecnych, przyszłych, faktycznych, warunkowych lub potencjalnych zobowiązań ciążących na Kliencie w stos unku do Ebury Markets na podstawie Umowy z Ebury Markets lub na innej podstawie. Klient nie jest uprawniony do otrzymania jakichkolwiek odsetek od depozytu zabezpieczającego ani zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR prowadzonego na mocy Uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń polegającego na przeniesieniu tytułu.

  20. RAPORTY Z TRANSAKCJI SPORZĄDZANE NA PODSTAWIE EMIR

  20.1 Zgodnie z EMIR Ebury Markets jest zobowiązany do zgłaszania do repozytorium transakcji wszystkich Kontraktów Forward i NDF zawieranych na mocy Umowy z Ebury Markets (dalej „Obowiązek Zgłaszania Transakcji”).

  20.2 W celu zapewnienia tego, aby Ebury Markets był w stanie przestrzegać Obowiązku Zgłaszania Transakcji, Klient zobowiązany jest do przekazywania do Ebury Markets wszelkich dotyczących go informacji (jak również do aktualizowania informacji, które zostały już uprzednio przez niego przekazane do Ebury Markets), jakich Ebury Markets może w sposób zasadny wymagać w celu spełnienia powyższego obowiązku (dalej „Dane Kontrahenta”).

  20.3 Klient niniejszym: (i) oświadcza, że dostarczone przez niego Dane Kontrahenta są, w chwili ich dostarczenia, prawdziwe, dokładne i kompletne pod każdym względem; (ii) potwierdza i akceptuje to, że Ebury Markets może wykorzystywać Dane Kontrahenta do realizacji spoczywającego na Ebury Markets Obowiązku Zgłaszania Transakcji i Ebury Markets może polegać na Danych Kontrahenta bez ich sprawdzania, aż do chwili gdy Klient przekaże do Ebury Markets odmienne informacje; oraz (iii) zobowiązuje się przekazać do Ebury Markets, z odpowiednim wyprzedzeniem, wszelkie istotne zmiany lub aktualizacje Danych Kontrahenta.

  20.4 O ile Strony nie uzgodniły inaczej, Ebury Markets będzie przygotowywać raporty z transakcji sporządzane na podstawie EMIR w imieniu Klienta zgodnie z postanowieniami z Załącznika 3. Klient niniejszym potwierdza i akceptuje to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu realizacji obowiązku zgłaszania wynikającego z EMIR lub innych przepisów Prawa właściwego, a Ebury Markets nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację tego obowiązku.

  20.5 W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Klient nie zdecydował o tym, by Ebury Markets przygotowywał w jego imieniu raporty z transakcji sporządzane na podstawie EMIR, Klient niniejszym potwierdza i akceptuje to, że Ebury Markets nie ma obowiązku zgłaszania transakcji w jego imieniu oraz że będzie realizować wyłącznie własne obowiązki zgłaszania wynikające z EMIR.

  21. OGRANICZANIE RYZYKA ZGODNIE Z EMIR

  21.1 Oprócz wymogów dotyczących zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR i Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR określonych w punkcie 18 Umowy z Ebury Markets oraz Obowiązku Zgłaszania Transakcji wynikającego z EMIR określonego w punkcie 20 Umowy z Ebury Markets, Strony potwierdzają i akceptują to, że na mocy EMIR do Kontraktów Forward i NDF określonych w EMIR zawieranych na podstawie Umowy z Ebury Markets i nierozliczanych przez partnera centralnego ani system rozliczeniowy zastosowanie mieć będą określone procedury ograniczania ryzyka (w tym uzgadnianie portfela i kompresji portfela). Ebury Markets i Klient zobowiązują się do okresowego wdrażania określonych procedur ograniczania ryzyka zgodnie z wymogami EMIR oraz do wzajemnej współpracy w tym zakresie.

