Raport walutowy: Forint węgierski (HUF)

Enrique Díaz-Álvarez19/Lip/2016Analizy walutowe

Forint węgierski (HUF) jest walutą, której wartość względem koszyka głównych walut systematycznie spada. Forint w ostatnim czasie notuje stosunkowo niskie poziomy względem polskiego złotego tracąc na wartości od czasu kryzysu finansowego.  Obecnie cena utrzymuje się w widełkach 70-75 forintów za złotego od połowy 2013 roku (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs PLN/HUF (2011-2016)

HUF fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 07/07/2016

GOSPODARKA WĘGIER

Wyraźne zwolnienie gospodarki Węgier, nie odbiło się negatywnie na notowaniach forinta.  W 2016 roku gospodarka Węgier odnotowała jedynie 0,9% (r/r) wzrostu w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2016 roku. Ostatnio tak słabe dane napływały z tego kraju w 2013 roku. Oczekiwania względem wzrostu gospodarczego kraju zostały ostatnio obniżone. W roku 2016 oczekuje się wzrostu o 2,2%, natomiast w roku następnym o 2,7%.

Wahania wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich kilku lat były stosunkowo duże i zawierały się w przedziale od około -2,5% do 4% rocznie (Wykres 2).

Wykres 2: Tempo wzrostu PKB Węgier (2010 – 2016) 

HUF fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 07/07/2016

POZIOM INFLACJI I DZIAŁANIA BANKU CENTRALNEGO

Węgry stosunkowo dobrze poradziły sobie z inflacją, która po osiągnieciu poziomu 6% w 2012 roku zaczęła systematycznie spadać w 2014 roku przebijając poziom zero i utrzymując się w widełkach -1% i 1% do tej pory. Obecna inflacja niestety jest na zbyt niskim poziomie i pomimo aktywnych działań banku centralnego nie zapowiada się aby obecna tendencja uległa zmianie. Obecnie cel inflacyjny wynosi 3% rocznie, z akceptowalnymi wahaniami, które wynoszą 1 punkt procentowy w obie strony (Wykres 3).

Wykres 3: Poziom inflacji i stóp procentowych na Węgrzech (2010-2016)

HUF fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 07/07/2016

Po serii ostrych cięć Narodowy Bank Węgier zapowiedział koniec cyklu luzowania polityki pieniężnej i najpewniej będzie  utrzymywał stopy na obecnym poziomie. Zamiast tego, bank centralny będzie szukał bardziej niekonwencjonalnych sposobów, w celu stymulowania wzrostu oraz inflacji, jednak nie zostały one jeszcze sprecyzowane. Dotychczas ciekawą decyzją Banku było obniżenie stopy na depozytach overnight, co miało przekonać pożyczkodawców do kupowania rządowych obligacji.

Pozytywną informacją jest zaktualizowany rating, który jedna z głównych agencji (Fitch Ratings) opublikowała w maju. Za wzrost oceny o jeden punkt odpowiada poprawa salda bilansu bieżącego oraz zmniejszenie poziomu zmienności węgierskiej waluty. Rynek pracy na Węgrzech ma się bardzo dobrze: bezrobocie jest na najniższym poziomie od 12 lat, a wzrost płac przyspiesza i obecnie jest najwyższy od 3 lat.

RACHUNEK BIEŻĄCY WĘGIER

Saldo rachunku bieżącego Węgier jest na drodze ku lepszemu, głównie na skutek poprawy w bilansie handlowym (5% PKB w 2015 roku). Istotny dla poprawy tego wskaźnika, był również korzystny dla Węgier spadek cen ropy naftowej (Wykres 4).

Wykres 4: Zmiany na rachunku bieżącym bilansu płatniczego Węgier jako % PKB  (2000 – 2015)

HUF fig 4

Źródło: Thomson Reuters Database, Data: 07/07/2016

REZERWY WALUTOWE WĘGIER

Negatywną informacją jest fakt, że rezerwy walutowe Węgier w ciągu ostatnich kilku lat doznały sporego uszczerbku. Wpływ na to naszym zdaniem miały głównie interwencje walutowe, które stosował Narodowy Bank Węgier, żeby stabilizować poziom wahań oraz fakt przewalutowania kredytów w walucie obcej. Trend obniżania poziomu rezerw walutowych Węgier najpewniej będzie kontynuowany w 2017 roku.

