Raport walutowy: Lew bułgarski (BGN)

Enrique Díaz-Álvarez21/Cze/2016Analizy walutowe

Bułgarski lew (BGN) jest jedną z niewielu walut, które utrzymują stały kurs względem euro od samego początku wejścia do obrotu w 1999 roku. Kurs EUR/BGN wynosi 1,956. W związku z tym, złoty odnotowuje identyczne wahania w relacji do lewa, jak do euro (Wykres 1).

Wykres 1: Kurs BGN/PLN (2011-2016)

BGN fig 1

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 20/06/2016

GOSPODARKA BUŁGARII

Po latach spadków i zejściu do ujemnego poziomu wzrostu (-0,1%) na przełomie lat 2012/2013 gospodarka Bułgarii zaczęła się rozpędzać. Od 2015 roczny wzrost gospodarczy jest nieprzerwanie w okolicy 3%.

Wzrost PKB na takim poziomie sugeruje właściwy kierunek rozwoju kraju. Mimo to, obawiamy się lekkiego zwolnienia bułgarskiej gospodarki w 2016 roku, które może być kontynuowane w dalszych latach. Wzrostowi gospodarczemu nie sprzyjają niskie stopy procentowe i deflacja, które są charakterystyczne dla tego kraju w ostatnich latach (Wykres 2).

Wykres 2: Tempo wzrostu PKB Bułgarii (2011 – 2015) 

BGN fig 2

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 20/06/2016

POZIOM INFLACJI I DZIAŁANIA BANKU CENTRALNEGO

Inflacja w Bułgarii malała proporcjonalnie do obniżania przez bank centralny stóp procentowych. W 2013 roku przekroczyła poziom 0, schodząc aż do -2,5% pod koniec 2014 roku i stabilizując się na wyższych poziomach rok później. W 2016 roku deflacja pogłębiała się w stosunku do poprzedniego roku i w maju zanotowała wynik -1,4%. Jesteśmy zdania, że w 2016 roku deflacja będzie ulegała zmniejszeniu, a na przełomie roku 2016/2017 oczekujemy przebicia poziomu 0 (Wykres 3).

Wykres 3: Inflacja w Bułgarii (2012-2016)

BGN fig 3

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 20/06/2016

W odpowiedzi na kryzys finansowy Narodowy Bank Bułgarii zaczął drastycznie obniżać stopy procentowe – główna stopa procentowa już w 2010 roku osiągnęła bardzo niski poziom 0,4%. Przez kolejne lata bank centralny systematycznie trzymał  się obranego kierunku luzowania polityki pieniężnej i w lutym 2016 roku główna stopa osiągnęła poziom 0. Oczekujemy utrzymania polityki zerowych stóp procentowych przez stosunkowo długi okres.

RACHUNEK BIEŻĄCY BUŁGARII

Saldo rachunku obrotów bieżących Bułgarii po kryzysie wzrosło i waha się w okolicach zera. Od 2010 roku rachunek bieżący bilansu płatniczego Bułgarii (jako % PKB) wrócił do stabilnego poziomu, a od 2013 roku utrzymuje się na dodatnim poziomie około 1-2%. Eliminuje to presję wywieraną na  rezerwy walutowe Bułgarii i tym samym sprawia, że Narodowy Bank Bułgarii najpewniej w dalszym ciągu będzie w stanie utrzymywać stały kurs lwa względem euro (Wykres 4).

Wykres 4. Zmiany na rachunku bieżącym bilansu płatniczego Bułgarii jako % PKB  (2000 – 2014)

BGN fig 4

Źródło: Thomson Reuters Database, Data: 20/06/2016

REZERWY WALUTOWE BUŁGARII

Ze względu na obraną przez siebie ścieżkę polityki pieniężnej, Narodowy Bank Bułgarii opiera swoją działalności na rezerwach walutowych. Wysoki poziom rezerw – pokrywają one obecnie około 11 miesięcy importu – świadczy o tym, że zaplecze bułgarskiej waluty jest na bardzo wysokim poziomie. Biorąc powyższe pod uwagę, inwestorzy nie mają obaw co do zmiany kursu – bułgarski lew pozostanie na stałym poziomie względem euro. (Wykres 5).

Wykres 5. Rezerwy walutowe Bułgarii w miliardach dolarów (2011 – 2016)

BGN fig 5

Źródło: Thomson Reuters Datastream, Data: 20/06/2016

DOŁĄCZENIE DO STREFY EURO

Obecnie Bułgaria spełnia większość warunków potrzebnych do przystąpienia do grupy krajów posiadających wspólną walutę. Wydaje się to naturalnym scenariuszem w tym kraju, a Bułgarzy oczekują wprowadzenia europejskiej waluty. Mimo to, Europejski Bank Centralny naciskał na kraj, aby uwolnił kurs i zaprzestał korzystania z izby walutowej. Bułgarscy ekonomiści są zdania, że włączenie do strefy euro może mieć miejsce już w 2018 roku. Wywołałoby to szereg pozytywnych skutków dla kraju, który i tak posiada już stały kurs tej waluty. Jesteśmy jednak zdania, że członkostwo Bułgarii w strefie euro może być rozważane dopiero od 2019 roku, głównie ze względu na kwestię włączenia do systemu ERM II, czyli mechanizmu kursów walutowych, który ma przeciwdziałać wahaniom walutowym w Unii Europejskiej.

PODSUMOWANIE

Mimo niepewnych wyników bułgarskiej gospodarki, rozliczający się w lwie bułgarskim większą uwagę niż do warunków w tym kraju powinni przywiązywać do zmian na światowym rynku. Lew, waluta Bułgarii, jest od lat spięty stałym kursem z głównymi walutami świata. Od 1999 kurs EUR/BGN jest stały. Pozwalają na to znaczne rezerwy walutowe pokrywające około 11 miesięcy importów, tym samym gwarantując bezpieczny kurs  bułgarskiego pieniądza.

Najwcześniejsza wymieniana przez ekonomistów i analityków data wprowadzenia euro w Bułgarii to 2018, jednak historia pokazuje, że procedura może ulec znacznemu opóźnieniu. Jesteśmy przekonani, że kurs EUR/BGN co najmniej do końca 2018 roku pozostanie stały i będzie utrzymywał się na poziomie 1,956. Kurs USD/BGN jest pochodną kursu USD/EUR, tak więc podobnych poziomów spodziewamy się  w przypadku PLN/BGN, gdzie prognozę opieramy na odwróconym kursie EUR/PLN.

Oczekujemy zrównania się kursu europejskiej i amerykańskiej waluty pod koniec bieżącego roku, w związku z czym przewidujemy także wzrost kursu USD/BGN. W przypadku złotego, biorąc pod uwagę przewidywany kurs EUR/PLN na poziomie 4,25 nasza prognoza dla kursu PLN/BGN oscyluje w okolicach poziomu 2,18.

Nasza prognoza dla lwa bułgarskiego:

USD/BGN EUR/BGN PLN/BGN
2 kw. 2016 1,78 1,96 2,18
3 kw. 2016 1,87 1,96 2,18
2016 1,98 1,96 2,18
1 kw. 2017 2,02 1,96 2,18
2017 2,06 1,96 2,18

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.