  22. INNE ISTOTNE WARUNKI

  22.1 Niezależnie od postanowień z punktu 23.4 Umowy z Ebury Partners, Ebury Markets wskazuje to, że zgodnie z regulacjami stworzonymi przez Organ Nadzoru Finansowego (ang. Financial Conduct Authority, „FCA”) Ebury Markets ma obowiązek rejestrowania i przechowywania nagrań komunikacji telefonicznej i elektronicznej, która dotyczy przyjmowania, przekazywania i wykonywania Zleceń klientów w zakresie Kontraktów Forward i NDF realizowanych na podstawie Umowy z Ebury Markets. Ebury Markets zachowa kopię nagrania takich rozmów i komunikacji z Klientem. Będą one dostępne dla Klienta – na jego wyraźne życzenie – przez okres pięciu lat. Ebury Markets jest uprawniony przekazywać kopie takich nagrań właściwym organom nadzoru i innym właściwym organom regulacyjnym na ich żądanie w celu realizacji spoczywających na tych organach obowiązków (co będzie odbywać się bez zgody Klienta).

  22.2 Jeśli jakakolwiek część Umowy z Ebury Markets zostanie zakwestionowana lub uznana za nieskuteczną przez właściwy sąd lub właściwy organ administracji publicznej lub też właściwy organ regulacyjny, pozostałe części Umowy z Ebury Markets pozostają w mocy, obowiązują i są w pełni wykonalne (tzw. klauzula salwatoryjna).

  22.3 Ebury Markets jest uprawniony zdecydować się nie wykonać przysługujących Ebury Markets – w odniesieniu do Klienta – praw oraz nadać tej decyzji Ebury Markets moc umownie wiążącą. Odbędzie się to poprzez przekazanie Klientowi oświadczenia woli Ebury Markets, w którego treści Ebury Markets wyraźnie stwierdzi to, że podjął taką decyzję na podstawie niniejszego postanowienia Umowy z Ebury Markets. We wszystkich przypadkach jeśli Ebury Markets zdecyduje się nie wykonać praw przysługujących Ebury Markets względem Klienta, Ebury Markets jest nadal uprawniony wykonać je w przyszłości.

  22.4 Wszelkie kwestie natury prawnej dotyczące Umowy z Ebury Markets oraz czynności podejmowanych przez Ebury w stosunku do Klienta nakierowanych na zawarcie Umowy z Ebury Markets podlegają prawu Anglii i Walii, a Klient zgadza się na poddanie ewentualnych sporów dotyczących zawarcia oraz realizacji postanowień Umowy z Ebury Markets wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych Anglii i Walii.

  Załącznik 1 – Ostrzeżenie o ryzyku

  Zawierając Kontrakt Forward lub NDF poza rynkiem regulowanym (dalej „Kontrakty pozagiełdowe”) z Ebury Markets, Klient zawrze kontrakt negocjowany z Ebury Markets, w ramach którego Klient będzie występował w charakterze zleceniodawcy. Oznacza to, że Ebury Markets występuje w ramach tego kontraktu w charakterze sprzedawcy, w sytuacji gdy Klient odpowiednio kupuje, oraz w charakterze kupującego, w sytuacji gdy Klient odpowiednio sprzedaje. Kontrakty pozagiełdowe nie podlegają przeniesieniu na innych dostawców i muszą być zawarte z Ebury Markets. Kontrakty pozagiełdowe nie są zawierane na rynku regulowanym i zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa właściwego nie wymaga się ich rozliczania za pośrednictwem partnera centralnego lub systemu rozliczeniowego (są to zobowiązania Ebury Markets). Klient może być objęty wszystkimi gwarancjami prawnymi i finansowymi oferowanymi w przypadku kontraktów giełdowych. Zarówno Klient, jak i Ebury Markets mają obowiązek wykonania swoich zobowiązań wynikających z każdej transakcji zgodnie z jej warunkami. Warunki poszczególnych Kontraktów pozagiełdowych są określone w Umowie z Ebury Markets, która dotyczy każdej pojedynczej transakcji zawartej przez Klienta z Ebury Markets.

  Ebury Markets ustala ceny, po których oferuje transakcje z Klientem na podstawie cen, które są oferowane lub kwotowane Ebury Markets lub jej podmiotom stowarzyszonym przez instytucje kredytowe, instytucje finansowe, giełdy i kontrahentów, z którymi grupa podmiotów Ebury zawiera relacje handlowe i które mogą nie być takie same jak ceny dostępne z innych źródeł. Ceny te zależą od wahań na rynkach finansowych, które to wahania pozostają poza kontrolą Ebury Markets. Należy przy tym wyraźnie zastrzec to, że rynki finansowe ogólnie, a wymienione produkty w szczególności, są niestabilne i mogą szybko się zmieniać, szczególnie w odpowiedzi na pojawiające się nowe informacje.

