Polityka rozpatrywania reklamacji

  Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia wobec jakiegokolwiek aspektu naszej usługi, prosimy o informację. Mogą Państwo skontaktować się z Ebury pisemnie (pocztą lub składając reklamację osobiście w naszym biurze), ustnie (osobiście w naszym biurze lub telefonicznie pod numerem +48 22 128 70 21 lub drogą e-mailową na adres: (complaints@ebury.com). Prosimy o adresowanie korespondencji do Departamentu Compliance.

  Dział Reklamacji jest przygotowany na Państwa ewentualne reklamacje i będzie współpracował z Państwem w celu rozwiązania problemu.

  Procedura składania reklamacji

  Ebury Partners UK Limited ustanowiła wewnętrzną procedurę reklamacji, aby mieć pewność, że Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona w sposób sprawny i przez właściwą osobę. Aby pomóc nam w jak najszybszej analizie i rozwiązaniu problemu, prosimy o przekazanie nam następujących informacji:

  • Nazwę Państwa firmy, adres i numer referencyjny klienta
  • Opis problemu, z którym się Państwo zetknęli
  • Państwa ewentualne sugestie dotyczące rozwiązania problemu
  • Kopie wszystkich istotnych dla sprawy dokumentów, np. listów
  • Numer telefonu, pod którym możemy się z Państwem skontaktować
  • Czy chcieliby Państwo otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą poczty elektronicznej (jeżeli tak, prosimy to prosimy wskazać adres e-mail do kontaktu)

  Natychmiast podejmiemy próbę rozwiązania Państwa problemu dbając o to, aby cała procedura była dla Państwa jak najmniej uciążliwa. Pierwszym krokiem jest dla nas wyjaśnienie, na czym polega problem i określenie, co możemy zrobić, aby został on rozwiązany. Więcej informacji od Państwa, dotyczących problemu pomoże nam w jego sprawnym rozwiązaniu.

  Może się zdarzyć, że rozwiązanie problemu będzie wymagało więcej czasu. Jeżeli nie uda nam się go rozwiązać do następnego dnia i jeżeli jeszcze nie otrzymacie od nas propozycji rozwiązania problemu wtedy:

  • Wyślemy potwierdzenie skargi na piśmie w ciągu 5 dni roboczych.
  • Poinformujemy, kto zajmie się Państwa skargą i jak można się z tą osobą skontaktować.

  Jeżeli Państwa reklamacja okaże się wyjątkowo złożona, o postępach będziemy informowali na bieżąco.

  Postaramy się rozwiązać problem i dostarczyć Państwu odpowiedź na reklamację niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji.

  Jeśli Państwa przypadek jest szczególnie skomplikowany, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni. W takim wypadku Ebury skieruje do Państwa stosowne pismo przed upływem ww. terminu, w którym poinformujemy Państwa o przyczynach, dla których nie jest w stanie udzielić Państwu ostatecznej odpowiedzi, wskażemy okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia Państwu sprawy oraz określimy, kiedy otrzymają Państwo taką odpowiedź.

  W naszej ostatecznej odpowiedzi znajdzie się:

  • podsumowanie wyników naszego dochodzenia odnośnie stanu faktycznego i uzasadnienia pod względem prawnym, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z Państwa oczekiwaniami,
  • wyczerpującą informację na temat naszego stanowiska dotyczącego zgłoszonych zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzoru umowy lub umowy,
  • imię i nazwisko osoby, która udzieliła odpowiedzi, ze wskazaniem zajmowanego przez nią stanowiska;
  • określenie terminu, w którym kwestie podniesienie w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z Państwa wolą zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
  • Jeżeli to Państwa dotyczy, powiadomienie o prawie do o wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub wniesienia powództwa do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany oraz sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy.

  Przekażemy Państwu odpowiedź w wersji papierowej lub na innym trwałym nośniku, a także na Państwa wniosek – pocztą elektroniczną.

  Rzecznik Finansowy

  Polski parlament ustanowił instytucję Rzecznika Finansowego jako oficjalnego niezależnego eksperta w rozstrzyganiu skarg między konsumentami a podmiotami rynku finansowego.

  Jeżeli złożyli Państwo reklamację i nie są Państwo w pełni zadowoleni z rozwiązania dostarczonego przez Ebury, mogą Państwo bezpośrednio skontaktować się z ww. instytucją pod adresem:

  Rzecznik Finansowy
  Al. Jerozolimskie 87
  02-001 Warszawa

  Adres strony internetowej : https://rf.gov.pl/
  E-mail: biuro@rf.gov.pl – lub porady@rf.gov.pl
  Numer telefonu: 22 333 73 26 or 22 333 73 27
  Numer faksu 22 333 73 29

  Państwa opinia jest dla nas kluczowa. Państwa sugestie pozwolą nam w przyszłości oferować produkty jeszcze bardziej dostosowane do Państwa potrzeb.