CNY: Nasza prognoza dla chińskiej waluty w 2016 r.

Enrique Díaz-Álvarez12/Maj/2016Analizy walutowe

Rynki walutowe dalej koncentrują się na lukach w polityce pieniężnej, które ujawniły się w istotnych obszarach gospodarczych. Jesteśmy zdania, że Amerykańska Rezerwa Federalna zamierza kontynuować grudniową podwyżkę i zwiększy stopy procentowe dwukrotnie w 2016 r. Oczekujemy podobnych działań ze strony Banku Anglii w czwartym kwartale tego roku, w przeciwieństwie do pozostałych banków centralnych państw grupy G10 – zwłaszcza EBC, które wciąż prowadzą politykę luzowania.

Oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną oraz ściśle powiązane z nim gwałtowne spadki cen surowców, doprowadziły do wyprzedaży większości walut gospodarek wschodzących w styczniu i w lutym. W szczególności krajów eksportujących surowce, których niedawna stabilizacja przyczyniła się do częściowego odbicia cen.

Dewaluacja Juana

Po wielu latach powiązania kursu juana z dolarem amerykańskim, Ludowy Bank Chin (PBoC), zaczął wyceniać juana wobec koszyka walut, których waga ustalona jest na poziomie zbliżonym do ich wagi w stosunku do chińskich obrotów. Dodatkowo oprócz utrzymania tej wyceny w perspektywie średnioterminowej, PBoC dokonuje interwencji na rynku walutowym, aby powstrzymać dzienne spadki powyżej 2% w stosunku do dolara amerykańskiego

Od czasu dewaluacji juana w sierpniu zeszłego roku, kiedy to usztywniony kurs obniżono około 3% poniżej USD w ciągu zaledwie jednego tygodnia, waluta Chin straciła znacząco na wartości.

Na początku 2016 r. juan osiągnął najniższą pozycję od pięciu lat, choć od tego czasu odrobił straty dzięki osłabieniu dolara oraz stabilizacji, jaka zapanowała na chińskich rynkach finansowych (wykres 1).

Wykres 1: Rozwój historyczny kursu USD/CNY (2011 – 2016), Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 06/05/2016

Pic1

 

Ekonomiczne spowolnienie

Niedawna dewaluacja CNY nastąpiła na tle zauważalnego spowolnienia gospodarczego w Chinach. Wzrost gospodarczy osiągnął w 2015 r. najniższe tempo od dwudziestu pięciu lat (Wykres 2), a w wyścigu o najszybciej rosnącą gospodarkę świata Indie zepchnęły Chiny na drugie miejsce.

Gospodarka Chin zanotowała wzrost o jedynie 6,7% w pierwszym kwartale 2016 r., a w tym roku szacuje się, że wyniesie on około 6,5%, zaś w 2017 już tylko 6,2%, czyli znacznie poniżej celu wyznaczonego przez bank centralny na 7%.

Wykres 2: Roczny wzrost PKB Chin (2011 – 2016), Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 06/05/2016

Pic2

 

Wolniej rozwijają się też produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna, a z uwagi na relatywnie silną pozycję juana w stosunku do walut głównych partnerów handlowych Chin eksport odnotował wyraźny spadek. Przez pierwsze dwa miesiące 2016 r. spadek ten wyniósł ponad 25%, co daje najgorszy wynik eksportu od niemal siedmiu lat.

Interwencja Banku

Bank centralny, próbując pobudzić ociężałą gospodarkę Chin, zmuszony był ogłosić szereg obniżek stóp procentowych. I tak W październiku referencyjną stopę procentową obniżono o 25 punktów bazowych do poziomu 4,35%, lecz w obliczu dalszego spowolnienia w tym roku Ludowy Bank Chin może znaleźć się pod presją, by dodatkowo zwiększać działania stymulujące koniunkturę.

Rezerwy walutowe Chin również maleją, ponieważ władze Chin wyprzedają dolary amerykańskie, aby wspierać juana i zahamować odpływ kapitału. W ostatnich osiemnastu miesiącach rezerwy walutowe stopniały o niemal jedną czwartą, osiągając najniższą wartość od prawie pięciu lat (Wykres 3).

Wykres 3: Rezerwy walutowe Chin (2011 – 2016), Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 06/05/2016

Pic3

 

Pozytywne czynniki ekonomiczne

Chińskiego juana wsparła jednak stabilizacja na rynkach finansowych Chin, do której doszło po fali gwałtownej wyprzedaży na giełdach w drugiej połowie 2015 r.

  • Naszym zdaniem w Chinach zbyt mocno koncentrowano się na niedawnym pogorszeniu sytuacji na rynku akcji – nie spodziewamy się, by miało ono doprowadzić do istotnej dewaluacji chińskiego juana, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że tylko 20% chińskiego majątku ulokowane jest w akcjach.
  • Gwałtowny spadek poziomu rezerw walutowych ustabilizował się, odzwierciedlając efekt wyceny w odniesieniu do słabego dolara oraz ograniczony odpływ kapitału dzięki wzmożonym kontrolom chińskich władz.
    Dane ekonomiczne zaskakiwały nas ostatnio pozytywnie, np. dobre wyniki czołowego wskaźnika nastrojów gospodarczych PMI oraz wyższy niż oczekiwano wzrost PKB za pierwszy kwartał.
  • Jeden z kluczowych długoterminowych celów Chin to umiędzynarodowienie juana jako środka wymiany i przechowywania wartości. Gwałtowna dewaluacja zachwiałaby zaufaniem do chińskiej waluty i ostatecznie byłaby skazana na porażkę. Ponadto słabszy CNY nie sprzyjałby przywracaniu równowagi chińskiej gospodarce rozumianej jako odchodzenie od inwestycji, a wzmacnianie konsumpcji w kraju.

W związku z tym jesteśmy dalej przekonani, że władze Chin nie zmienią swojego stanowiska co do dążenia do utrzymania stabilności juana w stosunku do swojego koszyka walut ważonego obrotami.

Biorąc pod uwagę rozbieżności w politykach pieniężnych uprawianych przez Bank Japonii, Europejski Bank Centralny i Rezerwę Federalną, z dużym prawdopodobieństwem jen i euro stracą na wartości w stosunku do juana. Dlatego też prognozujemy jedynie łagodne straty wartości CNY w stosunku do dolara amerykańskiego w porównaniu z ich obecnymi poziomami.

Możliwość obniżenia stóp procentowych i dodatkowego pogorszenia ratingu kraju oraz obawy związane z przewalutowaniem kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich w Polsce powinny zatem prowadzić do łagodnego umacniania juana względem złotego.

USD/CNY EUR/CNY GBP/CNY PLN/CNY
2 kw. 2016 6,60 7,06 9,44 1,66
3 kw. 2016 6,70 6,90 9,78 1,62
2016 6,75 6,68 9,86 1,57
1 kw. 2017 6,76 6,49 9,87 1,53
2017 6,80 6,46 9,93 1,52

 

Drukuj

Autor: Enrique Díaz-Álvarez

Dyrektor ds. Oceny Ryzyka w Ebury. Enrique skupia się na tworzeniu strategicznych rozwiązań mających na celu ochronę finansów przed wahaniami na rynkach walutowych. Regularnie opracowuje analizy walutowe dla agencji Bloomberg.