  Zawierając Kontrakty pozagiełdowe, Klient powinien rozumieć to, że Ebury Markets działa wobec niego wyłącznie w charakterze niezależnego kontrahenta kontraktu, a nie jako jego doradca finansowy czy też jako powiernik Klienta. W związku z tym Klient nie powinien traktować jakichkolwiek informacji, propozycji, sugerowanej transakcji lub przedstawianej strategii handlowej ani innych materiałów pisemnych lub komunikatów ustnych otrzymanych od Ebury Markets jako rekomendacji lub porad inwestycyjnych, ani też jako opinii Ebury Markets na temat tego, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub czy spełnia jego cele finansowe.

  Transakcje związane z Kontraktami pozagiełdowymi mogą być obarczone wysokim ryzykiem. Kwota depozytu zabezpieczającego, który może zostać wpłacony przez Klienta, może być niewielka w relacji do wartości Kontraktów pozagiełdowych; w związku z czym transakcje te są „lewarowane” (tzn. są one oparte na tzw. dźwigni finansowej). W powyższym kontekście należy wyraźnie zastrzec to, że niewielki ruch rynkowy (niewielka zmiana wyceny na rynku) będzie miał zatem proporcjonalnie większy wpływ na pozycję Klienta, co może być dla Klienta zarówno niekorzystne, jak i korzystne.

  Klient będzie również narażony na potencjalne ryzyko niewypłacalności Ebury Markets. W przypadku, gdy Ebury Markets przechowuje środki Klienta jako depozyt zabezpieczający lub zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR z zastrzeżeniem Uzgodnienia dotyczącego zabezpieczeń polegającego na przeniesieniu tytułu, Ebury Markets jest zobowiązany umownie do spłaty środków pieniężnych posiadanych jako depozyt zabezpieczający lub zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR, ale środki te nie zostaną wyodrębnione, a w przypadku niewypłacalności Ebury Markets, Klient będzie uznawany za niezabezpieczonego wierzyciela. W przypadku gdy Ebury Markets zobowiązał się przechowywać środki Klienta jako „Pieniądze Klienta” lub jest do tego zobowiązany, wszelkie środki przechowywane na takich warunkach będą przechowywane na odrębnym rachunku w instytucji finansowej. Takie Pieniądze Klienta zostaną wyodrębnione z własnych środków Ebury Markets, ale zostaną one połączone z pieniędzmi należącymi do innych klientów Ebury Markets. W przypadku niewypłacalności Ebury Markets, jeśli wystąpi niedobór Pieniędzy Klienta, wówczas Klient może być niejako zobowiązany podzielić się tak powstałymi stratami proporcjonalnie z innymi klientami Ebury Markets. Klient może również ponieść straty w zakresie środków stanowiących Pieniądze Klienta przechowywane przez Ebury Markets, jeżeli instytucja finansowa, w której prowadzone są rachunki pieniężne Klienta należące do Ebury Markets, stanie się niewypłacalna lub w inny sposób nie wywiąże się ze spoczywających na niej zobowiązań.

  Ze względu na ryzyko immanentnie związane z tymi kontraktami, Klient powinien zawierać Kontrakty pozagiełdowe tylko wtedy, gdy rozumie te kontrakty (jak i związane z nimi stosunki umowne), które zawiera. Należy przy tym wyraźnie zastrzec to, iż obrót Kontraktami pozagiełdowymi nie jest odpowiedni dla wielu osób. Klient powinien zatem zawsze samodzielnie rozważyć to (jeszcze przed zawarciem umowy), czy tego typu transakcje są dla niego odpowiednie w świetle jego doświadczenia, celów, zasobów finansowych, tolerancji ryzyka i innych istotnych okoliczności. Co najważniejsze należy przy tym wyraźnie wskazać to, że w jakimkolwiek przypadku nie należy inwestować pieniędzy, na których stratę Klient nie może sobie pozwolić.

