Raport walutowy: Lira turecka (TRY)

Enrique Díaz-Álvarez04/Lip/2016Analizy walutowe

Lira turecka (TRY)  od  początku 2016 roku pozostaje na niskim poziomie, zwłaszcza wobec amerykańskiego dolara. Potwierdza to nasze prognozy – lira jest obecnie jedną z najbardziej ‘wrażliwych’ walut wśród rynków wschodzących. Turecka waluta doświadczyła bardzo wyraźnej deprecjacji w roku poprzednim, tracąc na wartości około 30% od początku 2015 roku (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs USD/TRY (2011 – 2016)

TRY fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/06/2016

Niepokój związany z sytuacją na światowych rynkach w związku z tendencjami ochrony kapitału, który w następstwie Brexitu w znacznie większym stopniu lokuje się w bezpiecznych aktywach, oraz co bardzo istotne –  pogarszająca się sytuacja polityczna nad Bosforem sprawiają, że turecka waluta systematycznie traci na wartości/.

NIEPEWNOŚĆ POLITYCZNA

Niepewność polityczna nad Bosforem jest czynnikiem który istotnie pogorszył nastroje inwestorów. W bardzo dużym stopniu przyczyniło się to do spadku wartości tureckiej waluty.

Lira zanurkowała na początku maja, kiedy premier Ahmet Davutoglu podał się do dymisji po zaledwie 20 miesiącach, nie będąc w stanie osiągnąć porozumienia z prezydentem kraju – Recep Erdoganem. Inwestorzy mają uzasadnione obawy, że prezydent Erdogan może zbyt rozszerzyć swoje wpływy: na miejsce Davutoglu powołał swojego bliskiego sojusznika – Binali Yildrim. Represje wobec dziennikarzy, tłumienie pokojowych protestów oraz konflikt z mniejszością kurdyjską negatywnie wpływają na kondycję tureckiej waluty.

OŻYWIENIE GOSPODARCZE

Z pogarszającą się sytuacją polityczną kontrastują dane dotyczące wzrostu tureckiej gospodarki. Pomimo wyraźnie odczuwalnego spadku w sektorze turystycznym Turcji, który odpowiada za dużą część tureckiego PKB (10,9% w 2012 roku), turecka gospodarka radzi sobie stosunkowo dobrze. Napięcia z sąsiadami oraz bardzo wysokie zagrożenie terrorystyczne, które dodatkowo wzrosło po zamachach w Ankarze i Stambule nie wpływają na kraj tak negatywnie, jak spodziewali się tego analitycy.

Wzrost PKB w ostatnim kwartale 2015 roku pozytywnie zaskoczył ekspertów: gospodarka Turcji (w ujęciu rocznym) zwiększyła się w pierwszym kwartale o 5,7%- jest to najlepszy kwartalny wzrost od czterech lat i jeden z najwyższych w grupie krajów G20 (Wykres 2).

Wykres 2: Tempo wzrostu PKB Turcji w ujęciu rocznym (2010 – 2016)

TRY fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/06/2016

Ponadto, inflacja istotnie zwolniła od początku roku, spadając o około trzy punkty procentowe i w kwietniu ustabilizowała się na poziomie 6,6%, najniższym od 2013 roku. Za nagły spadek tempa wzrostu cen  odpowiada niemal w całości niższy poziom cen energii. Inflacja bazowa, która jej nie uwzględnia, mimo spadkowego trendu pozostaje cały czas w okolicach 9%.

OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH

Centralny Bank Republiki Turcji (CBRT) obciął główną stopę kredytową do poziomu 9% podczas ostatniego spotkania banku w czerwcu bieżącego roku, natomiast stopa repo oraz pożyczkowa overnight zostały utrzymane odpowiednio na poziomach 7,5% i 7,25%.

CBRT doświadcza rosnącej presji ze strony rządu, aby dalej ciąć stopy procentowe i prowadzić politykę zorientowaną w większym stopniu na wzrost gospodarczy. Ostatnie działania banku centralnego spowodowały, że stopy procentowe w Turcji są poniżej poziomu inflacji bazowej, odejmując jedno z kluczowych narzędzi wsparcia liry (Wykres 3).

Wykres 3: Stopa procentowa inflacja bazowa Turcji (2012 – 2016)

TRY fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/06/2016

POZYTYWNE CZYNNIKI GOSPODARCZE

Fakt, że Turcja jest importerem surowców poprawiła bilans handlowy, którego deficyt spadł w lutym do najniższego poziomu na przestrzeni 6 lat. Deficyt rachunku bieżącego Turcji również obniżył się w zeszłym roku, głównie ze względu na spadające ceny ropy, osiągając poziom 2-3% wartości PKB kraju.

CO DALEJ Z LIRĄ TURECKĄ?

Abstrahując od ogólnej poprawy warunków gospodarczych w Turcji, pogarszająca się sytuacja polityczna i wysoki poziom deficytu rachunku bieżącego kraju są czynnikami, które powinny przyczynić się do długoterminowej deprecjacji liry względem dolara amerykańskiego. Potencjalne podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych (co prawda przesunięte w czasie) będą czynnikiem, który w pewnym stopniu przesądzi o utrzymywaniu niskiego poziomu tureckiej waluty.

Jednakże, jesteśmy zdania, że ostatnie rozszerzenie programu luzowania ilościowego przez Europejski Bank Centralny oraz niezmienne prognozy względem kontynuacji polityki niskich stóp procentowych w strefie euro, a także fakt wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wpłyną na nieznaczną  aprecjację  liry względem euro w dłuższym okresie. W trzecim kwartale bieżącego roku oczekujemy natomiast spadku kursu liry.

USD/TRY EUR/TRY GBP/TRY PLN/TRY
3 kw. 2016 3,17 3,30 4,12 0,76
2016 3,20 3,10 4,14 0,75
1 kw. 2017 3,23 3,10 4,19 0,74
2 kw. 2017 3,25 3,10 4,23 0,74
2017 3,30 3,15 4,29 0,74

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.