Generuje to dodatkowe ryzyko dla Węgier, które będą miały coraz mniejszy potencjał interwencji na rynku w przypadku potencjalnych wahań swojej waluty.  Na spadek wskaźnika poziomu rezerw walutowych do importu ma fakt iż wartość importu cały czas rośnie. Poziom rezerw walutowych na Węgrzech odpowiada około 4 miesiącom, co pomimo faktu, że jest to zbliżony wynik do średniej w regionie jest niebezpiecznie blisko 3-miesięcznego bufora uznawanego ogólnie za bezpieczny (Wykres 5).

Wykres 5. Rezerwy walutowe Węgier w miliardach dolarów (2006 – 2016)

HUF fig 5

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 07/07/2016

POLITYKA VIKTORA ORBANA

Viktor Orban zrewolucjonizował węgierską politykę i w dużym stopniu zmienił oblicze dzisiejszych Węgier. Niestety, pozytywne reformy gospodarcze przeplatały się z nerwowymi ruchami oraz spadkiem zaufania innych krajów do Węgier. Viktor Orban jest politykiem eurosceptycznym, czemu wielokrotnie dawał wyraz w wystąpieniach publicznych. Powoduje to obawę niektórych analityków o pozostanie Węgier w Unii Europejskiej, jednak naszym zdaniem są to obawy nieco przesadzone. Konserwatywny rząd Orbana może nie do końca iść w linii z europejską polityką, jednak Węgry potrzebują Europy bardziej niż Wspólnota potrzebuje Węgier. Kraj nie jest na tyle silny i samowystarczalny, jak Zjednoczone Królestwo, żeby utrzymać potęgę i znaczenie Węgier, o której tak często wspomina premier Orban bez członkostwa w Unii Europejskiej. Mimo to, Węgry w najbliższym czasie nie planują dołączyć do strefy euro.

Węgry, pomimo całego eurosceptycyzmu, przez pryzmat którego są postrzegane w UE, nadal pozostają ważnym partnerem wielu krajów Wspólnoty. Węgierskiemu rządowi zależy na utrzymaniu dobrych relacji z sąsiadami oraz stabilnego kursu własnej waluty, polityka ma decydujący wpływ na te aspekty. Jeżeli Viktor Orban,

przez wzgląd na relacje z krajami UE, zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie zradykalizuje swojej retoryki, forint będzie w naturalny sposób, przy ograniczonym wykorzystaniu banku centralnego mógł utrzymywać się na stabilnym poziomie.

PODSUMOWANIE

W przypadku najważniejszej z naszej perspektywy pary, EUR/HUF, jesteśmy zdania, że pozytywne i negatywne czynniki w dużym stopniu nawzajem się balansują. Wysoki poziom popytu gospodarstw domowych, do którego przyczynia się niski poziom bezrobocia jest bardzo dobrym sygnałem dla forinta. Brak planowanych obniżek stóp ze strony Narodowego Banku Węgier powinien pozwolić odetchnąć inwestorom i przyczynić się do utrzymania poziomu forinta. Z drugiej strony oczekujemy dalszego luzowania polityki pieniężnej przez EBC, co powinno przyczynić się do spadku kursu europejskiej waluty wobec głównych walut.

W związku z biężącą, post-referendalną sytuacją oraz kwestią podniesienia stóp procentowych w USA, do czego może dojść już w tym roku, oczekujemy deprecjacji forinta względem dolara oraz utrzymania stosunkowo stabilnego poziomu węgierskiej waluty względem złotego.

Nasza prognoza dla węgierskiego forinta:

USD/HUF EUR/HUF PLN/HUF
3 kw. 2016 310 320 75
2016 335 325 77
1 kw. 2017 340 330 78
2 kw. 2017 342 330 78
2017 347 330 78

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.