  Wskazane ryzyko obejmuje, między innymi, następujące elementy: (i) istnieje możliwość poniesienia straty, jeżeli po nabyciu kontraktu przez Klienta kurs wymiany zmieni się na niekorzyść Klienta, nawet jeżeli cena waluty bazowej, której dotyczy Transakcja, pozostanie bez zmian; oraz (ii) Klient może ponieść całkowitą stratę depozytu zabezpieczającego, Początkowego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR, zmiennego depozytu zabezpieczającego wynikającego z EMIR oraz wszelkich dodatkowych depozytów złożonych w celu utrzymania pozycji Klienta w związku z Transakcją, które to depozyty Klient deponuje u Ebury Markets lub wpłaca do Ebury Markets w celu utworzenia lub utrzymania pozycji, a jeśli rynek zmieni się na niekorzyść Klienta, Klient może być zobowiązany do wpłacenia znacznych dodatkowych środków w krótkim terminie, a dodatkowo jeśli Klient tego nie uczyni w wymaganym terminie, jego pozycja może zostać zlikwidowana (zamknięta) ze stratą, a Klient będzie wtedy odpowiedzialny w całości za tak powstałą stratę (deficyt na rachunku). W szczególności, jeśli depozyt zabezpieczający, Początkowy depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR lub zmienny depozyt zabezpieczający wynikający z EMIR jest mniejszy niż wymagany do utrzymania otwartych pozycji na rachunku Klienta, wówczas może nastąpić zamknięcie pozycji Klienta przez Ebury Markets bez uprzedniego ostrzeżenia, a wszystkie otwarte pozycje Klienta mogą zostać wtedy zamknięte. W przypadkach gdy rynek otwartej pozycji nie jest obecnie notowany, taka otwarta pozycja zostanie automatycznie zamknięta po następnej dostępnej cenie rynkowej.

  Załącznik 2 –Podsumowanie Polityki wykonywania zleceń
  1. Informacje podstawowe
  Niniejszy dokument stanowi podsumowanie Polityki wykonywania zleceń Ebury Partners Markets Limited (dalej „Ebury Markets”), zgodnie z wymogiem ujętym w treści postanowień dyrektywy 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (dalej „MiFID II”) w odniesieniu do Kontraktów Forward i NDF, w zakresie których Ebury Markets prowadzi transakcje.

  Wymienione Kontrakty Forward i NDF klasyfikowane są w ramach MiFID II jako instrumenty finansowe i w związku z tym podlegają one przepisom MiFID II. Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami MiFID II Ebury Markets jest zobowiązany do podjęcia wszelkich racjonalnych kroków w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów Ebury Markets.

  2. Cel
  Ebury Markets opracował i wdrożył polityki i procedury, w tym Politykę wykonywania zleceń, które zostały opracowane w taki sposób, aby były wystarczające do uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów Ebury Markets, z uwzględnieniem wszelkich szczegółowych instrukcji, charakteru zleceń Klienta oraz charakteru przedmiotowych rynków i produktów.
  Niniejsza informacja na temat polityki zawiera informacje na temat Polityki wykonywania zleceń.
  W przypadku pytań dotyczących niniejszych informacji lub Polityki wykonywania zleceń, Ebury Markets bardzo Państwa prosi o kontakt.

  3. Zakres

  3.1 Klienci
  Niniejsze oświadczenie skierowane jest do klientów zaklasyfikowanych jako Klienci Branżowi, którzy mają bezpośredni kontakt z Ebury Markets.

  3.2 Produkty

  Ebury Markets oferuje następujące produkty zabezpieczające:
  ● Kontrakty NDF zdefiniowane w punkcie 2.2 lit. (w); oraz
  ● Zabezpieczające bilans Kontrakty Forward lub Kontrakt Forward podlegający dostawie, stanowiący instrument finansowy w rozumieniu MiFID II zgodnie z punktem 2.2 lit. (s).

  4. Sposób działania
  Ebury Markets stosuje dopasowany model brokerski, w oparciu o który zawiera umowy bezpośrednio z Klientem, a następnie odpowiada za ryzyko wynikające z zawartej umowy poprzez podobną transakcję z jednym z dostawców płynności Ebury Markets.

  Z punktu widzenia najlepszego wykonania Zlecenia obowiązkiem Ebury Markets, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów i czynników, jest uzyskanie najlepszej „hurtowej” ceny w ramach listy dostępnych dostawców płynności. (Ebury Markets prosi przy tym o to, byście mieli Państwa na uwadze to, że Ebury Markets nie osiąga jakichkolwiek korzyści handlowych z wyboru danego dostawcy płynności).

  W ten sposób Ebury Markets jest w stanie zaoferować Klientowi najbardziej dogodne z dostępnych kursy wymiany walut.

  5. Czynniki wykonania

  Oceniając dostawę instrumentów finansowych do Klienta, Ebury Markets jest zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie aspekty realizacji Zlecenia, w tym:
  i. cenę;
  ii. czas dostawy;
  iii. wielkość rozrachunku; oraz
  iv. prawdopodobieństwo wykonania.

  Kluczowym kryterium znajdującym zastosowanie będzie zawsze wybór najlepszej dostępnej ceny hurtowej oferowanej przez dostawców płynności Ebury Markets, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów operacyjnych, takich jak czas dostawy i dokładność rozrachunku i rozliczeń.

  6. Zgoda
  Zgodnie z zasadami MiFID II Klient musi wyrazić zgodę na politykę wykonywania zleceń Ebury Markets. Ebury Markets rozumie, że Klient poprzez zawarcie umowy z Ebury Markets wyraża rzeczoną zgodę na Politykę wykonywania zleceń Ebury Markets.

  7. Weryfikacja
  Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych procedur zgodności z przepisami Ebury Markets stale monitoruje Politykę realizacji zleceń Ebury Markets, w tym również wyniki osiągane przez dostawców płynności Ebury Markets.

  Załącznik 3 – Harmonogram zgłaszania na podstawie EMIR

  EMIR nakłada na każdą zainteresowaną stronę dokonującą obrotu instrumentami pochodnymi obowiązek zgłaszania tych transakcji do repozytorium transakcji. Repozytorium transakcji jest podmiotem zatwierdzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który to podmiot centralnie gromadzi i prowadzi rejestry wszystkich kontraktów na instrumenty pochodne. Podmiot ten prowadzi scentralizowaną, elektroniczną ewidencję danych dotyczących transakcji, co poprawia przejrzystość transakcji dzięki zapewnieniu widoczności zgłoszonych danych zarówno dla właściwych organów nadzoru i innych organów regulacyjnych, jak i dla opinii publicznej.
  Raport należy sporządzić nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub zakończeniu transakcji.
  Co do zasady każda transakcja musi zostać zgłoszona do repozytorium transakcji przez obu kontrahentów (tj. Klienta, jak i Ebury Markets), chyba że jedna ze stron dokona zgłoszenia w imieniu obu stron na podstawie postanowień zawartej uprzednio umowy. EMIR umożliwia każdemu z kontrahentów powierzenie wykonywania obowiązku zgłaszania transakcji do repozytorium transakcji (dalej „Obowiązek Zgłaszania”) osobie trzeciej. Niezależnie od powyższego należy jednakże wyraźnie przypomnieć to, że każdy z kontrahentów transakcji pozostaje odpowiedzialny za wypełnienie spoczywającego na nim obowiązku zgłoszenia.

  Warunki, na jakich Ebury Markets będzie świadczyć usługi delegowanego zgłaszania transakcji do repozytorium transakcji:
  1. Wszystkie zgłoszenia będą sporządzane na podstawie należytych starań i zachowaniem zawodowej staranności, a Ebury Markets jest uprawniony zadecydować wedle własnego uznania, czy powstał obowiązek zgłoszenia. Ebury Markets jest przy tym zobowiązany ustalić charakterystykę danej transakcji, dane, które należy uwzględnić w zgłoszeniu, oraz niepowtarzalny identyfikator transakcji dla każdej zgłaszanej transakcji.

  2. Ebury Markets jest uprawniony korzystać z usług usługodawcy zewnętrznego lub Podmiotu powiązanego wobec Ebury Markets, aby ułatwić Ebury Markets przekazywanie odpowiednich danych lub innych wyników (w tym, między innymi, do wszelkich systemów, interfejsów lub innych technologii opracowanych w tym celu przez takich usługodawców zewnętrznych).

  3. Ebury Markets przedstawi odpowiednie raporty transakcyjne, w tym, między innymi, dotyczące sprawozdawczości, wyceny i zabezpieczeń (dalej „Raporty z transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR”), do wybranego przez Ebury Markets repozytorium transakcji, które to repozytorium transakcji Ebury Markets jest uprawniony wybrać według własnego uznania.

  4. Ebury Markets będzie składać Raporty z transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR w rozsądnych granicach i bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, obciążenia, opłaty, wydatki, szkody lub zobowiązania (w tym, dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie kary lub sankcje regulacyjne, utratę zysku, przychodów, działalności lub wartości firmy (bezpośrednie lub pośrednie) wynikające z działań lub zaniechań dokonanych w związku z przedłożeniem Raportów z transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR).

  5. Ebury Markets nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewypełnienie Obowiązku Zgłoszenia, które jest wynikiem błędu technicznego, uszkodzenia lub awarii infrastruktury przesyłowej, komunikacyjnej lub komputerowej, jeżeli taki błąd techniczny, uszkodzenie lub awaria są niezależne od działań lub zaniechań Ebury Markets (jak również Podmiotów stowarzyszonych lub agentów Ebury Markets), z zastrzeżeniem tego, że Ebury Markets dołoży należytych starań w celu skorygowania lub naprawy wszelkich takich błędów technicznych, uszkodzeń lub awarii, bądź ponownego, możliwie najszybszego przekazania wiadomości o takim błędzie technicznym, uszkodzeniu lub awarii.

  6. Ebury Markets nie działa jako powiernik ani też jako doradca Klienta w zakresie Obowiązku Zgłaszania.

  7. Klient zabezpiecza Ebury Markets przed wszelkimi stratami, kosztami, wydatkami lub odpowiedzialnością (w tym uzasadnionymi kosztami związanymi z obsługą prawną) poniesionymi przez Ebury Markets lub nałożonymi na Ebury Markets w związku z wykonaniem niniejszego Obowiązku Zgłaszania. Powyższe zabezpieczenie nie obejmuje strat, kosztów, wydatków czy też odpowiedzialności (w tym uzasadnionych kosztów związanych z obsługą prawną) wynikających z rażącego niedbalstwa, oszustwa lub umyślnego zaniedbania Ebury Markets.

  8. Podstawa prawna, w oparciu o którą Ebury Markets zapewnia usługę delegowanego zgłaszania, może być co pewien czas – stosownie do potrzeb – zmieniana, w zależności od zmian w wymaganiach, systemach lub procesach sprawozdawczych lub z innych analogicznych powodów. Ebury Markets powiadomi Klienta pocztą elektroniczną (lub w inny sposób, każdocześnie z zachowaniem formy pisemnej) o takich zmianach.

  9. Ebury Markets może zakończyć świadczenie usługi delegowanego zgłaszania w dowolnym momencie z zachowaniem co najmniej sześciotygodniowego (6 tygodni) okresu wypowiedzenia, które to wypowiedzenie musi nastąpić w formie pisemnej. Klient jest uprawniony wypowiedzieć – w formie pisemnej – świadczenie przez Ebury Markets usługi delegowania zgłaszania w dowolnym momencie (musi się to odbyć z zachowaniem terminu wypowiedzenia o długości co najmniej pięciu (5) dni roboczych). Klient jest uprawniony również wypowiedzieć – w formie pisemnej – świadczenie przez Ebury Markets usługi delegowania zgłaszania w dowolnym momencie, jeżeli jest to wynikiem okoliczności wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub rozwiązań regulacyjnych przyjętych przez właściwe organy administracji publicznej (tj. właściwe organy nadzoru lub inne organy regulacyjne).

  Ebury Markets dołoży należytych starań, aby niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia od Klienta zaprzestać dalszego składania Raportów z transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR. Klient przyjmuje jednakże do wiadomości i akceptuje to, że składania Raportów z transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR może być kontynuowane przez Ebury Markets (i w związku z tym możliwe jest powielanie składania Raportów z transakcji na podstawie rozporządzenia EMIR) przez ograniczony czas po otrzymaniu przez Ebury Markets pisemnego wypowiedzenia od Klienta.